Archive

Archive for September, 2010

Metoda pomiaru składowych impedancji czujnika indukcyjnego

September 26th, 2010
Comments Off

Czujniki indukcyjne pętlowe są często stosowane do detekcji obecności i pomiaru parametrów oraz klasyfikacji pojazdów. Klasyfikacja pojazdów może odbywać się na podstawie profilu magnetycznego. Profil magnetyczny jest to sygnał proporcjonalny do wypadkowej zmiany impedancji czujnika pod wpływem obiektu pomiarowego (zmiany impedancji są niewielkie tj. rzędu 1%). Do współpracy z takimi czujnikami zazwyczaj stosowane są układy generatorowe lub mostkowe. W pracy tej zaproponowano zmodyfikowany układ mostka, pozwalający na niezależny pomiar składowych (R i L) impedancji czujnika. Dzięki temu uzyskuje się bogatszą informację o obiekcie, co pozwala na lepszą jego klasyfikację. Przedstawiono koncepcję układu, wyniki jego badań modelowych, stosowane algorytmy przetwarzania oraz wyniki testów układu rzeczywistego.

Z. Marszałek, R. Sroka, Metoda pomiaru składowych impedancji czujnika indukcyjnego, Materiały V Kongresu Metrologii 2010, Łódź, s. 130 – 131.

Publikacja , , ,

Wirtualny przyrząd do pomiaru profili bocznych pojazdów z wykorzystaniem czujnika laserowego

September 26th, 2010
Comments Off

W pracy przedstawiono aplikację wirtualnego przyrządu przeznaczonego do współpracy z laserowym czujnikiem CM2-30 firmy Noptel. Aplikacja przyrządu wirtualnego opracowana została w środowisku LabView. Umożliwia ona pełną konfigurację i obsługę czujnika. Tryb i parametry pracy czujnika mogą być określone przez użytkownika manualnie, za pomocą dostępnych komend oraz zestawu możliwych do ustawienia parametrów. Podstawowym przeznaczeniem prezentowanego systemu są pomiary i rejestracja profili bocznych pojazdów będących w ruchu. Rejestrowane profile pojazdów są podstawą do określania ich klas, która jest jednym z ważniejszych parametrów w procesie pomiaru parametrów ruchu drogowego. Przedstawiany system może pracować jako stacjonarny lub mobilny. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości metrologicznych czujnika laserowego oraz właściwości i cechy aplikacji współpracującej z tym czujnikiem. Przedstawiono również wyniki pomiarów wykonanych w rzeczywistym ruchu drogowym.

Kongres Metrologii, Łódź 6 – 8 września 2010:
J. Kaczmarczyk, Z. Marszałek, R. Sroka, Wirtualny przyrząd do pomiaru profili bocznych pojazdów z wykorzystaniem czujnika laserowego, Materiały V Kongresu Metrologii 2010, Łódź, s. 210 – 211.

Publikacja , , ,