Archive

Archive for April, 2012

Model polowy czujnika indukcyjnego pętlowego

April 4th, 2012
Comments Off

W pracy przedstawiono trójwymiarowy model polowy czujnika indukcyjnego pętlowego. Do uzyskania rozkładu pola magnetycznego wykorzystano aplikację Maxwell 3D. Omówiono przygotowanie modelu oraz przedstawiono wybrany rozkład amplitud indukcji sinusoidalnej generowanej przez czujnik w obecności obiektu metalowego. Obliczone z rozkładu pola parametry impedancji czujnika zestawiono ze zmierzonymi parametrami impedancji rzeczywistego czujnika i przeprowadzono weryfikację modelu poprzez porównanie kształtów sygnałów uzyskanych z pomiarów z sygnałami uzyskanymi z modelu polowego.

Z. Marszałek, Model polowy czujnika indukcyjnego pętlowego, Materiały XVIII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych, 2011, Krynica, s. 19 – 26. Read more…

Publikacja ,