Archive

Archive for October, 2012

Badania symulacyjne pojemnościowego detektora wilgotności skóry

October 10th, 2012

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zaproponowanego przez autorów pojemnościowego detektora wilgotności skóry. Omówiono budowę detektora, przyjęty model skóry oraz przedstawiono sposób modelowania ich właściwości dla potrzeb obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych. Przedstawiono wyniki symulacji pokazujące zależność pojemności detektora od przenikalności elektrycznej skóry. Proponowany detektor wilgotności może znaleźć zastosowanie podczas tzw. treningu biofeedback, do obserwacji reakcji wilgotności skóry na zmiany chorobowe organizmu, do sprawdzania działania środków kosmetycznych, leków itp.W. Gawędzki, Z. Marszałek, Badania symulacyjne pojemnościowego detektora wilgotności skóry, Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2012 vol. 58 nr 4, s. 358–360.

Publikacja ,