Archive

Archive for June, 2013

Praktyczna realizacja oraz badania eksperymentalne pojemnościowego detektora wilgotności skóry

June 14th, 2013

W artykule przedstawiono praktyczną realizację prototypu oraz wyniki badań eksperymentalnych zaproponowanego przez autorów pojemnościowego detektora wilgotności skóry. Omówiono budowę detektora, przyjęty model skóry oraz przedstawiono sposób realizacji detektora i badań laboratoryjnych jego właściwości metrologicznych. Przedstawiono wyniki pomiarów pokazujące zależność pojemności detektora od wilgotności względnej materiału higroskopijnego. Podczas badań eksperymentalnych prototypu detektora stwierdzono duży wpływ siły docisku detektora do powierzchni próbki na wartość pojemności.

W. Gawędzki, Z. Marszałek, Praktyczna realizacja oraz badania eksperymentalne pojemnościowego detektora wilgotności skóry, Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2013  vol. 59 nr 3 s. 247–249.

Publikacja