Metrologia i techniki
pomiarowe
 
 
SEMESTR LETNI 2014/2015
 
 

 

Strona zawiera informacje dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki biorących udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych z przedmiotu Metrologia i techniki pomiarowe.

Ostatnia aktualizacja:  2015-03-12 (mm).

 

Aktualności
 ----

 

Informacje ogólne

Przedmiot Metrologia i techniki pomiarowe prowadzony jest na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka w trybie studiów stacjonarnych oraz zaocznych.

Przedmiot obejmuje cykl wykładów oraz ćwiczenia laboratoryjne realizowane w Laboratorium Systemów Pomiarowych Katedry Automatyzacji Procesów.

Na kierunku Automatyka i Robotyka w trybie studiów stacjonarnych przedmiot Metrologia i techniki pomiarowe obejmuje 15 godz. wykładów oraz 15 godz. ćwiczeń laboratoryjnych.

 

Wykładowca

dr hab. inż. Piotr Cupiał, prof. AGH
e-mail: pcupial@agh.edu.pl
tel.: 0-12 617 51 29
konsultacje: KAP, pok. 26.

 

Prowadzący ćwiczenia laboratoryjne

W roku akademickim 2015/2016 ćwiczenia laboratoryjne prowadzą:

dr inż. Marcin Maślanka
e-mail: marcin.maslanka@agh.edu.pl
tel. 0-12 617 44 13
konsultacje: KAP, pok. 19, wtorek, godz. 8 - 9:30.

dr inż. Andrzej Kot

dr inż. Łukasz Jastrzębski

mgr inż. Marcin Węgrzynowski

 

Regulamin Laboratorium Systemów Pomiarowych

Studenci wykonujący ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Metrologia i techniki pomiarowe zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w regulaminie Laboratorium Systemów Pomiarowych (pdf).

 

Opis ćwiczeń laboratoryjnych

Program ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje 6 ćwiczeń:

Ćwiczenie 1. "Zastosowanie elektrycznych mierników analogowych".

Ćwiczenie 2. "Własności statyczne przetworników pomiarowych".

Ćwiczenie 3. "Zastosowanie oscyloskopu katodowego".

Ćwiczenie 4. "Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu".

Ćwiczenie 5. "Własności dynamiczne przetworników pomiarowych drugiego rzędu".

Ćwiczenie 6. "Pomiary prędkości obrotowej".

Szczegółowe instrukcje do ćwiczeń udostępniane są studentom przez prowadzącego zajęcia laboratoryjne.

 

Zalecana literatura

Ćwiczenia laboratoryjne opisane są w skrypcie AGH:


Bednarczyk J. (red.) "Podstawy metrologii technicznej", skrypt nr SU 1591, wyd. AGH, Kraków, 2000.

Zalecana literatura dodatkowa:
1. Hagel R., Zakrzewski J. “Miernictwo dynamiczne”, WNT, Warszawa, 1984.
2. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A. “Metrologia elektryczna”, WNT, Warszawa, 2010.
3. Plucińska A., Pluciński E. “Elementy probabilistyki”, PWN, Warszawa, 1981.
4. Horowitz P., Hill W. “Sztuka elektroniki”.

 

Opis efektów kształcenia

Szczegółowe informacje dotycząca efektów kształcenia podane są w opisie przedmiotu w systemie Syllabus. Poniżej podany jest opis efektów kształcenia w trybie studiów stacjonarnych.

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy

Student posiada wiedzę na temat przeprowadzania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych, elementów torów pomiarowych, jednostek fizycznych oraz sposobu obróbki i prezentacji wyników pomiarów. Ma wiedzę dotyczącą oceny błędów systematycznych i losowych występujących przy pomiarach. Zna podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa w zakresie zmiennych losowych dyskretnych i ciągłych, zna podstawowe pojęcia analizy regresji i teorii estymacji.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności

Ma umiejętność zestawienia torów pomiarowych oraz przeprowadzania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych. Potrafi interpretować wyniki badań doświadczalnych i prawidłowo przedstawiać wyniki pomiarów.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych

Student zdobywa kompetencje dotyczące pracy w zespole badawczym.

 

 

Informacje ogólne | Wykładowca | Prowadzący ćwiczenia laboratoryjne
Regulamin Laboratorium  |  Opis ćwiczeń laboratoryjnych  |  Zalecana literatura Opis efektów kształcenia

 


© 2008-2015 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Automatyzacji Procesów