STATYSTYCZNE MODELE ZMIENNOśCI PARAMETRÓW JAKOŚCI WĘGLA BRUNATNEGO W CENTRALNEJ CZĘŚCI ZŁOŻA BEŁCHATÓW


Tomasz BartuśAbstrakt

Złoże Bełchatów jest największym złożem węgla brunatnego w Polsce. Położone jest w centralnej części kraju, ok. 100 km na południe od Łodzi. Złoże jest położone w rowie Kleszczowa. Jest to trzeciorzędowa struktura tektoniczna wypełniona osadami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi, a w tym węglami brunatnymi. Rów ma rozciągłość równoleżnikową (E - W). W centralnej jego części, w podłożu występuje cechsztyński wysad solny Dębiny. W sposób naturalny dzieli on rów Kleszczowa na dwa pola górnicze: zachodnie - pole Szczerców i wschodnie - pole Bełchatów.

Badania obejmowały statystyczne i geostatystyczne modelowanie zmienności parametrów jakości węgla brunatnego w polu Bełchatów. Badano globalną, lokalne i regionalne struktury zmienności głównych parametrów jakości węgla brunatnego tzn.: zawartości wilgoci, zawartości popiołu, wartości opałowej i zawartości siarki całkowitej. Projekt uwzględniał analizę poziomej i pionowej zmienności parametrów. Przedmiotem analiz był pod względem eksploatacji, najważniejszy pokład węgla tzw. pokład główny (pokład D).

Głównym źródłem danych informacje z otworów wiertniczych zdeponowane w geologiczno - górniczej bazie danych KWB Bełchatów. Obszar badań obejmował całą powierzchnię pola Bełchatów. Badania regionalnej zmienności parametrów prowadzone były w obszarze badań podzielonym regularną siecią obszarów o powierzchni 1 km2, oraz w przy podziale obszaru badań na fragmenty o podobnych środowiskach sedymentacji osadów z pokładu głównego. Wydzielono cztery rodzaje środowisk sedymentacji: obszary o sedymentacji fitogenicznej, fitogeniczo - węglanowej, fitogeniczo - klastycznej i fitogenicznej z wyraźnie silniejszą subsydencją (rów drugiego rzędu).

W badaniach wykorzystywano niektóre metody statystyki klasycznej (np.: statystyki opisowe, badanie postaci rozkładów, analizę korelacji i regresji, analizę regresji wielorakiej, metody analizy wariancji, niektóre parametryczne i nieparametryczne testy istotności i inne). Wykorzystywano metodykę geograficznych systemów informacji przestrzennej, teledetekcji lotniczej oraz zagadnienia związane z bazami danych i obróbką dużych porcji informacji. Osobną część analiz stanowiły metody analizy geostatystycznej obejmujące opis zmienności i estymację parametrów węgla. Podobnie jak w przypadku metod klasycznych, badano zmienność parametrów w płaszczyznach poziomej i pionowej. Przeprowadzono analizę anizotropii. W oparciu o najlepiej dobrane obszarowe modele geostatystyczne, utworzono mapy średnich zawartości dwóch najbardziej zmiennych parametrów węgla tzn.: zawartości popiołu i siarki całkowitej w pokładzie głównym.

Mastej, W., Bartuś, T, 2024. Supervised classification of morphodiversity using artificial neural networks on the example of the Pieniny Mts (Poland). Catena 242. 108086
Bartuś, T, Mastej, W., 2023. Morphodiversity as a Tool in Geoconservation: A Case Study in a Mountain Area (Pieniny Mts, Poland). Sustainability 15(14). 11357
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Doktorat

Spis treści
Rozdzialy
Abstrakt [pl]
Abstract [eng]