STATYSTYCZNE MODELE ZMIENNOŚCI PARAMETRÓW JAKOŚCI WĘGLA BRUNATNEGO W CENTRALNEJ CZĘŚCI ZŁOŻA BEŁCHATÓWSpis treści

WSTĘP 5

1. BUDOWA GEOLOGICZNA ROWU KLESZCZOWA 7
1.1. Litostratygrafia 7
1.1.1. Paleozoik i mezozoik 7
1.1.2. Trzeciorzęd 9
1.1.3. Czwartorzęd 13
1.2. Tektonika 14
1.3. Sedymentacja osadów w rowie Kleszczowa 20

2. PARAMETRY TECHNOLOGICZNO - CHEMICZNE WĘGLI BRUNATNYCH 26
2.1. Wartość opałowa 27
2.2. Wilgoć 29
2.3. Popiół 32
2.4. Związki siarki 34

3. MATERIAŁ BADAWCZY 36
3.1. Materiał do badań zmienności lokalnej 37
3.2. Materiał do badań zmienności regionalnej 40

4. METODYKA 44
4.1. Geostatystyczny opis zmienności parametrów 44
4.2. Opis poziomej zmienność lokalnej 49
4.3. Opis poziomej zmienność regionalnej 51
4.4. Opis poziomej, regionalnej zmienności parametrów węgla wykorzystujący informację o zmienności lokalnej 54
4.5. Opis pionowej zmienność lokalnej 55
4.6. Opis pionowej zmienność regionalnej 56

5. POZIOMA, LOKALNA ZMIENNOśĆ PARAMETRÓW JAKOśCI WĘGLA W POLU BEŁCHATÓW 58
5.1. Jakość danych 58
5.1.1. Badanie postaci rozkładów 58
5.1.2. Analiza korelacji i regresji 59
5.1.3. Testy istotności 61
5.2. Statystyki opisowe 63
5.3. Badanie postaci rozkładów 65
5.4. Analiza liniowej regresji i korelacji 66
5.5. Semiwariogramy próbkowe 69
5.6. Semiwariogramy bezwzględne izotropowe 70
5.7. Semiwariogramy bezwzględne, kierunkowe 71
5.8. Semiwariogramy względne, izotropowe 74

6. POZIOMA, REGIONALNA ZMIENNOśĆ PARAMETRÓW JAKOśCI WĘGLA W POLU BEŁCHATÓW 75
6.1. Badania zmienności parametrów w całym polu Bełchatów 76
6.1.1. Statystyki opisowe 76
6.1.2. Badanie postaci rozkładów 78
6.1.3. Analiza korelacji liniowej i regresji 79
6.1.4. Analiza regresji wielorakiej 83
6.1.5. Generalne semiwariogramy empiryczne 86
6.1.6. Generalne semiwariogramy bezwzględne, izotropowe 87
6.1.7. Generalne semiwariogramy bezwzględne, kierunkowe 88
6.1.8. Generalne semiwariogramy względne, izotropowe 89
6.1.9. Badanie zmienności parametrów dla plastrów pokładu głównego 90
6.2. Badania zmienności parametrów w blokach o powierzchni 1 km2 95
6.2.1. średnie wartości parametrów węgla w blokach o powierzchni 1 km2 95
6.2.2. Badanie istotność różnic pomiędzy średnimi wartościami parametrów węgla w blokach 99
6.3. Badania zmienności parametrów w obszarach o podobnych warunkach sedymentacji 101
6.3.1. Wybór granic obszarów jednorodnych pod względem budowy geologicznej 102
6.3.2. Statystyki opisowe 105
6.3.3. Badanie istotność różnic pomiędzy średnimi w wytypowanych obszarach 111
6.3.4. Obszarowe semiwariogramy empiryczne 117
6.3.5. Obszarowe semiwariogramy bezwzględne, izotropowe 118
6.3.6. Obszarowe semiwariogramy bezwzględne, kierunkowe 122
6.3.7. Obszarowe semiwariogramy relatywne izotropowe 132
6.3.8. Regionalna zmienność parametrów węgla w plastrach 136
6.4. Wykorzystanie semiwariogramów zmienności lokalnej do modelowania regionalnej zmienności parametrów węgla w polu Bełchatów 142
6.4.1. Obszarowe, poziome semiwariogramy bezwzględne, izotropowe z horyzontu 36 m n.p.m. 142
6.4.2. Geostatystyczne modelowanie poziomej, regionalnej zmienności parametrów jakości węgla z uwzględnieniem zmienności lokalnej 144
6.5. Porównanie efektów modelowania poziomej zmienności zawartości popiołu i siarki całkowitej za pomocą modeli obszarowych i generalnych 147
6.5.1. Modelowanie zmienności zawartości popiołu 148
6.5.2. Modelowanie zmienności zawartości siarki całkowitej 149
6.5.3. Izoliniowe mapy średnich zawartości popiołu i siarki całkowitej w pokładzie głównym 150

7. PIONOWA ZMIENNOśĆ PARAMETRÓW JAKOśCI WĘGLA W POLU BEŁCHATÓW 154
7.1. Lokalna zmienność parametrów węgla w profilach wybranych otworów wiertniczych 154
7.1.1. Zmienność zawartości wilgoci całkowitej 154
7.1.2. Zmienność zawartości popiołu 156
7.1.3. Zmienność wartości opałowej 160
7.1.4. Zmienność zawartości siarki całkowitej 164
7.1.5. Wapienie jeziorne w profilach obszarów o sedymentacji fitogeniczno - węglanowej 167
7.2. Geostatystyczna analiza pionowej, regionalnej zmienności parametrów węgla w polu Bełchatów 168
7.2.1. Względna, pionowa zmienność zawartości wilgoci całkowitej 169
7.2.2. Względna, pionowa zmienność zawartości popiołu 170
7.2.3. Względna, pionowa zmienność wartości opałowej 171
7.2.4. Względna, pionowa zmienność zawartości siarki całkowitej 173

8. Zmienność lokalna oraz anizotropia poziomej i pionowej zmienności parametrów węgla w polu Bełchatów 175

WNIOSKI 178
Literatura 186
Polskie Normy 192

Mastej, W., Bartuś, T, 2024. Supervised classification of morphodiversity using artificial neural networks on the example of the Pieniny Mts (Poland). Catena 242. 108086
Bartuś, T, Mastej, W., 2023. Morphodiversity as a Tool in Geoconservation: A Case Study in a Mountain Area (Pieniny Mts, Poland). Sustainability 15(14). 11357
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Doktorat

Spis treści
Rozdzialy
Abstrakt [pl]
Abstract [eng]