STATYSTYCZNE MODELE ZMIENNOśCI PARAMETRÓW JAKOśCI WĘGLA BRUNATNEGO W CENTRALNEJ CZĘśCI ZŁOŻA BEŁCHATÓW


Tomasz BartuśZłoże Bełchatów jest największym złożem węgla brunatnego w Polsce. Położone jest w centralnej części kraju, ok. 100 km na południe od Łodzi. Złoże jest położone w rowie Kleszczowa. Jest to trzeciorzędowa struktura tektoniczna wypełniona osadami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi. Rów ma rozciągłość równoleżnikową (E - W). W centralnej jego części, w podłożu występuje cechsztyński wysad solny Dębiny. W sposób naturalny dzieli on rów Kleszczowa na dwa pola górnicze: zachodnie - pole Szczerców i wschodnie - pole Bełchatów. Badania prowadzone w ramach doktoratu obejmowały statystyczne i geostatystyczne modelowanie zmienności parametrów jakości węgla brunatnego w polu Bełchatów. Obszar badań obejmował całą jego powierzchnię. Przedmiotem analiz był najważniejszy z punktu widzenia eksploatacji pokład węgla tzw. pokład główny (pokład D). Szczegółowym analizom poddano cztery najważniejsze parametry jakości węgla brunatnego tzn.: zawartość wilgoci, zawartość popiołu, wartość opałową i zawartość siarki całkowitej.

ROZDZ. 1. Budowa geologiczna rowu Kleszczowa

W rozdziale pierwszym zaprezentowano budowę geologiczną rowu Kleszczowa. W kolejnych podrozdziałach skupiono się na litostratygrafii (ze szczególnym uwzględnieniem utworów trzeciorzędowych), tektonice i sedymentacji osadów w rowie Kleszczowa.

ROZDZ. 2. Parametry technologiczno - chemiczne węgli brunatnych

Rozdział drugi stanowi krótki opis parametrów węgli brunatnych. W szczególności skupiono się na czterech wybranych wcześniej parametrach jakości węgla. W rozdziale opisano różnorodne właściwości parametrów oraz zachodzące pomiędzy nimi związki.

ROZDZ. 3. Materiał badawczy

Rozdział trzeci jest szczegółowym opisem danych użytych w trakcie analiz. W jednym z podrozdziałów opisano procedurę opróbowania niewielkiego (64 m2) fragmentu pola Bełchatów dostarczającego danych do analiz poziomej zmienności lokalnej parametrów węgla. W części dotyczącej opisu materiału badawczego użytego do badań generalnej i regionalnej zmienności parametrów węgla, opisano strukturę geologiczno - górniczej bazy danych KWB Bełchatów będącej bezpośrednim źródłem danych oraz wskazano założenia procedury weryfikacji i ostatecznej kwalifikacji materiału do badań.

ROZDZ. 4. Metodyka

W kolejnym, czwartym rozdziale opisano metodykę badawczą. Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące analizy geostatystycznej. Opisano procedurę weryfikacji wyników analiz laboratoryjnych prób węgla pochodzących z miejsca opróbowania zmienności lokalnej. Wskazano statystyczne i geostatystyczne metody użyte w trakcie analiz poziomej zmienności lokalnej, poziomej zmienności generalnej i regionalnej oraz pionowej zmienności lokalnej i regionalnej parametrów węgla. Opis badań regionalnej zmienności parametrów poprzedziło przedstawienie założeń podziału obszaru badawczego na sieć regularnych bloków o powierzchni 1 km2 i na obszary o podobnych warunkach sedymentacji osadów pokładu głównego. Przedstawiono także założenia podziału głównego pokładu węgla na trzy poziomy nazywane w trakcie dalszych analiz plastrami.

Dla kolejno opisywanych analiz wykazano założenia, warunki i odpowiednie parametry. Należały do nich zasięgi obserwacji semiwariogramów, zastosowane estymatory, warunki przeprowadzenia analiz anizotropii oraz zastosowane oprogramowanie.

W jednym z podrozdziałów przedstawiono metodykę badań geostatystycznych wykorzystującą znajomość poziomów lokalnej zmienności parametrów węgla z pola doświadczalnego (obszar opróbowania zmienności lokalnej). Przedstawiona analiza, ze względu na możliwą niejednorodność poziomów lokalnej zmienności parametrów w innych częściach złoża, przeprowadzona została wyłącznie dla dwóch niewielkich fragmentów pola Bełchatów położonych w bezpośredniej bliskości pola doświadczalnego Badania przeprowadzono wyłącznie dla poziomu pola doświadczalnego tj.: ok. 36 m n.p.m.

ROZDZ. 5. Pozioma, lokalna zmienność parametrów jakości węgla w polu Bełchatów.

Piąty rozdział rozprawy doktorskiej jest szczegółowym opisem poziomej, lokalnej zmienności parametrów węgla w polu doświadczalnym. Analizom poddano wszystkie cztery wybrane parametry węgla. Na wstępie, przeprowadzono dyskusję wyników analiz laboratoryjnych przeprowadzonych przez dwa niezależne laboratoria: Laboratorium KWB Bełchatów oraz Laboratorium Technologii Węgla w Zakładzie Geologii Złóż Węgla AGH. Weryfikację wyników pochodzących z obu ośrodków oparto o analizy rozkładów, analizy korelacji i regresji oraz niektóre parametryczne i nieparametryczne testy istotności różnic populacji dwóch, bardziej zmiennych parametrów węgla tj.: zawartości popiołu i zawartości siarki całkowitej. Kolejne etapy analiz poziomej zmienności lokalnej przeprowadzono na wszystkich czterech parametrach węgla. Obejmowały one kolejno: statystyki opisowe, badanie postaci rozkładów, analizy korelacji liniowej i regresji, geostatystyczne analizy bezwzględne - izotropowe, bezwzględne - kierunkowe oraz względne - izotropowe.

ROZDZ. 6. Pozioma, regionalna zmienność parametrów jakości węgla w polu Bełchatów.

Analizy poziomej zmienności regionalnej parametrów węgla miały charakter wariantowy. Na wstępie analizowano zmienność wszystkich czterech parametrów węgla w całości obszaru badawczego i całej miąższości pokładu głównego. Analizy noszące nazwę "generalnych" obejmowały statystki opisowe, porównanie wybranych parametrów statystycznych ze znanymi z literatury, badanie postaci rozkładów, analizy korelacji liniowej i regresji wraz z weryfikacją ich założeń, analizy krokowej, postępującej regresji wielorakiej wraz z oceną błędów estymacji poszczególnych składników modeli regresji, geostatystyczne analizy bezwzględne - izotropowe, bezwzględne - kierunkowe oraz względne - izotropowe.

Kolejny etap badań obejmował analizę średnich zawartości czterech parametrów węgla, w trzech horyzontalnych plastrach pola Bełchatów. Analizowano zmienność podstawowych parametrów statystycznych oraz ich rozkłady dla trzech poziomów pokładu głównego: plastra dolnego (PLD), środkowego (PLś) i górnego (PLG). W ramach badań regionalnej, poziomej zmienności parametrów w polu Bełchatów, w celu lepszego rozpoznania struktury tej części złoża, przeanalizowano zmienność parametrów węgla w regularnej sieci mniejszych obszarów. Obszar badań podzielono na matrycę bloków o powierzchni 1 km2. średnie wartości parametrów węgla dla otworów wiertniczych leżących w wydzielonych w ten sposób obszarach (nazywanych w rozprawie blokami) poddano analizom wybranych parametrów statystycznych. Opracowano wykresy i mapy średnich wartości parametrów węgla w poszczególnych blokach oraz za pomocą metod analizy wariancji badano istotność ich różnic.

W kolejnym etapie badań, obszar badawczy został podzielony na dziewięć rozłącznych obszarów cechujących się podobnymi warunkami sedymentacji w trakcie gromadzenia osadów pokładu głównego. U podstawy tzw.: "analiz obszarowych" leżał wybór granic obszarów, które w trakcie sedymentacji osadów pokładu głównego wyróżniały się podobnymi warunkami środowiskowymi. Sporządzono izoliniowe mapy: sumarycznej miąższości węgla w pokładzie głównym, sumarycznej miąższości utworów piaszczystych w pokładzie głównym oraz sumarycznej miąższości utworów węglanowych w pokładzie głównym. Dodatkowo zbudowano mapę głównych dyslokacji w rowie Kleszczowa. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji, rejon badań podzielono na dziewięć obszarów, które wstępnie zakwalifikowano do jednej z czterech grup homogenicznych (o prawdopodobnie jednolitym charakterze sedymentacji: fitogenicznym, klastycznym i węglanowym) Ze względu na odmienność środowiska sedymentacji spowodowaną wyjątkowo szybką subsydencją osadów w rejonie rowu drugiego rzędu, osobno wydzielono tektoniczną strukturę położoną w centralnej i zachodniej części pola Bełchatów. Obszary o podobnym typie sedymentacji utworzyły grupy określone symbolami literowymi od A do D. Grupa A łączyła środowiska sedymentacji fitogenicznej (trzy rozłączne strefy: północno - zachodnią [A1], południowo - zachodnią [A2] i wschodnią [A3]). Grupa B łączyła środowiska sedymentacji fitogenicznej i węglanowej (trzy rozłączne strefy: północną [B1], południową [B2] i wschodnią [B3]). Grupa C wyznaczała środowisko sedymentacji fitogenicznej w rowie drugiego rzędu. Ostatnia, grupa D wyznaczała obszary o środowiskach sedymentacji klastycznej i fitogenicznej (dwie rozłączne strefy - zachodnią [D1] i południową [D2]). Badania regionalnej (obszarowej), poziomej zmienności parametrów węgla polegały na analizie podstawowych parametrów statystycznych, wykreśleniu wykresów i map średnich zawartości parametrów w odpowiednich obszarach oraz analizie istotności różnic średnich wartości parametrów w wydzielonych środowiskach sedymentacji. Badano również proporcjonalność średnich wartości parametrów oraz ich wariancji, dla poszczególnych obszarów pola Bełchatów. W ramach geostatystycznych, obszarowych analiz parametrów węgla, dla każdego z obszarów wykreślono i wymodelowano semiwariogramy bezwzględne - izotropowe, bezwzględne - kierunkowe oraz względne - izotropowe. Dla każdego obszaru wykreślono izoliniowe wykresy anizotropii. Ze względu na niewielką zmienność zawartości wilgoci całkowitej i wartości opałowej, do obszarowych analiz geostatystycznych wytypowano jedynie dwa pozostałe parametry.

W następnej części badań obliczono średnie wartości parametrów węgla w dziewięciu obszarach pola Bełchatów, w podziale pokładu głównego na trzy horyzontalne plastry. Na podstawie obliczonych wartości wykreślono odpowiednie mapy i blokdiagramy.

Kolejna część rozprawy, nosząca tytuł: "Wykorzystanie semiwariogramów zmienności lokalnej do modelowania regionalnej zmienności parametrów węgla w polu Bełchatów" odbiegała nieco charakterem od pozostałych i ma charakter metodyczny. Celem badań było określenie wpływu znajomości lokalnej, poziomej zmienności parametrów węgla na ich lepsze szacowanie w skali regionalnej. W badaniach posłużono się metodą geostatystyczną. Jak wcześniej wspomniano analizy przeprowadzono wyłącznie dla wydzielonych fragmentów pola Bełchatów. W procedurze badawczej można było wyróżnić cztery etapy. W pierwszej części skupiono się na geostatystycznej analizie zmienności lokalnej parametrów węgla w polu doświadczalnym (Rozdz. 5). W kolejnym kroku przeanalizowano regionalną zmienność tych samych parametrów w obszarach bezpośrednio sąsiadujących z polem doświadczalnym (A1, C). Semiwariogramy zmienności regionalnej badanych parametrów próbowano następnie doprecyzować w zakresie niewielkich odległości pomiędzy punktami opróbowania. Procedura polegała na dołączeniu do nich informacji o lokalnej zmienności parametrów węgla i ekstrapolacji nowych modeli. W końcowym etapie porównywano wyniki analiz przeprowadzonych wyłącznie w oparciu o informację regionalną i tych, które zostały wzbogacone o wyniki analiz zmienności lokalnej.

Następna część badań stanowiła porównanie efektów modelowania poziomej zmienności zawartości popiołu i siarki całkowitej za pomocą modeli obszarowych i generalnych. Badania oparto na analizie korelacji i regresji pomiędzy znanymi średnimi wartościami parametrów w otworach wiertniczych (dane empiryczne) i wartościami wyestymowanymi geostatystyczne w trakcie testów krzyżowych (cross-validation) z wykorzystaniem modeli obszarowych i generalnych. Przeprowadzone analizy pozwoliły na przyporządkowanie najlepiej dobranych modeli każdemu z obszarów pola Bełchatów. Na podstawie najlepiej dobranych modeli, metodą krigingu punktowego, dla każdego obszaru wykreślono izoliniowe mapy średnich zawartości popiołu i siarki całkowitej w węglu pokładu głównego. Mapa wynikowa (dla całego pola Bełchatów) powstała w wyniku połączenia dziewięciu obszarowych siatek interpolacyjnych. W ostatnim etapie analizy określono wielkości błędów krigingu i przedstawiono je na odpowiednich mapach.

ROZDZ. 7. Pionowa zmienność parametrów jakości węgla w polu Bełchatów

W rozdziale analizowano zmienność parametrów węgla w osi wybranych otworów wiertniczych. Dla każdego z obszarów pola Bełchatów wybrano po pięć otworów (łącznie 45 otworów). Podlegały one analizom dwóch, wybranych parametrów statystycznych (średniej ważonej oraz współczynnika zmienności). Opisywano charaktery pionowej zmienności parametrów w obszarach pola Bełchatów.

Osobną część analiz stanowiły geostatystyczne badania pionowej zmienności parametrów węgla. Ze względów objętościowych i możliwości późniejszych porównań, ograniczono się wyłącznie do analiz semiwariogramów względnych. Ta część analiz również miała charakter obszarowy. Zarówno w przypadku analiz otworów wiertniczych jak i analiz geostatystycznych, badaniom poddano wszystkie cztery parametry węgla.

ROZDZ. 8. Zmienność lokalna oraz anizotropia poziomej i pionowej zmienności parametrów węgla w polu Bełchatów

W ostatnim, ósmym rozdziale rozprawy przeprowadzono krótką dyskusję zróżnicowania poziomów lokalnej, generalnej oraz regionalnej zmienności parametrów węgla w polu Bełchatów. Na podstawie znajomości semiwariogramów pionowych, regionalnych, szacowano poziomy zmienności lokalnej w odpowiednich obszarach pola Bełchatów. Określono również poziomy geometrycznej anizotropii zmienności poziomej i pionowej parametrów.

Mastej, W., Bartuś, T, 2024. Supervised classification of morphodiversity using artificial neural networks on the example of the Pieniny Mts (Poland). Catena 242. 108086
Bartuś, T, Mastej, W., 2023. Morphodiversity as a Tool in Geoconservation: A Case Study in a Mountain Area (Pieniny Mts, Poland). Sustainability 15(14). 11357
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Doktorat

Spis treści
Rozdzialy
Abstrakt [pl]
Abstract [eng]