Promotorstwo prac magisterskich


Tomasz BartuśKocańda, M., Centralny rejestr prac magisterskich na Wydziale GGiOŚ. 24.01.2007. kier.: GG,, specjalność: GIN.

Pietrzykowska, P., Zastosowanie Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) do inwentaryzacji i promocji zasobów przyrody nieożywionej na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego. 17.06.2009. kierunek: GG,, specjalność: GIT.

Kuś, T., Szlachtowski region wydobycia kruszców - prezentacja multimedialna. 24.11.2009. kier.: GG,, specjalność: GIN.

Wilk, Z., Geoturystyczne aspekty w udostępnionych jaskiniach Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. 28.10.2010. kier.: GG, specjalność: GIT.

Błądek, M., Baza danych obiektów geoturystycznych Polski. 02.10.2012. kier.: IN, spec: IN.

Wołos, M., Aplikacja do archiwizacji i obsługi bazy danych obiektów geoturystycznych Polski. 28.06.2012. kier.: IN, spec: IN.

Kozłowska, A., Abiotyczne elementy krajobrazu Parku Narodowego Glacier (USA) - film przyrodniczy. 14.07.2017. kier. Turystyka i rekreacja, specjalność: Geoturystyka, Recenzent: dr hab. A. Waśkowska.

Gąsiorowski, W., Historyczne miejsca eksploatacji ropy naftowej w polskich Karpatach zewnętrznych na E od Dunajca - film dokumentalny. .2015. kier. Turystyka i rekreacja, specjalność: Geoturystyka, Recenzent:.

Sroka, M., Metodyka tworzenia map geoturystycznych obszarów chronionych z wykorzystaniem systemów GIS na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego. 26.02.2021. kier. Turystyka i rekreacja, specjalność: Geoturystyka, Recenzent: dr hab. P. Różycki.

Wierzba K., Morforóżnorodność Gór Stołowych.. 21.09.2021. kier. Turystyka i rekreacja, Recenzent: dr hab. P. Różycki Prof. AGH.

Mastej, W., Bartuś, T, 2024. Supervised classification of morphodiversity using artificial neural networks on the example of the Pieniny Mts (Poland). Catena 242. 108086
Bartuś, T, Mastej, W., 2023. Morphodiversity as a Tool in Geoconservation: A Case Study in a Mountain Area (Pieniny Mts, Poland). Sustainability 15(14). 11357
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Doktorat

Spis treści
Rozdzialy
Abstrakt [pl]
Abstract [eng]