]]>

Publikacje i manuskrypty

    

Bartu¶, T., 1997. Analiza wpływu zanieczyszczeń atmosfery gleb i wód na zdrowie w rejonie oddziaływania przemysłu chemicznego w O¶więcimiu przy użyciu GIS. Manuskrypt Pracy Dyplomowej; arch. Kat. Złóż Surowców Skalnych WGGiO¦ AGH, Kraków, 90.

Bartu¶, T., 1998. Badania zawarto¶ci metali ciężkich w glebach gminy O¶więcim przy użyciu GIS. II Warsztaty Komputerowe: Programy Komputerowe w Geologii, 15-16 paĽdziernik 1998, Sosnowiec, [on line].

Bartu¶, T., 1999. Badania zawarto¶ci metali ciężkich w glebach gminy O¶więcim przy użyciu GIS. Researches on heavy metal contents in soil of O¶więcim district, applying GIS method. Międzynarodowa Konferencja: Spartial Information Menagement in The New Milennium, 15-17.11.1999, Wydział Techniki Uniwersytetu ¦l±skiego, Stowarzyszenie SILGIS Center. Kraków-Katowice, 86-96. [pdf].

Bartu¶, T., 2000. Badanie możliwo¶ci zastosowania technologii Macromedia Flash w wizualizacji kartografii wektorowej (Web-GIS). Kraków, [manuskrypt]. [aplikacja].

Mucha, J., Słomka, T., Mastej, W., Bartu¶, T., Słomka, E., 2003. Geostatystyczne modelowanie i estymacja parametrów jako¶ciowych w złożu węgla brunatnego Bełchatów (Polska). Geostatistical modelling and estimation of qualitative parameters of the Bełchatów lignite deposit (Poland). International Association for Mathematical Geology IAMG 2003, 7-12.08.2003, Portsmouth, UK, [artykuł]. [poster].

Bartu¶, T., 2003. Parametry chemiczno - technologiczne i oparte na nich klasyfikacje węgli brunatnych. Kraków, Nr umowy: 11.11.140.808.[manuskrypt].

Bartu¶, T., 2003. Horyzontalna zmienno¶ć lokalna wybranych parametrów jako¶ciowych węgla brunatnego z pola Bełchatów.. Horizontal, local variability main qualitative parameters of the Bełchatów lignite deposit. Kraków, Nr umowy: 10.10.140.924.[manuskrypt].

Mucha, J., Słomka, T., Mastej, W., Bartu¶, T., Jończyk, W., Frankowski, R., 2004. Modelowanie zmienno¶ci i dokładno¶ć oszacowania jako¶ci węgla brunatnego w złożu Bełchatów (pole Bełchatów). Geostatistical modelling and estimation of lignite qualiy in the Bełchatów deposit (Poland). Sympozja i Konferencje nr 62; Materiały Sympozium: Warsztaty Górnicze z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie. Sesja okoliczno¶ciowa: Problematyka zagrożeń naturalnych w górnictwie, 2-4 czerwca 2004, Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków - Bełchatów, 221-233. Nr umowy: 11.11.140.159.[pdf]. [prezentacja].

Mucha, J., Słomka, T., Mastej, W., Bartu¶, T., Jończyk, W., Frankowski R., 2004. Modelowanie zmienno¶ci i dokładno¶ć oszacowania parametrów jako¶ciowych złoża węgla brunatnego Bełchatów (pole Bełchatów). Geostatistical modelling and estimation of qualitative parameters of the Bełchatów lignite deposit (Poland). Bezpieczeństwo pracy i ochrona ¶rodowiska w górnictwie. Miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego (WUG), 5(117). 14-15. Nr umowy: 11.11.140.159.[pdf].

Bartu¶, T., 2005. Statystyczne modele zmienno¶ci parametrów jako¶ci węgla brunatnego w centralnej czę¶ci pola Bełchatów. Statistical variability modells of the lignite qualitative parameters in the central part of the Bełchatów deposit. Manuskrypt Rozprawy Doktorskiej. Biblioteka Główna AGH.. Kraków, 197. Nr umowy: 11.11.140.808, 11.11.140.159, 10.10.140.924.[Spis tre¶ci]. [abstrakt].

Mastej, W., Bartu¶, T., 2006. Czarne Urwisko w Lutyni. W: Słomka, T., Kicińska-¦widerska, A., Doktor, M., Joniec, A. (Red.), Katalog geologicznych stanowisk dokumentacyjnych i obiektów geoturystycznych w Polsce. Catalogue of the documentation stands and geoturistic objects in Poland. WGGiO¦ AGH. Kraków, 26−27. [pdf].

Mastej, W., Bartu¶, T., 2006. Skalna Brama na Trojaku. W: Słomka, T., Kicińska-¦widerska, A., Doktor, M., Joniec, A. (Red.), Katalog geologicznych stanowisk dokumentacyjnych i obiektów geoturystycznych w Polsce. Catalogue of the documentation stands and geoturistic objects in Poland. WGGiO¦ AGH. Kraków, 22−23. [pdf].

Mastej, W., Bartu¶, T., 2006. Góra Kalwaria w Bardzie ¦l±skim. W: Słomka, T., Kicińska-¦widerska, A., Doktor, M., Joniec, A. (Red.), Katalog geologicznych stanowisk dokumentacyjnych i obiektów geoturystycznych w Polsce. Catalogue of the documentation stands and geoturistic objects in Poland. WGGiO¦ AGH. Kraków, 14−15. [pdf].

Bartu¶, T., 2007. Przyczynek do badań lokalnej, poziomej zmienno¶ci głównych parametrów jako¶ci węgla brunatnego w centralnej czę¶ci złoża Bełchatów. Analizy statystyczne. Contribution to research of the local, horisontal variability the main lignite qualitative parameters in the central part of the Bełchatów lignite deposit. Statistical analysis. Kwartalnik AGH Geologia 33 z. 1 (Zesz. Nauk. AGH), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków, 89−107. [pdf].

Bartu¶, T., Słomka, T., 2009. Geostatystyczna estymacja parametrów jako¶ci węgla brunatnego w polu Bełchatów wykorzystuj±ca znajomo¶ć zmienno¶ci lokalnej. Geostatistical estimation of lignite qualitative parameters using knowledge of local variability on example of Bełchatów area. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Tom 25, z 2. Kraków, 5−22. [pdf].

Bartu¶, T., Doktor, M., Golonka, J., Mi¶kiewicz, K., Stadnik, R., Krobicki, M., Wa¶kowska-Oliwa, A., 2010. Projekt polsko-słowackiego geoparku PIENINY i trudno¶ci w jego realizacji. Project of Polish-Slovak geopark PIENINY and difficulties in its implementation / Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften. GeoTop 2009: Geotype und internationale Zusammenarbeit. Geotypy i współpraca międzynarodowa: Tagungspublikation: zur 13. Internationalen Jahrestagung der Fachsektion GeoTop der Deutschen Gesellschaft f-{u}r Geowissenschaften: 20-24 Mai 2009 in Cottbus gleichzeitig 8. Deutsch-polonisches Geopark-Treffen Muskauer Faltenbogen = VIII niemiecko-polska konferencja po¶więcona tematowi Geoparku Łuk Mużakowa / Hrsg. Manfred Kupetz, Thomas Kockert, ISSN 1860-1782. Cottbus, 107.

Bartu¶, T., Ku¶, T., 2010. Szlachtowski obszar eksploatacji kruszców jako element projektowanego geoparku Pieniny. An exploitation area of Szlachtowa ore as an element of the future Pieniny Geopark. Geoturystyka 2(21). Kraków, 35−58. [pdf].

Słomka, T., Bartu¶, T., Mastej, W., Łodziński, M., Mayer, W., Stefaniuk, M., Doktor, M., KoĽma, J., Cwojdziński, S., Stachowiak, A., 2009. Koncepcja projektu: Geostrada Sudecka - studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacj± obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej. The Sudetic Geostrada - an idea of geological and landscape studies heritage with inventarization of the objects of abiotic nature. Geoturystyka 4(19). Kraków, 3−18. [pdf].

Łodziński, M., Mayer, W., Stefaniuk, M., Bartu¶, T., Mastej, W., 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Zachodniosudeckiej. Geotourist attractions of the Western Sudetic Geostrada. Geoturystyka 4(19). Kraków, 19−42. [pdf].

Bartu¶, T., Mastej, W., Łodziński, M., 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady ¦rodkowosudeckiej. Geotourist attractions of the Central Sudetic Geostrada. Geoturystyka 4(19). Kraków, 43−60. [pdf].

Słomka, T., Doktor, M., Bartu¶, T., Mastej, W., Łodziński, M., 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Wschodniosudeckiej. Geotourist attractions of the Eastern Sudetic Geostrada. Geoturystyka 4(19). Kraków, 61−72. [pdf].

Bartu¶, T., 2012. Anizotropia zmienno¶ci głównych parametrów jako¶ci węgla brunatnego w polu Bełchatów. Anisotropy of the main lignite parametera variability of Bełchatów area. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Tom 28, z 2. Kraków, 5−22. [pdf].

Golonka, J., Doktor, M., Mi¶kiewicz, K., Krobicki, M., Bartu¶, T., Stadnik, R., Wa¶kowska, A., 2012. Transgraniczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionu. The cross-border Geopark Pieniny role as a stimulator of regional development. W: Sadowski, P. (Red.): Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Nowy Targ, 47−56. [pdf].

Mastej, W., Bartu¶, T., 2012. Błędne Skały. The Errant Rocks. W: Słomka, T. (Red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites in nature reserves and monuments. Kraków, 36−39. [pdf].

Bartu¶, T., 2012. Głazy Krasnoludków. The Dwarfs' Boulders. W: Słomka, T. (Red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites in nature reserves and monuments. Kraków, 44−48. [pdf].

Bartu¶, T., 2012. Jaskinia NiedĽwiedzia. The Berar Cave. W: Słomka, T. (Red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites in nature reserves and monuments. Kraków, 58−62. [pdf].

Bartu¶, T., 2012. Jaskinia Radochowska. The Radochów Cave. W: Słomka, T. (Red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites in nature reserves and monuments. Kraków, 63−66. [pdf].

Bartu¶, T., 2012. Kruczy Kamień. The Raven Stone. W: Słomka T. (red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites in nature reserves and monuments. Kraków, 79−82. [pdf].

Bartu¶, T., Mastej, W., 2012. Pasterskie Skały. The Sheperds' Rocks. W: Słomka, T. (Red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites in nature reserves and monuments. Kraków, 97−100. [pdf].

Mastej, W., Bartu¶, T., 2012. Szczeliniec Wielki. The Grand Szczeliniec. W: Słomka, T. (Red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites in nature reserves and monuments. Kraków, 114−117. [pdf].

Bartu¶, T., 2012. Wodospad Wilczki. The Wilczka Stream Waterfall. W: Słomka, T. (Red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites in nature reserves and monuments. Kraków, 148−152. [pdf].

Mastej, W., Bartu¶ T., 2012. Zapomniane Skałki. The Forgotten Rocks. W: Słomka, T. (Red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites in nature reserves and monuments. Kraków, 153−155. [pdf].

Bartu¶, T. (Red.), Słomka, T., Bartu¶, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Wa¶kowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapa geologiczno-turystyczna Geostrady Sudeckiej w skali 1:25 000. Geotourist map of the Sudetic Geostrada Trail at 1:25,000 scale. Ministerstwo ¦rodowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ¦rodowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony ¦rodowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny − Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapa na 55 ark. [katalog map].

Bartu¶, T. (Red.), Słomka, T., Bartu¶, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Wa¶kowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapa obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000. Map of geosites of geological and mining heritage of the Sudetic Geostrada Trail on a base topographic map at 1:25,000 scale. Ministerstwo ¦rodowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ¦rodowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony ¦rodowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny − Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapa na 55 ark. [katalog map].

Bartu¶, T. (Red.), Słomka, T., Bartu¶, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Wa¶kowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapy lokalizacyjne geostanowisk Geostrady Sudeckiej w skali 1:10 000. Geosites location maps of the Sudetic Geostrada Trail at 1:10,000 scale. Ministerstwo ¦rodowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ¦rodowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony ¦rodowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny − Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapy na 43 ark.

Bartu¶ T., 2014. Topoklimaty Ojcowskiego Parku Narodowego. W: Kalinowska-Szymczak A. (Red.), Kalejdoskop GIS tom 3. Esri Polska Sp. Z o.o., Warszawa, 102−103. [pdf].

Bartu¶, T., 2014. Model zmienno¶ci topoklimatycznej rejonu Ojcowskiego Parku Narodowego. Topoclimatic variability model of the area of Ojców National Park. Pr±dnik. Prace Muz. Szafera 24. 25−46. [pdf].

Bartu¶, T., 2014. Raster images generalization in the context of research on the structure of landscape and geodiversity. Geology, Geophysics and Environment 40(3). 271−284. [pdf].

Bartu¶, T., 2015. Mapy geologiczno-turystyczne Geostrady Sudeckiej - nowa forma edukacji geologicznej; historia projektu, założenia, wyniki. Przegl±d Geologiczny 63(12/2). 1450−1454. [pdf].

Mastej W., Bartu¶ T., Rydlewski J., 2015. Analysis of lithofacies cyclicity in the Miocene Coal Complex of the Bełchatów lignite deposit, south-central Poland. Geologos 21(4). 285−302. DOI: 10.1515/logos-2015-21. [pdf].

Bartu¶, T., 2015. Geotourist maps of the Sudetic Geostrada Trail as a new form of popularization of geotourism in the Sudety Mts. Geologiczno-turystyczne mapy Geostrady Sudeckiej jako nowa forma popularyzacji geoturystyki w Sudetach. Geotourism Geoturystyka 1-2(40−41). 3−18. [pdf].

Bartu¶, T., 2017. Basic unit size in the analysis of the distribution of spatial landscape elements on the basis of the lithostratigraphic geodiversity of the Ojców National Park (Poland). Geology, Geophysics and Environment 43(2). 95−108. [pdf].

Bartu¶, T., 2019. OGT-15: Kolorowe Jeziorka w kamieniołomie łupków pirytono¶nych w Wie¶ciszowicach. W: Bartu¶ T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 2]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 154−168.

Bartu¶, T., 2019. OGT-17: Skałki w rezerwacie Kruczy Kamień. W: Bartu¶ T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 2]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 169−184.

Bartu¶, T., Mayer, W., 2019. OGT-16: Podziemna trasa turystyczna Sztolnie Kowary. W: Bartu¶ T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 2]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 217−229.

Bartu¶, T., 2019. OGT-18: Kamieniołom melafirów w Tłumaczowie. W: Bartu¶ T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 2]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 230−248.

Bartu¶, T., 2019. OGT-29: Kamieniołom margli w Starej Bystrzycy. W: Bartu¶ T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 3]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 68−76.

Bartu¶, T., 2019. OGT-32: Piaskowce kredowe w Pasterskich Skałach w Idzikowie. W: Bartu¶ T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 3]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 96−102.

Bartu¶, T., 2019. OGT-33: Wodospad Wilczki w Międzygórzu. W: Bartu¶ T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 3]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 103−117.

Bartu¶, T., 2019. OGT-34: Jaskinia Radochowska koło Radochowa. W: Bartu¶ T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 3]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 118−128.

Bartu¶, T., 2019. OGT-35: Wody mineralne w L±dku Zdroju. W: Bartu¶ T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 3]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 129−143.

Bartu¶, T., 2019. OGT-40: Jaskinia NiedĽwiedzia w Kletnie. W: Bartu¶ T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 3]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 176−196.

Bartu¶, T., 2019. OGT-41: Nieczynna kopalnia rud uranu Kopaliny w Kletnie. W: Bartu¶ T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 3]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 197−213.

Bartu¶, T., 2019. Synklinorium północnosudeckie. W: Bartu¶ T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 2]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 45−65.

Bartu¶, T., Mastej W., 2019. Synklinorium ¶ródsudeckie. W: Bartu¶ T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 2]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 185−216.

Bartu¶, T., Mastej W., 2019. Blok Sudetów Wschodnich. W: Bartu¶ T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 3]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 215−221.

Bartu¶, T., Mastej W., 2019. Geostrada Sudecka. W: Bartu¶ T., Łodziński M., Mastej W., Barmuta J. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 1]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 11−17.

Bartu¶, T., 2019. Magmatyzm póĽnopaleozoiczny. W: Bartu¶ T., Łodziński M., Mastej W., Barmuta J. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 1]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 63−88.

Bartu¶, T., Łodziński M., Mastej W., Barmuta J. (red.), 2019. Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 1]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 406pp.

Bartu¶, T., Łodziński M., Mastej W. (red.), 2019. Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 2]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 405pp.

Bartu¶, T., Łodziński M., Mastej W. (red.), 2019. Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 3]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 327pp.

Bartu¶, T., 2020. Struktura i różnorodno¶ć abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie rejonu Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia. Wydawnictwa AGH. Kraków, 398pp. [pdf].

Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Doktorat

Spis tre¶ci,
Rozdzialy,
Abstrakt [pl.],
Abstract [eng.],