Publikacje i manuskrypty


Tomasz BartuśBartuś, T., 1997. Analiza wpływu zanieczyszczeń atmosfery gleb i wód na zdrowie w rejonie oddziaływania przemysłu chemicznego w Oświęcimiu przy użyciu GIS. Manuskrypt Pracy Dyplomowej; arch. Kat. Złóż Surowców Skalnych WGGiOŚ AGH, Kraków, 90.

Bartuś, T., 1998. Badania zawartości metali ciężkich w glebach gminy Oświęcim przy użyciu GIS. II Warsztaty Komputerowe: Programy Komputerowe w Geologii, 15-16 październik 1998, Sosnowiec, [on line].

Bartuś, T., 1999. Badania zawartości metali ciężkich w glebach gminy Oświęcim przy użyciu GIS. Researches on heavy metal contents in soil of Oświęcim district, applying GIS method. Międzynarodowa Konferencja: Spartial Information Menagement in The New Milennium, 15-17.11.1999, Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie SILGIS Center. Kraków-Katowice, 86-96. [pdf].

Bartuś, T., 2000. Badanie możliwości zastosowania technologii Macromedia Flash w wizualizacji kartografii wektorowej (Web-GIS). Kraków, [manuskrypt]. [aplikacja].

Mucha, J., Słomka, T., Mastej, W., Bartuś, T., Słomka, E., 2003. Geostatystyczne modelowanie i estymacja parametrów jakościowych w złożu węgla brunatnego Bełchatów (Polska). Geostatistical modelling and estimation of qualitative parameters of the Bełchatów lignite deposit (Poland). International Association for Mathematical Geology IAMG 2003, 7-12.08.2003, Portsmouth, UK, [artykuł]. [poster].

Bartuś, T., 2003. Parametry chemiczno - technologiczne i oparte na nich klasyfikacje węgli brunatnych. Kraków, Nr umowy: 11.11.140.808.[manuskrypt].

Bartuś, T., 2003. Horyzontalna zmienność lokalna wybranych parametrów jakościowych węgla brunatnego z pola Bełchatów.. Horizontal, local variability main qualitative parameters of the Bełchatów lignite deposit. Kraków, Nr umowy: 10.10.140.924.[manuskrypt].

Mucha, J., Słomka, T., Mastej, W., Bartuś, T., Jończyk, W., Frankowski, R., 2004. Modelowanie zmienności i dokładność oszacowania jakości węgla brunatnego w złożu Bełchatów (pole Bełchatów). Geostatistical modelling and estimation of lignite qualiy in the Bełchatów deposit (Poland). Sympozja i Konferencje nr 62; Materiały Sympozium: Warsztaty Górnicze z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie. Sesja okolicznościowa: Problematyka zagrożeń naturalnych w górnictwie, 2-4 czerwca 2004, Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków - Bełchatów, 221-233. Nr umowy: 11.11.140.159.[pdf]. [prezentacja].

Mucha, J., Słomka, T., Mastej, W., Bartuś, T., Jończyk, W., Frankowski R., 2004. Modelowanie zmienności i dokładność oszacowania parametrów jakościowych złoża węgla brunatnego Bełchatów (pole Bełchatów). Geostatistical modelling and estimation of qualitative parameters of the Bełchatów lignite deposit (Poland). Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie. Miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego (WUG), 5(117). 14-15. Nr umowy: 11.11.140.159.[pdf].

Bartuś, T., 2005. Statystyczne modele zmienności parametrów jakości węgla brunatnego w centralnej części pola Bełchatów. Statistical variability modells of the lignite qualitative parameters in the central part of the Bełchatów deposit. Manuskrypt Rozprawy Doktorskiej. Biblioteka Główna AGH.. Kraków, 197. Nr umowy: 11.11.140.808, 11.11.140.159, 10.10.140.924.[Spis treści]. [abstrakt].

Mastej, W., Bartuś, T., 2006. Czarne Urwisko w Lutyni. W: Słomka, T., Kicińska-Świderska, A., Doktor, M., Joniec, A. (Red.), Katalog geologicznych stanowisk dokumentacyjnych i obiektów geoturystycznych w Polsce. Catalogue of the documentation stands and geoturistic objects in Poland. WGGiOŚ AGH. Kraków, 26−27. [pdf].

Mastej, W., Bartuś, T., 2006. Skalna Brama na Trojaku. W: Słomka, T., Kicińska-Świderska, A., Doktor, M., Joniec, A. (Red.), Katalog geologicznych stanowisk dokumentacyjnych i obiektów geoturystycznych w Polsce. Catalogue of the documentation stands and geoturistic objects in Poland. WGGiOŚ AGH. Kraków, 22−23. [pdf].

Mastej, W., Bartuś, T., 2006. Góra Kalwaria w Bardzie Śląskim. W: Słomka, T., Kicińska-Świderska, A., Doktor, M., Joniec, A. (Red.), Katalog geologicznych stanowisk dokumentacyjnych i obiektów geoturystycznych w Polsce. Catalogue of the documentation stands and geoturistic objects in Poland. WGGiOŚ AGH. Kraków, 14−15. [pdf].

Bartuś, T., 2007. Przyczynek do badań lokalnej, poziomej zmienności głównych parametrów jakości węgla brunatnego w centralnej części złoża Bełchatów. Analizy statystyczne. Contribution to research of the local, horisontal variability the main lignite qualitative parameters in the central part of the Bełchatów lignite deposit. Statistical analysis. Kwartalnik AGH Geologia 33 z. 1 (Zesz. Nauk. AGH), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków, 89−107. [pdf].

Bartuś, T., Słomka, T., 2009. Geostatystyczna estymacja parametrów jakości węgla brunatnego w polu Bełchatów wykorzystująca znajomość zmienności lokalnej. Geostatistical estimation of lignite qualitative parameters using knowledge of local variability on example of Bełchatów area. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Tom 25, z 2. Kraków, 5−22. [pdf].

Bartuś, T., Doktor, M., Golonka, J., Miśkiewicz, K., Stadnik, R., Krobicki, M., Waśkowska-Oliwa, A., 2010. Projekt polsko-słowackiego geoparku PIENINY i trudności w jego realizacji. Project of Polish-Slovak geopark PIENINY and difficulties in its implementation / Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften. GeoTop 2009: Geotype und internationale Zusammenarbeit. Geotypy i współpraca międzynarodowa: Tagungspublikation: zur 13. Internationalen Jahrestagung der Fachsektion GeoTop der Deutschen Gesellschaft f-{u}r Geowissenschaften: 20-24 Mai 2009 in Cottbus gleichzeitig 8. Deutsch-polonisches Geopark-Treffen Muskauer Faltenbogen = VIII niemiecko-polska konferencja poświęcona tematowi Geoparku Łuk Mużakowa / Hrsg. Manfred Kupetz, Thomas Kockert, ISSN 1860-1782. Cottbus, 107.

Bartuś, T., Kuś, T., 2010. Szlachtowski obszar eksploatacji kruszców jako element projektowanego geoparku Pieniny. An exploitation area of Szlachtowa ore as an element of the future Pieniny Geopark. Geoturystyka 2(21). Kraków, 35−58. [pdf].

Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M., Mayer, W., Stefaniuk, M., Doktor, M., Koźma, J., Cwojdziński, S., Stachowiak, A., 2009. Koncepcja projektu: Geostrada Sudecka - studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej. The Sudetic Geostrada - an idea of geological and landscape studies heritage with inventarization of the objects of abiotic nature. Geoturystyka 4(19). Kraków, 3−18. [pdf].

Łodziński, M., Mayer, W., Stefaniuk, M., Bartuś, T., Mastej, W., 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Zachodniosudeckiej. Geotourist attractions of the Western Sudetic Geostrada. Geoturystyka 4(19). Kraków, 19−42. [pdf].

Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M., 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Środkowosudeckiej. Geotourist attractions of the Central Sudetic Geostrada. Geoturystyka 4(19). Kraków, 43−60. [pdf].

Słomka, T., Doktor, M., Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M., 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Wschodniosudeckiej. Geotourist attractions of the Eastern Sudetic Geostrada. Geoturystyka 4(19). Kraków, 61−72. [pdf].

Bartuś, T., 2012. Anizotropia zmienności głównych parametrów jakości węgla brunatnego w polu Bełchatów. Anisotropy of the main lignite parametera variability of Bełchatów area. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Tom 28, z 2. Kraków, 5−22. [pdf].

Golonka, J., Doktor, M., Miśkiewicz, K., Krobicki, M., Bartuś, T., Stadnik, R., Waśkowska, A., 2012. Transgraniczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionu. The cross-border Geopark Pieniny role as a stimulator of regional development. W: Sadowski, P. (Red.): Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Nowy Targ, 47−56. [pdf].

Mastej, W., Bartuś, T., 2012. Błędne Skały. The Errant Rocks. W: Słomka, T. (Red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites in nature reserves and monuments. Kraków, 36−39. [pdf].

Bartuś, T., 2012. Głazy Krasnoludków. The Dwarfs' Boulders. W: Słomka, T. (Red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites in nature reserves and monuments. Kraków, 44−48. [pdf].

Bartuś, T., 2012. Jaskinia Niedźwiedzia. The Berar Cave. W: Słomka, T. (Red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites in nature reserves and monuments. Kraków, 58−62. [pdf].

Bartuś, T., 2012. Jaskinia Radochowska. The Radochów Cave. W: Słomka, T. (Red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites in nature reserves and monuments. Kraków, 63−66. [pdf].

Bartuś, T., 2012. Kruczy Kamień. The Raven Stone. W: Słomka T. (red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites in nature reserves and monuments. Kraków, 79−82. [pdf].

Bartuś, T., Mastej, W., 2012. Pasterskie Skały. The Sheperds' Rocks. W: Słomka, T. (Red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites in nature reserves and monuments. Kraków, 97−100. [pdf].

Mastej, W., Bartuś, T., 2012. Szczeliniec Wielki. The Grand Szczeliniec. W: Słomka, T. (Red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites in nature reserves and monuments. Kraków, 114−117. [pdf].

Bartuś, T., 2012. Wodospad Wilczki. The Wilczka Stream Waterfall. W: Słomka, T. (Red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites in nature reserves and monuments. Kraków, 148−152. [pdf].

Mastej, W., Bartuś T., 2012. Zapomniane Skałki. The Forgotten Rocks. W: Słomka, T. (Red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites in nature reserves and monuments. Kraków, 153−155. [pdf].

Bartuś, T. (Red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapa geologiczno-turystyczna Geostrady Sudeckiej w skali 1:25 000. Geotourist map of the Sudetic Geostrada Trail at 1:25,000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny − Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapa na 55 ark. [katalog map].

Bartuś, T. (Red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapa obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000. Map of geosites of geological and mining heritage of the Sudetic Geostrada Trail on a base topographic map at 1:25,000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny − Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapa na 55 ark. [katalog map].

Bartuś, T. (Red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapy lokalizacyjne geostanowisk Geostrady Sudeckiej w skali 1:10 000. Geosites location maps of the Sudetic Geostrada Trail at 1:10,000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny − Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapy na 43 ark.

Bartuś T., 2014. Topoklimaty Ojcowskiego Parku Narodowego. W: Kalinowska-Szymczak A. (Red.), Kalejdoskop GIS tom 3. Esri Polska Sp. Z o.o., Warszawa, 102−103. [pdf].

Bartuś, T., 2014. Model zmienności topoklimatycznej rejonu Ojcowskiego Parku Narodowego. Topoclimatic variability model of the area of Ojców National Park. Prądnik. Prace Muz. Szafera 24. 25−46. [pdf].

Bartuś, T., 2014. Raster images generalization in the context of research on the structure of landscape and geodiversity. Geology, Geophysics and Environment 40(3). 271−284. [pdf].

Bartuś, T., 2015. Mapy geologiczno-turystyczne Geostrady Sudeckiej - nowa forma edukacji geologicznej; historia projektu, założenia, wyniki. Przegląd Geologiczny 63(12/2). 1450−1454. [pdf].

Mastej W., Bartuś T., Rydlewski J., 2015. Analysis of lithofacies cyclicity in the Miocene Coal Complex of the Bełchatów lignite deposit, south-central Poland. Geologos 21(4). 285−302. DOI: 10.1515/logos-2015-21. [pdf].

Bartuś, T., 2015. Geotourist maps of the Sudetic Geostrada Trail as a new form of popularization of geotourism in the Sudety Mts. Geologiczno-turystyczne mapy Geostrady Sudeckiej jako nowa forma popularyzacji geoturystyki w Sudetach. Geotourism Geoturystyka 1-2(40−41). 3−18. [pdf].

Bartuś, T., 2017. Basic unit size in the analysis of the distribution of spatial landscape elements on the basis of the lithostratigraphic geodiversity of the Ojców National Park (Poland). Geology, Geophysics and Environment 43(2). 95−108. [pdf].

Bartuś, T., 2019. OGT-15: Kolorowe Jeziorka w kamieniołomie łupków pirytonośnych w Wieściszowicach. W: Bartuś T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 2]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 154−168.

Bartuś, T., 2019. OGT-17: Skałki w rezerwacie Kruczy Kamień. W: Bartuś T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 2]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 169−184.

Bartuś, T., Mayer, W., 2019. OGT-16: Podziemna trasa turystyczna Sztolnie Kowary. W: Bartuś T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 2]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 217−229.

Bartuś, T., 2019. OGT-18: Kamieniołom melafirów w Tłumaczowie. W: Bartuś T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 2]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 230−248.

Bartuś, T., 2019. OGT-29: Kamieniołom margli w Starej Bystrzycy. W: Bartuś T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 3]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 68−76.

Bartuś, T., 2019. OGT-32: Piaskowce kredowe w Pasterskich Skałach w Idzikowie. W: Bartuś T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 3]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 96−102.

Bartuś, T., 2019. OGT-33: Wodospad Wilczki w Międzygórzu. W: Bartuś T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 3]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 103−117.

Bartuś, T., 2019. OGT-34: Jaskinia Radochowska koło Radochowa. W: Bartuś T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 3]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 118−128.

Bartuś, T., 2019. OGT-35: Wody mineralne w Lądku Zdroju. W: Bartuś T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 3]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 129−143.

Bartuś, T., 2019. OGT-40: Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. W: Bartuś T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 3]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 176−196.

Bartuś, T., 2019. OGT-41: Nieczynna kopalnia rud uranu Kopaliny w Kletnie. W: Bartuś T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 3]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 197−213.

Bartuś, T., 2019. Synklinorium północnosudeckie. W: Bartuś T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 2]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 45−65.

Bartuś, T., Mastej W., 2019. Synklinorium śródsudeckie. W: Bartuś T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 2]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 185−216.

Bartuś, T., Mastej W., 2019. Blok Sudetów Wschodnich. W: Bartuś T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 3]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 215−221.

Bartuś, T., Mastej W., 2019. Geostrada Sudecka. W: Bartuś T., Łodziński M., Mastej W., Barmuta J. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 1]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 11−17.

Bartuś, T., 2019. Magmatyzm późnopaleozoiczny. W: Bartuś T., Łodziński M., Mastej W., Barmuta J. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 1]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 63−88.

Bartuś, T., Łodziński M., Mastej W., Barmuta J. (red.), 2019. Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 1]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 406pp.

Bartuś, T., Łodziński M., Mastej W. (red.), 2019. Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 2]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 405pp.

Bartuś, T., Łodziński M., Mastej W. (red.), 2019. Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 3]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 327pp.

Bartuś, T., 2020. Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie rejonu Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia. Wydawnictwa AGH. Kraków, 398pp. [pdf].

Bartuś, T, Mastej, W., 2023. Morphodiversity as a Tool in Geoconservation: A Case Study in a Mountain Area (Pieniny Mts, Poland). Sustainability 15(14). 11357. DOI: https://doi.org/10.3390/su151411357. [webpage].

Mastej, W., Bartuś, T., 2024. Supervised classification of morphodiversity using artificial neural networks on the example of the Pieniny Mts (Poland). Catena 242. 108086. DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2024.108086. [webpage].

Mastej, W., Bartuś, T, 2024. Supervised classification of morphodiversity using artificial neural networks on the example of the Pieniny Mts (Poland). Catena 242. 108086
Bartuś, T, Mastej, W., 2023. Morphodiversity as a Tool in Geoconservation: A Case Study in a Mountain Area (Pieniny Mts, Poland). Sustainability 15(14). 11357
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Doktorat

Spis treści
Rozdzialy
Abstrakt [pl]
Abstract [eng]