]]>

Udział w umowach z przemysłem, projektach, grantach itp

    

Kotlarczyk, J. (kier.), Joniec, A., Bartu¶, T., 1999. Cyfrowa Mapa Geologiczna Karpat na S od Rzeszowa. Numerical Geological Map of the Karpaty Mts. the South from Rzeszów. Kraków, [GIF 91.4KB].

Bartu¶, T., Projekt portalu internetowego w oparciu o technologie baz danych i programowanie PHP: System zapisów studentów Wydz. GGiO¦ AGH na fakultety swobodne. [www].

Słomka, T. (kier.), Mucha, J., Mastej, W., Bartu¶, T., Dolik, M., Słomka, E., Le¶niak, T., 2002. Geostatystyczna analiza głównych parametrów jako¶ciowych węgla brunatnego pola Bełchatów. Kraków, Nr umowy: 02/88/2002.

Bartu¶ T., 2003. Statystyczne Modele Zmienno¶ci Parametrów Złożowych w KWB Bełchatów. Kraków, Nr umowy: 10.10.140.924.

Słomka, T. (kier.), Mucha, J., Mastej, W., Bartu¶, T., Słomka, E., Le¶niak, T., 2003. Metodyka szacowania zasobów i jako¶ci złoża węgla brunatnego Bełchatów (pole Bełchatów i pole Szczerców) przy zastosowaniu geostatystycznej procedury krigingu. Kraków, Nr umowy: 8/99/2003.

Lamberger, M. (kier.), Słomka, T., Stefaniuk, M., Stefaniuk-Ilcewicz, D., Joniec, A., Le¶niak, T., Bartu¶, T., Borowiec, M., Czuj-Górniak, M. i inni, 2002. Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju. Recording and cataloguing of natural geological hazard (especially landslides and other geodynamical phenomena) in Poland. Projekt badawczy zrealizowany na zamówienie Ministerstwa ¦rodowiska, sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej, 2002-2005, Kraków, Nr umowy: 25.9.140.956.

Słomka, T. (kier.), Kicińska-¦widerska, A., Doktor, M., Joniec, A. i inni, Kraków. Katalog geologicznych stanowisk dokumentacyjnych i obiektów geoturystycznych. Catalogue of the documentation stands and geoturistic objects. Projekt badawczy zrealizowany na zamówienie Ministerstwa ¦rodowiska, sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej, Nr umowy: 655/2004/Wn-06/FG-go-tx/D (25.9.140.248).

Stefaniuk, M. (kier.), Górecki, W., Miecznik, J., Le¶niak, A., Słomka, T., Wojdyła, M., Klityński, W., Mastej, W., Bartu¶, T., Reicher, B., Maćkowski, T., Putynkowski, G., 2011. Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienno¶ci złóż w trakcie ich eksploatacji za pomoc± głębokich i ¶redniozasięgowych badań elektromagnetycznych. Elaboration of innovatory methods of detection of hydrocarbon deposits and recognizing of deposits structure and its alternation during exploitation with use of deep and medium range electromagnetic surveys. Finansowanie: projekt badawczo-rozwojowy MniSW nr 13102, (w ramach Inicjatywy Technologicznej I), 2007-2011, Kraków, Nr umowy: 162/R/T02/2007/IT1 (17.17.140.621).

Słomka, T. (kier.), Bartu¶, T. (zast. kier.), Bębenek, S., Doktor, M., Golonka, J., Łodziński, M., Mastej, W., Mayer, W., Słomka, E., Stefaniuk, M., Wa¶kowska-Oliwa, A., Mrowczyk, P., Madeja, G. (Akadcemia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ¦rodowiska), Cwojdziński, S., Ihnatowicz, A., KoĽma, J., Pacuła, J., Stachowiak, A. (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Dolno¶l±ski), Muszer, J., Wojewoda, J. (Uniwersytet Wrocławski), 2010. Geostrada Sudecka - Studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacj± obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej. Realizacja na zamówienie Ministra ¦rodowiska, finansowanie ze ¶rodków NFO¦iGW, 2008-2010, Kraków, Nr umowy: 490/2008/Wn-06/FG-bp-tx/D z dnia 31.12.2008 (25.9.140.726).

Słomka, T. (kier.), Golonka, J., Doktor, M., Stefaniuk, M., Mastej, W., Mayer, W., Joniec, A., Słomka, E., Bartu¶, T., Łodziński, M., Stadnik, R., Wa¶kowska, A., Strzeboński, P., Bębenek, S., Welc, E., Krobicki, M., Mi¶kiewicz, K., Czuj-Górniak, M., 2010-2012. Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomnikow i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites. Realizacja na zamówienie Ministra ¦rodowiska, finansowanie ze ¶rodków NFO¦iGW, 2010−2012, Kraków, Nr umowy: 523/2010/Wn-50/FG-GO-TX/D (25.9.140.921).

Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Doktorat

Spis tre¶ci,
Rozdzialy,
Abstrakt [pl.],
Abstract [eng.],