BANER
HOME CV HOBBY BLOG DYDAKTYKA DOKTORAT EFEKTY OFERTA LINKI AGH
ćwiczenia

Wyniki kolokwium:
zaocz.IIIr.GT (30.06.08),
zaocz.Ir.SUM (poprawa) (26.01.08),
zaocz.Ir.GPZ (26.01.08),
zaocz.Ir.SUM (15.12.07),
wszystkie,

STOPKA
Statystyka na piechotę

Statystyka dane do ćwiczeń ze statystyki (II rok)

10, 04, 11, 25, 23, 01, 17, 27, 20, 03, 24, 15, 08, 16, 07, 31, 05, 14, 22, 09, 18, 21, 19, 29, 30, 12, 28, 02, 13, 32, 06, 26, 33,


Spis treści

  1. szeregi rozdzielcze i histogramy,
  2. estymacja punktowa, miary wartości przeciętnej,
  3. estymacja punktowa, miary zmienności,
  4. badanie zgodności rozkładów z rozkładem normalnym,
  5. Estymacja przedziałowa, obliczanie przedziałów ufności dla średniej i odchylenia standardowego,
  6. analiza liniowej regresji i korelacji dwóch zmiennych,
  7. analiza związku danych ilościowych i porządkowych, korelacja rangowa,
  8. jednoczynnikowa analiza wariancji,
STOPKA
Kalkulatory statystyczne
Kalkulatory dystrybuant najważniejszych rozkładów zmiennych losowych ciągłych
F (Fischera-Snedecora)
t - Studenta
Χ2 (chi kwadrat),
STOPKA
Materiały pdf ze statystyki
Dystrybuanta rozkładu Normalnego dokument pdf
Dystrybuanta rozkładu Chi2 dokument pdf
Dystrybuanta rozkładu t Studenta dokument pdf
II rok - Metryczka teczki z ćwiczeniami ze statystyki dokument Corel Draw 8.0
STOPKA
Hobby

GS Surfer:
Surfer Variogram Tutorial (pdf Golden Software);
Anizotropia;

STOPKA
Dydaktyka

- Tworzenie stron www,
- Geologia ogólna,
- Statystyka i Metody matematyczne i informatyczne w geologii,
- Bazy danych,
- Techniki multimedialne w promocji i informacji turystycznej,


- Porady Geomedia Professional & Geomedia Grid,


Studencki humor kolokwialny,

STOPKA

Valid XHTML 1.0 Transitional

STATYSTYKA: zadania (3)
Wersja do druku
17. Czy dyskretna zmienna losowa może być określona na nieprzeliczalnej przestrzeni zdarzeń?
18. Doświadczenie polega na rzucie dwiema kostkami. Definiujemy zmienną losową X, której wartości są równe sumie wyrzuconych oczek. Znaleźć funkcję prawdopodobieństwa i dystrybuantę tej zmiennej.
19. W urnie jest 15 kuł białych, 80 niebieskich i 5 czerwonych. Gracz - po wypłaceniu 100 zł - losuje najpierw jedną kulę i jeżeli jest to kula czerwona, to kończy grę (przegrywa). W przeciwnym razie losuje drugą kulę (nie zwracając pierwszej) i jeżeli jest ona tego samego koloru co kula pierwsza, to wygrywa: za dwie kule niebieskie - 200 zł, a za dwie kule białe - 300 zł. Jeśli druga wyloŹsowana kula jest inna niż pierwsza, to wygrana zależy od jej koloru: gdy druga kula jest biała lub niebieska - gracz wygrywa 100 zł, a gdy druga kula jest czerwona - gracz wygrywa 50 zł. Zdefiniować zmienną losową, obrazującą wynik gry. Znaleźć funkcję prawdopodobieństwa i dystrybuantę tej zmiennej.
20. Dystrybuanta dyskretnej zmiennej losowej jest określona następującą tabelką:

x x ≤ 1 2<x ≤ 5 5<x ≤ 12 x>12
F(x) 0 0.3 0.4 1

Wyznaczyć funkcję prawdopodobieństwa tej zmiennej.
21. Funkcja prawdopodobieństwa zmiennej losowej X jest określona następującą tabelką:

xi -2 -1 0 2 3 4
P(xi) 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1

Znaleźć funkcję prawdopodobieństwa i dystrybuantę zmiennej U=X2.
22. W wyniku pewnego doświadczenia zdarzenie losowe A zachodzi z prawdopodobieństwem p. Powtarzamy doświadczenie tak długo, aż zdarzenie A zajdzie, przy czym kolejne doświadczenia są niezależne. Zmienna losowa X przyjmuje wartości równe liczbie wykonanych doświadczeń. Znaleźć funkcję prawdopodobieństwa i dystrybuantę tej zmiennej.
23. Dwóch równorzędnych przeciwników gra w szachy. Co jest bardziej prawdopodobne dla każdego z nich: wygrać dwie partie z czterech, czy trzy z sześciu? Partii remisowych nie bierze się pod uwagę.
24. Prawdopodobieństwo trafienia celu jednym strzałem wynosi p. Obliczyć prawdopodobieństwa trafienia przynajmniej raz w n strzałach.
25. Prawdopodobieństwo uzyskania sukcesu w pojedynczym doświadczeniu wynosi p. Ile niezależnych doświadczeń trzeba przeprowadzić, by prawdopodobieństwo uzyskania przynajmniej jednego sukcesu było większe od 0.7?
26. Znaleźć najbardziej prawdopodobną wartość zmiennej losowej o rozkładzie dwumianowym z parametrami n i p.
27. Zmienna losowa X ma rozkład Poissona z parametrem λ. Znając wartość funkcji prawdopodobieństwa dla X=k, obliczyć wartość tej funkcji dla X=k+1.
Wersja do druku
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (zadania)
Zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Zestaw zadań 1 (1-10)
Zestaw zadań 2 (11-16)
Zestaw zadań 3 (17-27)
Zestaw zadań 4 (28-32)
Zestaw zadań 5 (33-43)
Zestaw zadań 6 (44-56)
Zestaw zadań 7 (57-63)
Zestaw zadań 8 (64-69)
Cały zestaw (1-69)
STOPKA
Materiały ze statystyki

Dane do ćwiczeń,
DANE UWAGA!:
Dostępnych jest 60 zestawów danych. Każdy zestaw składa się z dwóch dokumentów (doc) oznaczonych odpowiednio w nazwie pliku litermi "A" lub "B" oraz jednym dokumentem *.sta (Statistica 5.0) (Sz. cz. A). W pliku: instrukcja_ST_5.doc zamieszczono szczegółową instrukcję do ćwiczeń autorstwa dr inż. Wojciecha Masteja, a w pliku: Sz-srf.xls dane do wykreślenia map.

Wstęp:
::Wstęp o estymacji,
Badanie jednej zmiennej:
::Miary przeciętne,
::Miary pozycyjne,
::Miary zmienności,
::Obciążenie estymatora wariancji,
::Miary asymetrii,
::Miary koncentracji,
::Przedział ufności dla średniej i odchylenia standardowego,
Badanie postaci rozkładów:
::Rozkłady dyskretne,
::Rozkłady ciągłe,
::Szeregi rozdzielcze,
::Testowanie zgodności rozkładów z rozkładem N(0,1) Χ2, K-S,
Współzależność dwóch cech:
::Regresja i korelacja dwóch zmiennych,
::Korelacja rang,
Analiza wariancji:
::Analiza wariancji (idea),
::Analiza wariancji (obliczenia),
::Testy jednorodności wariancji w grupach (testowanie założeń ANOVA),
::Testy post-hoc,
::Tematy dwuczynnikowa ANOVA,
Analiza danych kierunkowych:
::Analiza danych kierunkowych,
Analiza serii zdarzeń:
::Wstęp do analizy rozkładu zdarzeń,
::Testowanie losowości zdarzeń,
::Testowanie trendu w rozkładzie zdarzeń,
Dodatki:
::Literatura,

STOPKA
Linki statystyka

Statystyka:
Wielojęzyczny słownik statystyczny;
polska wersja Elektronicznego Podręcznika Statystyki - Serwis oprogramowania Statistica;

STOPKA
Pajacyk - KLIKNIJ!