Barbara Giżycka Wiki

Zasady zaliczenia ćwiczeń ze "Składu dokumentów w środowisku LaTeX

 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa zgodnie z §11 p.3. Regulaminu Studiów AGH.
 2. Na zajęciach wykonują Państwo zadania z wiki
 3. Obowiązującym środowiskiem do pracy jest tylko TeXstudio
 4. Za zadania rozwiązane i pokazane mi na zajęciach, lub przysłane do mnie w terminie (patrz punkt 4. b.) na maila bgizycka@agh.edu.pl (zapakowane w .zipa lub w .rara wszystkie pliki źródłowe wraz z koniecznymi obrazkami, jeśli jakieś są umieszczane w dokumencie) będę przyznawać punkty (max. 1 punkt za zadanie)
  1. Punkty otrzymuje się zgodnie z przepisem:
   1. Małe błędy/braki lub brak błędów = 1 punkt
   2. Większe błędy/braki, ale zadanie kompiluje się w TeXstudio = 0.5 punktu
   3. Brak zadania lub nie kompiluje się w TeXstudio = 0 punktów
  2. Za zadania przysłane później niż 7 dni po zajęciach, na których były przerabiane te zadania, nie otrzymuje się punktów.
 5. Zaliczenie ćwiczeń uzyskują osoby, które zdobyły 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia i zaliczyły wszystkie zajęcia, ORAZ zaliczyły kolokwium.
  1. Zaliczenie zajęć uzyskuje się zdobywając minimum 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na danych zajęciach (liczba punktów do zdobycia na danych zajęciach podawana jest na początku każdych zajęć przez prowadzącego).
  2. Zaliczenie można uzyskać już w trakcie zajęć, lub maksymalnie do dnia poprzedzającego następne zajęcia.
  3. Zaliczenie kolokwium odbywa się na tej samej zasadzie, co zaliczenie zadania (vide punkt 4. a.), oraz na podstawie porównania dokumentu stworzonego w czasu kolokwium z dokumentem wzorcowym (im większe podobieństwo, tym lepiej).
 6. Ocena z zajęć jest ustalana na podstawie Skali Ocen Regulaminu Studiów AGH §13 p.1.
 7. Jedna nieobecność nieusprawiedliwiona jest dozwolona.
 8. W szczególnych przypadkach (trzeba ten przypadek wyjaśnić i musi zostać zatwierdzony przeze mnie) można dodatkowo JEDNĄ nieobecność odrobić (usprawiedliwić), poprzez zrobienie i przysłanie do mnie w terminie do tygodnia po danej nieobecności WSZYSTKICH zadań z odpowiednich zajęć (tych z gwiazdką też).
 9. Każda nieusprawiedliwiona nieodrobiona nieobecność obniża końcową ocenę o pół stopnia.
 10. Kolokwium będzie polegało na wiernym odwzorowaniu zadanego dokumentu, podobnie jak ćwiczą Państwo na ćwiczeniach.

Zasady luźno opracowane na podstawie GEISTa Reguł Interakcji ze Studentami

Welcome! Strona w budowie FIXME

Konsultacje roku 2020/2021: proszę o wcześniejszy kontakt w razie chęci skorzystania z konsultacji

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC Attribution-Share Alike 4.0 International