Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
27 wrzesień 2020
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
UCTE 2014

Międzynarodowa Konferencja Centrum AGH UNESCO

11–14 grudnia 2014 roku Centrum AGH UNESCO zorganizowało kolejną Międzynarodową Konferencję pt.: „Interregional Engineering Conference in Technology and Education – Global Benchmarking and Monitoring”. Honorowego patronatu konferencji UCTE 2014 udzielili: prof. Tadeusz Słomka – Rektor AGH oraz Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego. Konferencję otworzył prof. Mirosław Karbowniczek – Prorektor ds. Ogólnych, a następnie prof. Janusz Szpytko – Kierownik Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO, przedstawił program konferencji. Otwarcie konferencji zostało uświetnione występem zespołu akordeonowego Crazy Accordion Trio w składzie: Paweł Murzyn, Marcin Wilk i Piotr Wilk, uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Występ młodych akordeonistów został przyjęty przez uczestników konferencji ogromnymi brawami.

fot. prof. J. Szpytko

Tematyka konferencji była ukierunkowana na identyfikację potrzeb krajów rozwijających się w zakresie edukacji inżynierskiej, nauki i techniki, a ponadto na wymianę wiedzy i doświadczeń uczestników w zakresie wsparcia i integracji nauki, technologii oraz innowacji na rzecz zrównoważonego globalnego rozwoju.

Podczas pierwszych dwóch dni uczestnicy konferencji UCTE 2014 zwiedzili wybrane laboratoria AGH. Przedmiotem wizyty były między innymi: Laboratorium Wysokich Napięć i Urządzeń Elektrycznych, Laboratorium Maszyn i Urządzeń Transportowych, Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej, Laboratorium Geoinżynierii i Zaczynów Uszczelniających, Laboratorium Technologiczne, Laboratorium Akustyki Technicznej, Laboratorium Silników Spalinowych, Laboratorium Analizy Termicznej, Pracownia Spektrometrii Optycznej i Sensorów Gazowych, Muzeum Geologiczne.

fot. prof. J. Szpytko

W Laboratorium Wysokich Napięć i Urządzeń Elektrycznych (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej) prowadzone są prace badawcze na potrzeby elektroenergetyki, związane z niezawodnością przesyłu, rozdziału i dostawy energii elektrycznej. Dzięki unikalnemu wyposażeniu główne kierunki badań dotyczą zagadnień szeroko rozumianej eksploatacji wysokonapięciowych urządzeń i układów elektroenergetycznych.

W Laboratorium Maszyn i Urządzeń Transportowych (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) prowadzone są badania parametrów konstrukcyjnych i wytrzymałościowych taśm przenośników, własności materiałów sypkich oraz własności tribologicznych materiałów par ciernych.

Działalność naukowo-badawcza Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej) ukierunkowana jest na badania podstawowe i stosowane związane z problemami mikroskopii elektronowej w nauce o materiałach, fizyce, chemii, elektronice, energetyce i medycynie. Istotnym urządzeniem jednostki jest mikroskop elektronowy Titan Cubed.

fot. prof. J. Szpytko

Laboratorium Geoinżynierii i Zaczynów Uszczelniających (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) prowadzi badania z zakresu pomiaru parametrów świeżych i stwardniałych zaczynów uszczelniających. Opracowuje technologię wymaganą w specyficznych warunkach otworu wiertniczego.

W Laboratorium Technologicznym (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) prowadzone są między innymi prace ukierunkowane na technologie cięcia, programowanie maszyn technologicznych sterowanych cyfrowo, techniki szybkiego prototypowania.

Laboratorium Akustyki Technicznej (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) obejmuje komorę bezechową, komorę pogłosową oraz pomieszczenia aparaturowe służące dydaktyce i badaniom naukowym prowadzonym dla środowiska naukowego i przemysłu.

W Laboratorium Silników Spalinowych (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) prowadzone są prace ukierunkowane na wyznaczanie charakterystyk silników spalinowych, badanie procesów spalania, analizę spalin, badania wykorzystania paliw konwencjonalnych i biopaliw do napędu silników, projektowanie i badanie układów wylotowych – katalizatorów – badania przepływowe.

W Laboratorium Analizy Termicznej (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki) opracowywane są nowe technologie otrzymywania materiałów szklistych oraz są prowadzone badania ich właściwości fizykochemicznych.

W Pracowni Spektrometrii Optycznej i Sensorów Gazowych (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) realizowane są między innymi pomiary optyczne cienkich warstw i materiałów ceramicznych, badane są spektralne zależności współczynników transmisji i odbicia w zakresie od 180 nm do 3200 nm, pomiary grubości cienkich warstw oraz odpowiedzi sensorów gazowych.

W Muzeum Geologicznym (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), prezentowane są liczne zgromadzone okazy mineralogiczne i geologiczne pochodzące z różnych krajów świata.

Drugiego dnia konferencji mgr Paweł Zawora (Uczelniane Centrum Informatyki) zapoznał uczestników konferencji z tworzeniem, utrzymywaniem i udostępnianiem innym jednostkom organizacyjnym uczelni zasobów i usług informatycznych dla realizacji nauczania, badań naukowych, gromadzenia i wymiany informacji naukowej oraz zarządzania uczelnią. W szczególności uwaga została zorientowana na budowę i eksploatację platformy wirtualnego dziekanatu jako narzędzia wspomagającego zarządzanie procesem dydaktycznym uczelni.

fot. prof. J. Szpytko

Uczestnicy wizyty wyrazili bardzo duży podziw dla dysponowanego potencjału badawczego uczelni oraz wyposażenia laboratoriów i warunków do studiowania, a ponadto dla profesjonalizmu prezentujących pracowników AGH i ich pasji w przedstawianiu warsztatu badawczego i dydaktycznego. Dla uczestników wizyta była ponadto inspiracją dla własnych planów edukacyjnych i naukowych. Wszystkim pracownikom AGH, dzięki którym zwiedzanie wybranej laboratoryjnej bazy było możliwe, w imieniu organizatora i uczestników, składamy podziękowanie.

Również drugiego dnia uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z polskimi tradycjami górniczymi (uroczyste posiedzenie Senatu AGH, skok przez skórę w holu pawilonie A-0), a ponadto pięknymi strojami krakowskimi i górniczymi oraz polskimi okolicznościowymi pieśniami i muzyką.

Kolejnego dnia w sesji pod tytułem: „Globalna wioska – wybrane kraje i ich potencjał w zakresie edukacji, badań naukowych, ekonomii i biznesu” zaprezentowano w 4 sesjach 35 krajów: Afganistan, Bangladesz, Benin, Brazylia, Chiny, Filipiny, Gruzja, Haiti, Kirgistan, Kolumbia, Kongo, Kosowo, Kuba, Madagaskar, Mali, Mongolia, Namibia, Niemcy, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua-Nowa Gwinea, Peru, Polska, Republika Zielonego Przylądka, Rwanda, Saint Vincent i Grenadyny, Sri Lanka, Sudan, Tadżykistan, Tanzania, Togo, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam. Dla uczestników konferencji była to wspaniała okazja zapoznania się z wybranymi krajami, często bardzo egzotycznymi z europejskiej perspektywy, a ponadto porównania własnego potencjału z innymi krajami, często inspirującego do wspólnych projektów.

Odbyły się także debaty tematyczne uczestników konferencji ukierunkowane na identyfikację potrzeb i możliwości podejmowania wspólnych projektów typu edukacyjnego i naukowego w obszarze nauk technicznych w ramach UNESCO. Debaty prowadzono w sześciu grupach tematycznych:

1. rola kadry inżynierskiej w procesie rozwoju lokalnych gospodarek,

2. polityka rozwoju nauki, techniki i innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju,

3. postęp naukowy w zakresie techniki i innowacji,

4. priorytety krajów rozwijających się w obszarze techniki,

5. możliwości budowy potencjału edukacyjnego i naukowego w obszarze techniki w krajach rozwijających się,

6. rola nauki w obszarze techniki w krajach rozwijających się.

W konkluzji debat tematycznych stwierdzono, że przedmiotowy rozwój współpracy międzynarodowej powinien wykorzystywać rozproszone światowe zasoby, bazować na międzyregionalnej współpracy i być poprzedzony wnikliwą analizą potrzeb krajów rozwijających w zakresie wsparcia technologicznego. Szczególną rolę w tym zakresie przypisuje się UNESCO.

Gościem honorowym konferencji UCTE 2014 był prof. Jerzy Wiktor Niewodniczański (AGH), który w sesji plenarnej pt.: „Międzyregionalna platforma techniczna” ostatniego dnia konferencji wygłosił referat pt.: „Nuclear energy – threat or rescue for the world?” Prelegent został nagrodzony gromkimi brawami uczestników konferencji za wspaniały wykład. Przedstawione w prezentacji zagadnienia były inspiracją do licznych pytań i wygłaszania własnych stwierdzeń i obserwacji.

W dalszej części sesji wybrani uczestnicy konferencji (Tursunov Obid, Uzbekistan; Anastasiia Laura, Ukraina) prezentowali tezy swoich prac doktorskich przygotowywanych na AGH podczas realizacji programu stypendialnego Centrum AGH UNESCO.

Na zakończenie konferencji podczas sesji pt.: „Badania naukowe bez granic” – stypendyści Centrum AGH UNESCO zaprezentowali swoje wypowiedzi naukowe powiązane z projektami realizowanymi w AGH – łącznie wygłoszono 44 referaty, którym towarzyszyła bardzo ożywiona dyskusja.

Konkluzje z czterodniowych intensywnych debat oraz kierunki dalszych przedsięwzięć były przedmiotem spotkania okrągłego stołu prowadzonego przez prof. J. Szpytko, kierownika Centrum AGH UNESCO. Podczas spotkania rozdano nagrody (dokumenty dziedzictwa Małopolski) w dwóch kategoriach: za najbardziej ciekawą i dynamiczną prezentację swojego kraju (Saint Vincent i Grenadyny, Dyer Anika Kamila Jasmine), za najbardziej profesjonalną prezentację wypowiedzi naukowej (Tanzania, Namgera Roy Brown), a ponadto za pomoc organizacyjną w realizacji konferencji UCTE 2014 (Saidov Khikmat, Tadżykistan; Hyla Paweł, Polska).

Uczestnicy UCTE 2014 bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny konferencji oraz jej organizację. Wyrazili podziękowanie władzom AGH za organizację inicjatywy i przekonanie o potrzebie kontynuacji cyklu konferencji UCTE w kolejnych latach i o możliwości podjęcia w przyszłości wspólnych projektów w ramach programu UNESCO AGH. Pomysłodawcą i koordynatorem konferencji był prof. J. Szpytko.

W konferencji UCTE 2014 wzięło udział około 70 uczestników z 35 krajów (Europa, Afryka, Azja, Ameryka Łacińska – lista powyżej). Wygłoszono łącznie 73 wypowiedzi i przeprowadzono 7 debat tematycznych.

Celami międzynarodowej konferencji UCTE 2014 były: integracja międzynarodowego środowiska inżynierskiego, identyfikacja potencjału lokalnego w krajach rozwijających się w obszarze techniki oraz przyszłych potrzeb, budowa platformy dla przyszłej współpracy w obszarach edukacji i nauki, upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie inżynierii, technologii i innowacji.

Podczas UCTE 2014 uczestnicy mieli ponadto możliwość zapoznania się z historią techniki hutniczej na terenach polskich na przestrzeni wieków, prezentowaną z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce na wystawie tematycznej w budynku U-2. Zapraszamy do zapoznania się z wystawą również w styczniu 2015 roku.

opracował: prof. Janusz Szpytko