A zaczęło się...

Edyta Brzychczy Swoją przygodę z nauką rozpoczęłam w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Brodzińskiego w Tarnowie, gdzie uczęszczałam do klasy biologiczno-chemicznej i gdzie w roku 1996 zdałam maturę.
Po ukończeniu liceum złożyłam podanie na studia dzienne na Wydział Górniczy (obecnie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii) na kierunek Zarządzanie i Marketing w Przemyśle, które uwieńczyłam obroną pracy magisterskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera w roku 2001.
Kolejnym krokiem w mojej naukowej drodze było rozpoczęcie studiów doktoranckich na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.
Na ostatnim roku studiów magisterskich rozpoczęłam pracę zawodową w Dziale Marketingu Biura Projektowania i Realizacji Obiektów Przemysłu Cementowego ALIT w Krakowie, gdzie pracowałam do kwietnia 2002. Zaś 1 maja 2002 roku podjęłam pracę w Akademii Górniczo-Hutniczej w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii na stanowisku asystenta.
W roku 2005 obroniłam pracę doktorską nt. Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych, której promotorem był prof. dr hab. inż. Roman Magda. W październiku tego samego roku objęłam stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, na którym pozostaję do dziś. W marcu 2013 roku Rada Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH nadała mi stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska w zakresie ekonomika górnictwa.
Jestem autorką i współautorką 80 publikacji m.in. z zakresu modelowania i optymalizacji produkcji górniczej oraz zaawansowanych technik data mining i baz wiedzy. Brałam udział w 5 grantach naukowo-badawczych oraz w kilku pracach realizowanych dla przemysłu. Byłam uczestniczką ponad 40 konferencji naukowych. Pięciokrotnie zostałam nagrodzona Nagrodą Rektora AGH za osiągnięcia naukowe (w 2006, 2007, 2014 roku indywidualnie oraz w 2008 i 2014 roku zespołowo). Dwukrotnie pełniłam funkcję Prezesa Grupy Naukowej Pro Futuro i jestem członkiem Komitetu Organizacyjnego Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych.
W maju 2012 roku decyzją Kolegium Elektorów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH zostałam wybrana do pełnienia funkcji Prodziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH ds. Kształcenia Stacjonarnego na kadencję 2012-2016.

Prywatnie jestem dwójki dzieci. Lubię dobrą muzykę i dobrą książkę. W wolnych chwilach, których niestety jest niewiele :) śpiewam w chórze oraz czytam.