Get Adobe Flash player

ARCHEOMETRIA - SPECJALISTYCZNE BADANIA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

dr Anna Rauba-Bukowska

Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1998 r. obroniła pracę magisterską w zakresie Archeologii Śródziemnomorskiej pt. „Wotywne figurki Kurotrofos na Cyprze w okresie archaicznym i klasycznym”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewdoksi Papuci Władyki.

W latach 2001-2007 odbyła studia doktoranckie na Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Zakładzie Mineralogii, Petrografii i Geochemii. W 2007 r obroniła pracę doktorską pt. „Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna ceramiki z epoki wczesnego neolitu z wybranych stanowisk z okolicy Krakowa”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Macieja Pawlikowskiego. Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Kruk (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), prof. dr hab. inż. Tadeusz Ratajczak (AGH). Brała udział w licznych wykopaliskach na terenie kraju i zagranicą. Od 1996 r. do 2008 r. brała nieprzerwany udział w pracach wykopaliskowych prowadzonych przez Krakowski Zespół do badań Autostrad na terenach przeznaczonych do budowy autostrady A4 Karków-Tarnów.

Główne zainteresowania:

Społeczne, kulturowe i technologiczne aspekty w procesie wytwarzania naczyń glinianych na terenie Polski w epoce neolitu. Organizacja pracy garncarskiej na terenie osad. Odtworzenie stanu wiedzy społeczeństw neolitycznych na temat surowców ilastych i ich zastosowanie w produkcji naczyń.

Wybrane publikacje:

2007 Results of Mineralogical and Petrographic Research on Vessels of Linear Band Pottery Culture and Malice Culture from Sites Brzezie 17 and Targowisko 11, Kłaj Commune, Małopolska Province, Sprawozdania Archeologiczne 59, 63-113

2009 Bone temper in early Neolithic vessels from southern Poland. Examinations using Scanning Microscopy. In: Creating Communities: New advances in Central European Neolithic Research, ed. Daniela Hofmann and Penny Bickle, Oxbow Books.

Granty i projekty badawcze:

Grant promotorski na realizację pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Macieja Pawlikowskiego na temat: „Proces produkcji ceramiki neolitycznej ze stanowisk archeologicznych w okolicach Krakowa. Określanie składu mas ceramicznych metodami mineralogicznymi”.

Udział w grancie pod kierunkiem dr Agnieszki Czekaj-Zastawny na temat: „Najstarsza ceramika naczyniowa w dorzeczu górnej Wisły (VI/V tys. BC)”.

mgr Kalina Juszczyk

Absolwentka Archeologii Śródziemnomorskiej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2003 r. obroniła pracę magisterską napisaną w Zakładzie Archeologii Klasycznej pod kierunkiem prof. dr hab. Ewdoksi Papuci-Władyki pt.: „Grobowiec Aleksandra Wielkiego - hipotezy dotyczące lokalizacji”. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku: nowoczesna grafika komputerowa w Katedrze Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i przygotowuje rozprawę doktorską na temat: „Rekonstrukcja zamku w Pińczowie z uwzględnieniem najnowszych technik multimedialnych” pod kierunkiem prof. UR Zbigniewa Pianowskiego. Brała udział w licznych wykopaliskach na terenie kraju i zagranicą, min. w pracach polsko-egipskiej misji rekonstrukcyjnej i archeologicznej na Kom el-Dikka w Aleksandrii w Egipcie pod kierunkiem dr. Grzegorza Majcherka. Wspłópracowała z wieloma misjami archeologicznymi przy digitalizacji dokumentacji oraz rekonstrukcjach komputerowych architektury i zabytków ruchomych.

Główne zainteresowania:

Rekonstrukcje architektury przy zastosowaniu najnowszych technik multimedialnych.

Metody komputerowe w archeologii, a głównie zastowanie aplikacji do projektowania i grafiki 3D, takich jak: AutoCAD i 3DS MAX.

Wybrane publikacje:

2004 Problem wirtualnej rekonstrukcji archeologicznie badanych obiektów architektury, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1653, 79-84 (publikacja pokonferencyjna).

2005 Tajemnica grobowca alabastrowego, Wiadomości Konserwatorskie, nr 17, s. 25-35.

Granty i stypendia:

Udział w grancie pod kierunkiem prof. dr. hab. arch. Andrzeja Kadłuczki pt.:„Relikty architektury średniowiecznej w centrum historycznego Krakowa; naukowo-badawcze przesłanki ich wykorzystania we współczesnym procesie rozwoju miasta”.

Pięciomiesięczne stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Egipcie, przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ARCHEOMETRIA - KRAKÓW, UL. STASZICA 10/7, TEL. 048 665 520 911