Praca doktorska

Wpływ budowy i własności górotworu na parametry obudowy kotwiowej wyrobisk górniczych

Publikacje

 1. Tajduś A., Cała M. Influence of Chosen Factors on Stability of mine shafts. Proceedings of the International Conference Geomechanics '93, A.A Balkema Rootterdam/ Brookfield, 1994,
 2. Tajduś A. Majcherczyk T. Cała M. Application of Numerical Methods for Rock Bolting Design in Coal Mines. Proceedings of the International Scientific Conference "Application of computer assisted methods in technical practice" MICRO CAD - SYSTEM '93, Kosice 1993,
 3. Majcherczyk T., Tajduś A. Cała M. Wpływ uskoków na stan zagrożenia tąpaniami pokładów węgla. Sympozjum Naukowo-Techniczna Tąpania ‘94, GIG, Ustroń, 1994,
 4. Majcherczyk T., Tajduś A., Cała M. Zastosowanie kotwi do obudowy przecinek ścianowych rozruchowych i likwidacyjnych. Przegląd Górniczy 3/1995,
 5. Majcherczyk T., Tajduś A., Cała M. Stress Field and outbursts hazard around designed excavation of coal seams. Int. Symposium-Cum-Workshop on Menagement and controll of high gas emmisions and outbursts in underground coal mines, Wollongong, Australia, 1995,
 6. Tajduś A., Majcherczyk T., Cała M. The influence of faults on coal bursts hazard in coal seams excavated in its vicinity. Proceedings of the Second International Conference MJFR-2, A.A.Balkema. Rotterdam, Vienna, Austria, 1995,
 7. Tajduś A., Majcherczyk T., Cała M., Jakubowski J. Application of Rock Bolts in Polish Underground Coal Mines. Proceedings of The International Mining Tech ’95, Beijing, 1995,
 8. Tajduś A., Toś W., Cała M., Witosiński J. Analiza stateczności obudowy szybowej w warunkach zagrożenia korozją na przykładzie szybu IV KWK “Jas-Mos. XIX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu. Ustroń 1996,
 9. Tajduś A., Cała M. Możliwości zastosowania obudowy kotwiowej w warunkach występowania zagrożenia tąpaniami. XIX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, Ustroń 1996,
 10. Tajduś A., T. Majcherczyk, M. Cała. Effect of Faults on Rockbursts Hazard.1996. Proc. of Int. Conf. Geomechanics’96, A.A.Balkema Rotterdam/Brookfield. (ed. Z.Rakowski), (referat w formacie pdf)
 11. Tajduś A., J. Flisiak & M. Cała. Estimation of rockburst hazard basing on 3D stress field analysis. Proc. of Int. Conf. Rockburst’97. A.A.Balkema Rotterdam/Brookfield, (ed. S. Gibowicz i S. Lasocki) Kraków, 1997, (referat w formacie pdf)
 12. Cała M., Tajduś A.1998. Mechanizm współpracy kotwi z górotworem ciągłym. XXI Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, Zakopane.
 13. Cała M.1999. Możliwości określenia parametrów obudowy kotwiowej dla wyrobisk umiejscowionych w górotworze spękanym. Geotechnika w górnictwie i budownictwie specjalnym, AGH Kraków (referat w formacie MS Word).
 14. Tajduś A. Cała M. 1999. Określenia parametrów obudowy wyrobisk korytarzowych w oparciu o obliczenia numeryczne. Geotechnika w górnictwie i budownictwie specjalnym, AGH Kraków (referat w formacie MS Word).
 15. Cała M., Flisiak J. 2000. Analiza stateczności skarp i zboczy w świetle obliczeń analitycznych i numerycznych. XXIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu. Bukowina Tatrzańska (referat w formacie Pdf).
 16. Tajduś A., Cała M. 2000. Stabilizacja wyrobisk podziemnych. Stabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych. PAN, PW. Warszawa (referat w formacie pdf).
 17. Cała M., Tajduś A. 2000. The influence of roof bolts location on its interaction with the rock mass. Proc. of  GeoEng2000. Melbourne (referat w formacie MS Word ).
 18. Cała M., Flisiak J. Tajduś A. 2001. Wpływ niepodsadzonych wyrobisk przyszybowych na deformacje powierzchni. X Szkoła Eksploatacji Podziemnej (referat w formacie pdf).
 19. Cała M., Flisiak J. Tajduś A. 2001.Aspekty ekonomiczne i techniczne sposobu wpływu likwidacji wyrobisk korytarzowych i komorowych na deformacje powierzchni. X Szkoła Eksploatacji Podziemnej (referat w formacie pdf ).
 20. Flisiak J., Cała M., Tajduś A. 2001. Możliwości numerycznego modelowania filarowo-komorowego systemu eksploatacji. XXIV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu (referat w formacie pdf ).
 21. Cała M., Tajduś A. 2001. Stan naprężenia pod pozostawionym filarem lub resztką pokładu. Prace Naukowe GIG. Tąpania 2001. Miary ocen stanu zagrożenia tąpaniami i skuteczności profilaktyki. Katowice 2001 (referat w w formacie MS Word ).
 22. Cała M., Flisiak J. 2001. Slope stability analysis with FLAC and limit equilibrium methods. Proc. of the Second Int. FLAC Symposium. FLAC and Numerical Modeling in Geomechanics (ed. Billaux, Rachez, Detournay & Hart). (referat w formacie MS Word).
 23. Cała M., Flisiak J., Tajduś A.2001.Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Wydawnictwo ISMGiE PAN.
 24. Cała M., Flisiak J. 2002. Analiza wpływu słabej warstwy na stateczność skarp. XXV Zimowa Szkoła Mechniki Górotworu 2002 (referat w w formacie MS Word ).
 25. Cała M., Tajduś J. 2002. O możliwości powstawania pionowych rozwarstwień stropu nad wyrobiskami komorowymi LGOM.  XXV Zimowa Szkoła Mechniki Górotworu 2002 (referat w w formacie MS Word ).
 26. Cała M., Flisiak J. 2003. Analiza stateczności skarp z zastosowaniem zmodyfikowanej metody redukcji wytrzymałości na ścinanie. XXVI Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu (referat w formacie pdf ).
 27. Cała M., Flisiak J., Tajduś A.2003. Numeryczne modelowanie filarowo-komorowego systemu eksploatacji. XXVI Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu (referat w formacie pdf ).
 28. Cała M., Flisiak J. 2003. Slope stability analysis with numerical and limit equilibrium methods. CMM-2003 (Computer Methods in Mechanics) (referat w formacie pdf ).
 29. Cała M., Mazurkiewicz M., Tajduś A., Walaszczyk J. 2003. Future perspectives of brownfields in Poland. Activities and visions. Green Brownfields 2003 (referat w formacie pdf).
 30. Cała M., Mazurkiewicz M., Tajduś A., Walaszczyk J. 2003. Brownfields in Upper Silesia Coalfields. Green Brownfields 2003 (referat w formacie pdf).
 31. Tajduś A., Cała M., Flisiak J., Lubryka M. 2003. Ocena możliwości częściowego naruszania filarów ochronnych szybów na podstawie obliczeń numerycznych stanu naprężenia w otoczeniu rury szybowej. Budownictwo Podziemne ’03 (referat w formacie pdf).
 32. Cała M., Flisiak J. 2003. Complex geology slope stability analysis by shear strength reduction. FLAC and Numerical Modeling in Geomechanics. (referat w formacie pdf).
 33. Tajduś A., Cała M. 2003. Czy na podstawie rozwiązań analitycznych, opartych o teorię sprężystości, jesteśmy w stanie przedstawić wiarygodną prognozę stanu zagrożenia tąpaniami? Tąpania 2003 (referat w formacie pdf).
 34. Cała M, Flisiak J., Rybicki St. 2004. Modelowanie oddziaływania odkrywkowej eksploatacji w kopalni Bełchatów na wysad solny Dębiny. XXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu (referat w formacie pdf).
 35. Dubiński J., Tajduś A., Cała M., Lurka A. 2004. Korelacja wyników geofizycznych i geomechanicznych w rejonie wystąpienia tąpnięcia w ZG Lubin w dniu 4.08.2003. XXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu (referat w formacie pdf).
 36. Stopkowicz A., Cała M. 2004. Analiza stateczności zboczy zlokalizowanych we fliszu karpackim z zastosowaniem metod numerycznych. XXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu (referat w formacie pdf).
 37. Cała M., Piechota St., Tajduś A. 2004. Stan naprężenia w górotworze w otoczeniu pól ścianowych w kopalni Bogdanka. Wiadomości Górnicze 2/2004 (referat w formacie pdf).
 38. Cała M., Flisiak  D., Flisiak J., Rybicki St. 2004. Zagrożenia wynikające z procesów reologicznych w wysadzie Dębiny w świetle modelowania numerycznego. Warsztaty Górnicze 2004, (referat w formacie pdf).
 39. Cała M., Flisiak J., Tajduś A.  2004. Numeryczne metody analizy stateczności skarp i zboczy. Warsztaty Górnicze 2004, (referat w formacie pdf).
 40. Cała M., Flisiak J., Tajduś A. 2004. Slope stability analysis with modified shear strength reduction technique. Proc. of Landslides ’04, Rio de Janeiro. (ed. Lacerda, Ehrlich,Fontoura, Sayao), (referat w formacie pdf).
 41. Zawisza E., Baran P., Cała M. 2004. Obliczenia stateczności podłoża ze szlamów poflotacyjnych obciążonego zwałem z odpadów powęglowych. L Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB „Krynica 2004”, (referat w formacie pdf).
 42. Tajduś A., Flisiak J., Cała M. 2004. Wpływ pierwotnego stanu naprężenia w górotworze na zagrożenie tąpaniami. XI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Tąpania 2004.
 43. Cała M., Jarczyk M., Postawa J. 2004. Numeryczna analiza możliwości utraty stateczności wyrobisk zlokalizowanych na niewielkiej głębokości. Kwartalnik AGH Górnictwo i Geoinżynieria. Rok 28, Zeszyt 4/1 str. 69-78. (referat w formacie pdf).
 44. Cała M., Flisiak J. 2005. Analiza stateczności ścianki szczelnej z zastosowaniem metody różnic skończonych. Górnictwo i Geoinżynieria. Rok 29, Zeszyt 3/1, referat w formacie pdf)
 45. Cała M., Stopkowicz A. 2006. Wybrane zagadnienia analizy stateczności nasypów kolejowych. Geotechnika i budownictwo specjalne. XXIX ZSMGiG  (pod red. D. Flisiak i m. Cała), referat w formacie pdf).
 46. Cała M., Cieślik J., Flisiak J., Kowalski M. 2006. Przyczyny awarii nasypu autostrady A-4 pomiędzy węzłami „Wirek” i „Batorego” w świetle obliczeń numerycznych. Geotechnika i budownictwo specjalne. XXIX ZSMGiG  (pod red. D. Flisiak i m. Cała), referat w formacie pdf).
 47. Cała M., Cieślik J., Flisiak J., Kowalski M. 2006. Analiza warunków stateczności nasypu autostrady A-4 między węzłami „Wirek” i „Batorego”. Geotechnika i budownictwo specjalne. XXIX ZSMGiG  (pod red. D. Flisiak i m. Cała), referat w formacie pdf).
 48. Cała M., Flisiak J., Tajduś A. 2006. Slope stability with FLAC in 2D and 3D. 4th Int. Symp. FLAC and Numerical Modeling in Geomechanics. (referat w formacie pdf).
 49. Piechota St. Cała M., Korzeniowski W. 2006. Ocena wartości współczynnika wzmocnienia górotworu stosowanego w klasyfikacji stropów w kopalniach LGOM dla różnych sposobów likwidacji zrobów. Przegląd Górniczy Nr 9 (105).
 50. Cała M. 2007. Trójwymiarowa analiza stateczności zboczy z zastosowaniem metody redukcji wytrzymałości na ścinanie. XXX ZSMGiG (referat w formacie pdf).
 51. Cała M. 2007. Convex and concave slope stability analysis with numerical methods. Archives of Mining Sciences. Vol. 52, issue 1.
 52. Cała M., Roth A. 2007. Możliwości zastosowania siatek stalowych w warunkach zagrożeń dynamicznych. Górnictwo i Geoinżynieria. 32/3/1 (referat w formacie pdf).
 53. Cała M., Olesiak S., Tatara T., Wałach D. 2007. Analiza odporności zabytkowego kościoła p.w. Św. Jerzego w Rydułtowach na obciążenia dynamiczne wywołane działalnością górniczą. Górnictwo i Geoinżynieria. 32/3/1 (referat w formacie pdf).
 54. Cała M., Olesiak S. 2007. Analiza stateczności zboczy drugiej kwatery nowego składowiska odpadów w Zakopanem. Górnictwo i Geoinżynieria. 32/3 (referat w formacie pdf).

BP_2009

Powrót do strony głównej