Dr hab. inż. Bogusław Cyganek, prof. nz. AGH

 

 

Witamy na stronie

PRAC DOKTORSKICH, MAGISTERSKICH I INŻYNIERSKICH

 

 

 

TEMATY PRAC DOKTORSKICH

 

 

Tytuł pracy

Rozpoznawanie obiektów w obrazach o słabej jakości z wykorzystaniem połączonych metod klasyfikacji

wzorców oraz algorytmów rekonstrukcji informacji wizyjnej

 

Object recognition in poor quality images combining classification methods and algorithms for visual information reconstruction

Rodzaj pracy

Doktorska

Dziedzina

Informatyka (widzenie komputerowe, klasyfikacja wzorców, analiza danych)

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

cyganek@agh.edu.pl

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

 

 

 

Rozpoznawanie obiektów w obrazach cyfrowych jest jednym z podstawowych zadań dziedziny widzenia komputerowego. Tym niemniej, nawet nowoczesne metody rozpoznawania obiektów w obrazach często zawodzą ze względu na niedostateczną jakość sygnału wizyjnego dostarczonego przez kamery. Dzieje się tak za sprawą wielu czynników, takich jak m.in. przysłonięcia obserwowanych obiektów, słaba dynamika sygnału wejściowego, duży poziom szumu lub też zakłócenia spowodowane złą jakością toru akwizycji, czy też specyficznymi warunkami pracy systemów, jak np. trudne warunki pogodowe, obserwacja przez szybę samochodową, fizyczne warunki w systemach podwodnych i wiele innych.

Projekt dotyczy opracowania metod rozpoznawania obiektów w różnorodnych obrazach cyfrowych, z wykorzystaniem oryginalnych pomysłów połączenia nowoczesnych metod klasyfikacji wzorców oraz algorytmów rekonstrukcji informacji wizyjnej. W porównaniu z dotychczas znanymi metodami, opracowane metody charakteryzować się będą lepszą jakością oraz szybkością działania.

 

Specjalne kwalifikacje

doktoranta

Zainteresowanie widzeniem komputerowym i zagadnieniami rozpoznawania wzorców; Podstawowa umiejętność programowania z wykorzystaniem wybranego pakietu programowego (np. C/C++, C#, Java, PHP, Python, Matlab),.

 

 

 

 

Tytuł pracy

Monitorowanie stanu kierowcy na podstawie analizy wielospektralnych sygnałów wizyjnych

 

Driver monitoring based on multispectral signal analysis

Rodzaj pracy

Doktorska

Dziedzina

Informatyka/Elektronika – widzenie komputerowe, klasyfikacja wzorców, analiza danych

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

cyganek@agh.edu.pl

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

 

 

 

Celem pracy jest przeprowadzenie badań oraz zaprojektowanie aktywnego systemu monitorowania stanu kierowcy na podstawie analizy sygnałów wizyjnych. System ten, składający się z kamer operujących w spektrum podczerwonym oraz widzialnym, jak również komputera, zamontowany w pojeździe umożliwi monitorowanie stanu zmęczenia kierowcy w celu poprawy bezpieczeństwa jazdy. Zadaniem badacza będzie zaprojektowanie algorytmów rozpoznawania oczu oraz ziewnięć kierowcy na podstawie sygnałów wizyjnych. Metody te powinny charakteryzować się dużą skutecznością oraz szybkością odpowiedzi. Niezbędne będzie też opracowanie modułu wnioskowania o stanie kierowcy, bazujący na wynikach klasyfikacji obrazów.

 

Specjalne kwalifikacje

doktoranta

Zainteresowanie widzeniem komputerowym i zagadnieniami rozpoznawania wzorców, umiejętność programowania z wykorzystaniem wybranego pakietu programowego (np. C/C++, C#, Java, PHP, Python, Matlab).

 

 

Tytuł pracy

Detekcja zdarzeń nietypowych dla autonomicznych systemów podwodnych

 

Abnormal Event Detection for Underwater Autonomous Systems

Rodzaj pracy

Doktorska

Dziedzina

Informatyka/Elektronika – przetwarzanie sygnałów cyfrowych, widzenie komputerowe, klasyfikacja wzorców, analiza danych

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

cyganek@agh.edu.pl

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

 

 

 

Jednym z zadań autonomicznych systemów podwodnych, takich jak bezzałogowe pojazdy podwodne, jest zbieranie informacji o otoczeniu w celu bezpiecznego poruszania się, jak również poszukiwania zatopionych obiektów. Celem badań jest opracowanie systemu typu front-end do akwizycji oraz analizy sygnałów wizyjnych i akustycznych w środowisku podwodnym w celu detekcji zdarzeń nietypowych, takich jak napotkanie nietypowego obiektu, itd. Opracowanie tego typu modułów wymaga przeprowadzenia badań z dziedziny cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz rozpoznawania wzorców. Kluczowe będzie przeprowadzenie badań w celu zbudowanie systemów uczących się, których rolą będzie detekcja tzw. dryftu sygnału, często charakterystyczna dla zaistnienia zdarzenia nietypowego. Niemniej istotne będzie opracowanie metod wstępnego przetwarzania dużych strumieni danych, jak również ekstrakcji właściwych cech. Praca może mieć liczne zastosowania w autonomicznych pojazdach podwodnych przy prowadzeniu prac poszukiwawczo wydobywczych.

 

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Zainteresowanie cyfrowym przetwarzaniem sygnałów, w szczególności wizyjnych oraz akustycznych, zagadnieniami rozpoznawania wzorców, jak również umiejętność programowania z wykorzystaniem wybranego pakietu programowego (np. C/C++, C#, Java, PHP, Python, Matlab); Zainteresowanie pojazdami podwodnymi.

 

 

 

Tytuł pracy

Wizyjny system rozpoznawania tatuaży

 

Visual system for tattoo recognition

Rodzaj pracy

Doktorska

Dziedzina

Informatyka – widzenie komputerowe, klasyfikacja wzorców, analiza danych

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

cyganek@agh.edu.pl

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

 

 

 

Tatuaże stanowią charakterystyczny i często unikatowy ozdobnik ludzkiej skóry. Dzięki temu w niektórych sytuacjach tatuaże mogą być wykorzystane do identyfikacji osób, np. dla celów kryminalistycznych. Główna trudność tego typu identyfikacji polega jednak na zmienności obserwowanych scen oraz tatuaży. Celem tego projektu jest zbadanie oraz opracowanie skutecznych metod rozpoznawania tatuaży na podstawie analizy sygnałów wizyjnych pochodzących z rzeczywistych scen.

 

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Zainteresowanie widzeniem komputerowym i zagadnieniami rozpoznawania wzorców, umiejętność programowania z wykorzystaniem wybranego pakietu programowego (np. C/C++, C#, Java, PHP, Python, Matlab).

 

 

Tytuł pracy

Algorytmy wizualnej analizy otoczenia w celu automatycznego doboru dynamicznych i spersonalizowanych treści reklamowych

 

Methods of visual scene analysis for dynamic and personalized commercial content selection

Rodzaj pracy

Doktorska

Dziedzina

Informatyka – widzenie komputerowe, klasyfikacja wzorców, analiza danych

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

cyganek@agh.edu.pl

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

 

 

 

Celem aktywnych bilbordów jest dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do bieżąco obserwujących widzów. Celem tego projektu jest zbadanie metod, a następnie opracowanie oraz przetestowanie systemu inteligentnego bilbordu. Głównym zadaniem systemu będzie dostarczanie usług reklamowych z funkcją doboru treści na podstawie analizy wizyjnej otoczenia. Treści te będą dynamicznie dostosowywane do profilu grupy odbiorców bieżąco znajdujących się w zasięgu oddziaływania bilbordu, otrzymanych na podstawie komputerowej analizy liczby obserwatorów, ich charakterystyki poruszania się, jak również ich charakterystycznych cech. W zależności od lokalizacji system będzie w stanie automatycznie określić dla obserwatorów ich wiek, płeć, rasę, styl ubrania, jak również zachowanie i reakcję na wyświetlane treści. System, dokonując wyłącznie lokalnej analizy obrazu, zapewni zachowanie anonimowości obserwatorów oraz prywatności gromadzonych danych. Rodzaj treści reklamowych dostarczany jest do bilbordów za pomocą sieci internetowej poprzez serwery dystrybucyjne.

 

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Zainteresowanie widzeniem komputerowym i zagadnieniami rozpoznawania wzorców, umiejętność programowania z wykorzystaniem wybranego pakietu programowego (np. C/C++, C#, Java, PHP, Python, Matlab).

 

 

Tytuł pracy

Głębokie struktury uczące dla pół-nadzorowanego uczenia robotów bazującego na naśladowaniu czynności ludzkich

 

Deep learning for semi-supervised robot learning from observations and mimicking of human actions

Rodzaj pracy

Doktorska

Dziedzina

Informatyka – widzenie komputerowe, klasyfikacja wzorców, analiza danych

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

cyganek@agh.edu.pl

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

 

 

 

Kinematyka robotów może być modelowana zarówno w sposób deterministyczny, jak i probabilistyczny. Model probabilistycznych oferuje większy stopień uogólnienia gdyż umożliwia uwzględnienie niepewności tak charakterystycznej dla rzeczywistych scenariuszy działania. Kontrola ruchu robota wymaga budowy skomplikowanych modeli tego ruchu, które są jednak niezbędne w procesie predykcyjnym – w końcu głównym zdaniem tego typu robota jest zdolność do podjęcia właściwej akcji w nieznanym środowisku. Tym niemniej, uczenie tego typu modeli w warunkach rzeczywistych jest procesem bardzo trudnym ze względu na dużą ilość nieznanych czynników środowiskowych oraz ich zmienność.

Celem tego projektu będzie zbadanie możliwości uczenia robotów na podstawie obserwacji oraz naśladowania ludzkich czynności. Jest to tzw. uczenie poprzez demonstrację, dobrze znane w systemach biologicznych. Niezbędne będzie zbudowanie odpowiedniego środowiska badawczego, a następnie wykonanie testów służących do odpowiedzi na pytania badawcze. Zakładamy, że robot wyposażony w odpowiedni mechanizm akwizycji sygnałów oraz odpowiednio skuteczny moduł uczący, będzie zdolny do naśladowania ruchów nauczyciela, a następnie do ich powtarzania, tym niemniej w stopniu ograniczonym własną kinematyką robota. Szczególnie atrakcyjne jest zbadanie tzw. struktur uczenia głębokiego (ang. deep learning), które charakteryzują się możliwością uczenia się również w sposób połowicznie lub nienadzorowany i bez konieczności uprzedniej selekcji cech. Tego typu struktury głębokie posłużą do rozpoznawania dynamicznych modeli kinematycznych na podstawie sygnałów wizyjnych.

 

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Zainteresowanie widzeniem komputerowym i zagadnieniami rozpoznawania wzorców, umiejętność programowania z wykorzystaniem wybranego pakietu programowego (np. C/C++, C#, Java, PHP, Python, Matlab).

 

 

Tytuł pracy

Rozpoznawania obrazów histopatologicznych

 

Recognition of histopathological images

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

cyganek@agh.edu.pl

 

Rodzaj pracy

Doktorska

Dziedzina

Informatyka – widzenie komputerowe, klasyfikacja wzorców, analiza danych

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

 

 

 

Rozpoznawanie zmian w obrazach tkankowych wykorzystywane jest w diagnostyce medycznej. Jednakże skuteczna i wiarygodna ocena wycinków histopatologicznych może być przeprowadzona przez wysoko wyspecjalizowanego lekarza histopatologa. Tym niemniej, nowoczesne metody analizy obrazów oraz rozpoznawania wzorców mogą znacznie ułatwić ten proces, szczególnie w badaniach przesiewowych. Celem tego projektu jest opracowanie oraz zbadanie skutecznych metod analizy obrazów oraz rozpoznawania wzorców w celu usprawnienia badań zmian histopatologicznych. Szczególnie istotne będzie opracowanie metod ekstrakcji właściwych cech obrazowych, umożliwiających uczenie modułów klasyfikujących. Bardzo obiecujące jest również zbadanie możliwości użycia zespołów klasyfikatorów, jak również tzw. klasyfikatorów jednoklasowych, które uczone są wzorcami typowymi w celu rozpoznania wzorców nietypowych, często odpowiadających zmianom patologicznym w tkankach. 

 

 

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Zainteresowanie widzeniem komputerowym oraz zagadnieniami rozpoznawania wzorców, umiejętność programowania z wykorzystaniem wybranego pakietu programowego (np. C/C++, C#, Java, PHP, Python, Matlab).

 

 

Tytuł pracy

Detekcja oraz rozpoznawanie logotypów oraz znaków graficznych o dużym stopniu abstrakcji

 

Detection and recognition of highly abstract logotypes and graphical symbols

Rodzaj pracy

Doktorska

Dziedzina

Informatyka – widzenie komputerowe, klasyfikacja wzorców, analiza danych

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

cyganek@agh.edu.pl

 

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

 

 

 

Logotypy oraz znaki graficzne należą do wzorców silnie odróżniających się od otoczenia. Ich detekcja oraz rozpoznawanie ich typu są więc stosunkowo proste. Tym niemniej, w wielu praktycznych zastosowaniach istotne jest znajdowanie logotypów oraz znaków graficznych, które mimo istotnie różnych cech niskopoziomowych takich jak krawędzie czy też kolory, są określane przez obserwatorów jako podobne. Celem tego projektu jest zbadanie oraz opracowanie abstrakcyjnych miar podobieństwa oraz metod, które umożliwiają detekcję oraz rozpoznawanie logotypów oraz znaków graficznych o dużym stopniu abstrakcji charakterystycznych dla ludzi.

 

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Zainteresowanie widzeniem komputerowym i zagadnieniami rozpoznawania wzorców, umiejętność programowania z wykorzystaniem wybranego pakietu programowego (np. C/C++, C#, Java, PHP, Python, Matlab).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Tematów prac dyplomowych - PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH oraz MAGISTERSKICH

 

(Zakres pracy może być odpowiednio zmodyfikowany w zależności od typu projektu)

 

 

 

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

cyganek@agh.edu.pl

Nazwa jednostki

Katedra Elektroniki

Rodzaj pracy (m/i)

Inżynierska/Magisterska

Kierunek (specjalność)

Elektronika, Informatyka

Tytuł pracy

Opracowanie oraz implementacja systemu detekcji oraz rozpoznawania cech osób

 

Ilość osób realizujących

1 lub 2

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

 

 

Celem projektu jest opracowanie wizyjnego systemu do detekcji, śledzenia oraz rozpoznawania cech obserwowanych osób dla potrzeb projektu inteligentnego bilbordu. Projekt zakłada użycie pakietu OpenCV w celu realizacji podstawowej funkcjonalności, jak również zaprojektowanie oraz implementację modułów analizy wyglądu osób.

 

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Podstawowa umiejętność programowania z wykorzystaniem wybranego pakietu programowego (np. C/C++, C#, Java, PHP, Python)

 

 

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

cyganek@agh.edu.pl

Nazwa jednostki

Katedra Elektroniki

Rodzaj pracy (m/i)

Inżynierska/Magisterska

Kierunek (specjalność)

Elektronika, Informatyka

Tytuł pracy

System pomiaru prędkości pojazdów na podstawie analizy obrazu video

 

Video based vehicle speed measurement system

 

Ilość osób realizujących

1 lub 2

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

 

 

Celem projektu jest zaprojektowanie, wykonanie oraz zbadanie działania wizyjnego systemu do pomiaru prędkości pojazdów na podstawie analizy obrazów wideo. W tym celu konieczne będzie przeanalizowanie metod detekcji oraz śledzenia ruchu obserwowanego pojazdu. System ten będzie umożliwiał pomiar prędkości co najmniej jednego pojazdu z dokładnością możliwą do uzyskania na podstawie przetwarzania sekwencji obrazów tego pojazdu.

 

 

The aim of this project is design, implementation, as well as experimental  verification of a computer vision system for vehicle speed measurement based on the analysis of the video sequence. For this purpose, a research on detection and tracking method of a vehicled will be necessary. The system will allow for speed measurement of at least one vehicle with accuracy imposed by the sequence of images of this vehicle.

 

 

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Podstawowa umiejętność programowania z wykorzystaniem wybranego pakietu programowego (np. C/C++, C#, Java, PHP, Python)

 

 

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

cyganek@agh.edu.pl

Nazwa jednostki

Katedra Elektroniki

Rodzaj pracy (m/i)

Inżynierska/Magisterska

Kierunek (specjalność)

Elektronika, Informatyka

Tytuł pracy

System rozpoznawania logotypów samochodowych

 

Vehicle logo recognition system

Ilość osób realizujących

1 lub 2

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

 

 

Projekt oraz wykonanie systemu rozpoznawania typu logotypu samochodowego. Projekt zakłada wykonanie oraz opisanie własnej bazy logotypów, jak również wykonanie zespołu klasyfikatorów, które będą zdolne do rozpoznawania logotypów w rzeczywistych obrazach.

 

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Podstawowa umiejętność programowania z wykorzystaniem wybranego pakietu programowego (np. C/C++, C#, Java, PHP, Python)

 

 

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

cyganek@agh.edu.pl

Nazwa jednostki

Katedra Elektroniki

Rodzaj pracy (m/i)

Inżynierska/Magisterska

Kierunek (specjalność)

Elektronika, Informatyka

Tytuł pracy

Implementacja metody korelacji wzorców w przestrzeni log-polar na platformie karty graficznej (GPU)

 

Implementation of the template matching in the log-polar space on the graphical processing unit (GPU)

 

Ilość osób realizujących

1 lub 2

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

 

 

Praca dotyczy zaprojektowania oraz wykonania implementacji szybkiego algorytmu korelacji wzorców obrazowych w przestrzeni log-polar. Główne zalety tej metody to możliwość dopasowywania wzorców obróconych lub w różnej skali. Jednakże ze względu na dużą złożoność obliczeniową konieczne jest wykorzystanie szybszych platform obliczeniowych, takich jak planowana platforma kart graficznych GPU.

 

 

 

The work assumes design and implementation of the fast algorithm for visual template matching in the log-polar space. The main advantage of this method is a possible matching of the rotated and scale changed patterns. However, due to vast computational demands the implementation should be done on the fast computational platform, such as the graphical processing units GPU.

 

 

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Dobra znajomość podstaw programowania kart graficznych; Podstawowa umiejętność programowania z wykorzystaniem wybranego pakietu programowego (np. C/C++, C#, Java, PHP, Python);

 

 

 

 

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

cyganek@agh.edu.pl

Nazwa jednostki

Katedra Elektroniki

Rodzaj pracy (m/i)

Inżynierska/Magisterska

Kierunek (specjalność)

Elektronika, Informatyka

Tytuł pracy

System monitorowania upadku osoby za pomocą zestawu Kinect

 

Ilość osób realizujących

1 lub 2

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

 

 

Celem projektu jest zaprojektowanie oraz wykonanie systemu rozpoznającego upadek osoby znajdującej się w pomieszczeniach. System może być wykorzystany do pomocy osobom starszym. W projekcie zakładane jest użycie zestawu Kinect firmy Microsoft, jak również napisanie własnej implementacji na bazie Kinect SDK.

 

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Dobra znajomość podstaw programowania kart graficznych; Podstawowa umiejętność programowania z wykorzystaniem wybranego pakietu programowego (np. C/C++, C#, Java, PHP, Python);

 

 

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

cyganek@agh.edu.pl

Nazwa jednostki

Katedra Elektroniki

Rodzaj pracy (m/i)

Inżynierska/Magisterska

Kierunek (specjalność)

Elektronika, Informatyka

Tytuł pracy

Zbadanie wpływu budowy oprogramowania na konsumpcję energii na platformach wbudowanych oraz mobilnych

 

Ilość osób realizujących

1 lub 2

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

 

 

Celem projektu jest zbudowanie systemu mikroprocesorowego do pomiaru konsumpcji energii przez różne moduły tego systemu i w różnych trybach pracy. W wyniku analizy pomiarów możliwe będzie zbudowanie systemu optymalnego ze względu na pobór mocy.

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Dobra znajomość budowy systemów mikroprocesorowych oraz podstaw programowania w C/C++;

 

 

 

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

cyganek@agh.edu.pl

Nazwa jednostki

Katedra Elektroniki

Rodzaj pracy (m/i)

Inżynierska/Magisterska

Kierunek (specjalność)

Elektronika, Informatyka

Tytuł pracy

Implementacja oraz analiza wybranych algorytmów eliminacji cieni obiektów w obrazach cyfrowych

 

Shadow elimination algorithms – implementation and analysis

Ilość osób realizujących

1 lub 2

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

 

 

Eliminacja cieni jest zagadnieniem bardzo istotnym w procesie prawidłowej detekcji obiektów w obrazach. Celem projektu jest implementacja oraz analiza wybranych algorytmów eliminacji cieni obiektów w obrazach cyfrowych.

 

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Dobra znajomość podstaw programowania kart graficznych; Podstawowa umiejętność programowania z wykorzystaniem wybranego pakietu programowego (np. C/C++, C#, Java, PHP, Python);

 

 

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

cyganek@agh.edu.pl

Nazwa jednostki

Katedra Elektroniki

Rodzaj pracy (m/i)

Inżynierska/Magisterska

Kierunek (specjalność)

Elektronika, Informatyka

Tytuł pracy

System analizy pęknięć powierzchni betonowych na podstawie analizy sygnałów wizyjnych

 

Automatic detection of cracks in concrete construction

Ilość osób realizujących

1

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

 

 

Celem projektu jest opracowanie komputerowego systemu do analizy pęknięć powierzchni betonowych na podstawie analizy sygnałów wizyjnych. Główne zadanie polega na opracowaniu oraz implementacji metod detekcji cech charakterystycznych dla miejsc pęknięć powierzchni betonowych, a następnie analizę ich właściwości, takich jak ilość wielkość, głębokość, itd. Docelowo system może pomagać w automatyzacji procesu oceny stanu powierzchni betonowych w budownictwie lądowym oraz morskim.

 

The aim of the project is defelopment of an automatic system for detection of cracks in concret constructions. The main task will consist of development and implementation of a detection of characteristic features, as well as analysis of their properties in order to measure size, depth of the cracks. In effect, the system can be used in automatic processes of concrete surface assessment.

 

 

 

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Dobra znajomość podstaw programowania kart graficznych; Podstawowa umiejętność programowania z wykorzystaniem wybranego pakietu programowego (np. C/C++, C#, Java, PHP, Python);

 

 

 

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

cyganek@agh.edu.pl

Nazwa jednostki

Katedra Elektroniki

Rodzaj pracy (m/i)

Inżynierska/Magisterska

Kierunek (specjalność)

Elektronika, Informatyka

Tytuł pracy

Rozpoznawanie rodzaju płomienia spawarki gazowej za pomocą analizy sygnałów wizyjnych

 

Ilość osób realizujących

1 lub 2

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

 

Celem projektu jest zaprojektowanie algorytmu, a następnie jego implementacja, który będzie dokonywał oceny typu płomienia spawarki gazowej za pomocą analizy sygnałów pochodzących z kamery wizyjnej.

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Podstawowa umiejętność programowania z wykorzystaniem wybranego pakietu programowego (np. C/C++, C#, Java, PHP, Python)

 

 

 

 

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

Nazwa jednostki

Katedra Elektroniki

Rodzaj pracy (m/i)

Inżynierska

Kierunek (specjalność)

Elektronika i Telekomunikacja

Tytuł pracy

Opracowanie oraz implementacja interfejsu użytkownika dla systemu poszukiwania informacji wizyjnej w bazie danych

 

Design of a visual system for image search in a database

Ilość osób realizujących

1 lub 2

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

 

 

Celem pracy jest opracowanie implementacja interfejsu użytkownika do szukania informacji wizyjnej w bazie danych. Interfejs ma umożliwiać wprowadzanie różnego rodzaju zapytań do bazy danych w celu poszukiwania informacji w zawartych tam obrazach. Zapytania mogą być konstruowane na podstawie np. słów kluczowych, charakterystycznych cech obrazu takich jak kolory, tekstura, lub też za pomocą innych metod jak np. szkice. Projekt nie zakłada wykonania modułów szukających, a jedynie opracowanie warstwy komunikacyjnej między człowiekiem a systemem komputerowym.

 

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Podstawowa umiejętność programowania z wykorzystaniem wybranego pakietu programowego (np. C/C++, C#, Java, PHP, Python)

 

 

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

Nazwa jednostki

Katedra Elektroniki

Rodzaj pracy (m/i)

Inżynierska/Magisterska

Kierunek (specjalność)

Elektronika i Telekomunikacja

Tytuł pracy

Opracowanie oraz implementacja modułu korelacji obrazów stereoskopowych z wykorzystaniem miary wzajemnej entropii

 

Design and implementation of the software module for correlation of the stereoscopic images with the mutual entropy measure

Ilość osób realizujących

1

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

 

Celem pracy jest opracowanie implementacja algorytmu korelacji obrazów stereoskopowych z wykorzystaniem miary wzajemnej entropii. Wykonany system powinien być przetestowany pod kątem korelacji obrazów testowych oraz rzeczywistych.

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Podstawowa umiejętność programowania z wykorzystaniem wybranego pakietu programowego (np. C/C++ lub Matlab lub Python)

 

 

 

 

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

Nazwa jednostki

Katedra Elektroniki

Rodzaj pracy (m/i)

Inżynierska/Magisterska

Kierunek (specjalność)

Elektronika i Telekomunikacja

Tytuł pracy

Opracowanie sprzętowej implementacji modułu klasyfikatora z wektorami wspierającymi SVM z wykorzystaniem karty graficznej

 

Design and implementation of a support vector classification module (SVM) on a graphic card

Ilość osób realizujących

1

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

Celem pracy jest opracowanie oraz wykonanie modułu klasyfikatora z wektorami wspierającymi SVM w postaci równoległego oprogramowania na kartę graficzną.

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Podstawowa umiejętność programowania komputerów oraz kart graficznych (np. technologie C/C++, CUDA, OpenCL).

 

 

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

Nazwa jednostki

Katedra Elektroniki

Rodzaj pracy (m/i)

Inżynierska/Magisterska

Kierunek (specjalność)

Elektronika i Telekomunikacja

Tytuł pracy

Opracowanie sprzętowej implementacji modułu rozmytej segmentacji k-średnich (fuzzy k-means) z wykorzystaniem karty graficznej

 

Design and implementation of fuzzy k-means segmentation module on a graphic card

Ilość osób realizujących

1

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

Celem pracy jest opracowanie oraz wykonanie modułu rozmytej segmentacji k-średnich (fuzzy k-means) w postaci równoległego oprogramowania na kartę graficzną.

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Podstawowa umiejętność programowania komputerów oraz kart graficznych (np. technologie C/C++, CUDA, OpenCL).

 

 

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

Nazwa jednostki

Katedra Elektroniki

Rodzaj pracy (m/i)

Inżynierska/Magisterska

Kierunek (specjalność)

Elektronika i Telekomunikacja

Tytuł pracy

Opracowanie sprzętowej implementacji modułu korelacji obrazów stereoskopowych z wykorzystaniem karty graficznej

 

Design and implementation of the stereo image correlation module on a graphic card

Ilość osób realizujących

1

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

Celem pracy jest opracowanie oraz wykonanie modułu korelacji obrazów w postaci równoległego oprogramowania na kartę graficzną.

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Podstawowa umiejętność programowania komputerów oraz kart graficznych (np. technologie C/C++, CUDA, OpenCL).

 

 

 

 

 

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Bogusław Cyganek

Nazwa jednostki

Katedra Elektroniki

Rodzaj pracy (m/i)

Inżynierska/Magisterska

Kierunek (specjalność)

Elektronika i Telekomunikacja

Tytuł pracy

Opracowanie systemu wizyjnego do pomiarów rzeczywistej wysokości osób w obserwowanych scenach

 

Design of a visual system for measurement of persons height in video images

Ilość osób realizujących

1

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

 

Celem pracy jest opracowanie teoretyczne oraz wykonanie oprogramowania, które wykorzystując przyłączoną kamerę, umożliwi pomiar rzeczywistej wysokości obserwowanych osób w obserwowanych scenach.

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Podstawowa umiejętność programowania z wykorzystaniem wybranego pakietu programowego (np. C/C++ lub Matlab lub Python)