Ewelina Cichoń

AGH WIMIC AGH

Jestem doktorantką na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w dziedzinie inżynierii materiałowej. W obszarze moich zainteresowań znajdują się materiały wspomagające regenerację tkanki kostnej. Przede wszystkim fosforanowo-wapniowe cementy kostne, skafoldy ceramiczne oraz materiały kompozytowe we wcześniej wymienionych formach. Swój doktorat realizuję na Katedrze Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych w zespole Prof. dr hab. Anny Ślósarczyk, która pełni dodatkowo rolę mojego opiekuna naukowego.

Ukończyłam inżynierię biomedyczną ze specjalnością Biomateriały i Inżynieria Tkankowa. W projekcie inżynierskim oraz pracy magisterskiej badałam kompozyty oparte na bioszkle oraz ditlenku tytanu otrzymywanymi metodą zol-żel w zastosowaniach medycznych. Obudwie prace realizowałam w katedrze Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, WIMiC AGH. Projekt inżynierski realizowałam pod kierownictwem dr inż. Justyny Pawlik. Promotorem mojej pracy magisterskiej była dr inż. Katarzyna Cholewa-Kowalska.

Oprócz biomateriałów interesuję się również m. in. biochemią, chemią nieorganiczną i organiczną, biotechnologią, biologią molekularną i mikrobiologią.