arr-left    STATUT GRUPY NAUKOWEJ PRO FUTURO    arr-right

 

 

STATUT GRUPY NAUKOWEJ PRO FUTURO
w brzmieniu ustalonym przez Walne Zebranie
w dniu 8.01.2014 r.

 

 aaaaaaaaaaa            

I. Nazwa, siedziba, cel i środki działania


§1


Nazwa organizacji powstałej w 2004 roku brzmi: Grupa Naukowa Pro Futuro (Pro Futuro Science Association) zwana dalej Grupą lub Grupą Pro Futuro. Grupa Pro Futuro posługuje się osobowością prawną Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zwanej dalej Fundacją, której Statut jest dokumentem nadrzędnym nad niniejszym statutem.
Grupa Naukowa Pro Futuro posługuje się znakiem graficznym (logo) określonym w zał. nr. 1 do statutu oraz pieczęcią z nazwą i adresem Grupy.


§2


Siedzibą Grupy jest Akademia Górniczo-Hutnicza Al. Mickiewicza 30, Kraków 30-059.


§3


Terenem działalności Grupy jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także innych krajów.


§4


Celem Grupy jest praca nad rozwojem i propagowaniem nauki we wszystkich dziedzinach, oraz promocja Akademii Górniczo-Hutniczej.


§5


Określone w §4 cele Grupa Pro Futuro osiąga przez:
     1. organizowanie sesji i posiedzeń naukowych oraz utrzymywanie współpracy między pracownikami nauki
         reprezentującymi jej różne dyscypliny;

     2. opracowywanie i upowszechnianie prac naukowych i popularno-naukowych we wszystkich formach dystrybucji;
     3. planowanie własnej działalności naukowej w zakresie potrzeb i możliwości twórczych środowiska;
     4. prowadzenie badań naukowych oraz ich wspieranie przez dostarczanie, w miarę możliwości, niezbędnych środków
         i pomocy naukowych;

     5. opracowywanie i upowszechnianie nowoczesnych metod naukowych;
     6. organizowanie odczytów, wykładów, sesji, pokazów, wystaw (warsztatów) itp. popularyzujących naukę;
     7. współpraca ze szkołami wyższymi, placówkami Polskiej Akademii Nauk, instytutami naukowymi, towarzystwami
         naukowymi, bibliotekami oraz zagranicznymi jednostkami naukowymi i innymi instytucjami mającymi cele naukowe;

     8. współdziałanie w utrzymywaniu kontaktów między placówkami i pracownikami naukowymi a instytucjami
         gospodarczymi;

     9. prowadzenie działalności szkoleniowej;
     10. inne działania zgodne ze statutem Fundacji na jej zlecenie.


§6


Językiem urzędowym Grupy Pro Futuro jest język polski. Publikacje Grupy mogą być ogłaszane w języku polskim lub innych językach.


§7


Rolą Fundacji jest udzielanie Grupie pomocy organizacyjnej, administracyjnej i księgowej w zakresie celu określonego w §4 oraz ochrony prawnej interesów Grupy.

 


II. Członkowie


§8


     1. Członkowie Grupy dzielą się na założycieli, wspierających, zwyczajnych i honorowych.
     2. Członkowie na Walnym Zebraniu wybierają osobno Zarząd i Prezesa.
     3. Zarząd upoważniony jest do reprezentowania Grupy na zewnątrz, w tym przed organami Fundacji przez
         przewodniczącego lub dwóch członków zarządu łącznie.

     4. Zarząd oraz Przewodniczący Zespołu Zadaniowego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
         umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


§9


Członkami założycielami są osoby, które brały czynny udział przy założeniu i organizacji Grupy Naukowej Pro Futuro, uczestniczące w zjeździe założycielskim.


§10


     1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba pracująca naukowo oraz każdy doktorant, absolwent i student
         uczelni wyższej wykazujący zainteresowania naukowe. Zgodnie ze statutem Fundacji Grupa Pro Futuro kładzie
         nacisk na szerzenie zainteresowania działalnością naukową wśród społeczności akademickiej.

     2. Kandydaturę wraz z rekomendacją na członka zwyczajnego może zgłosić Zarząd Grupy lub łącznie trzech członków
         Grupy pisemnie na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego Statutu.


§11


     1. Członkiem honorowym może być wybrana, przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub 5 członków zwyczajnych,
         osoba szczególnie zasłużona wobec nauki i Grupy Pro Futuro. Tryb nadawania tytułu Członka honorowego określa
         odrębna uchwała.

     2. Członkiem wspierającym może być osoba identyfikująca się z działalnością Grupy. Członek wspierający nie ma prawa
        głosu w Walnym Zebraniu.


§12


Członkowie Grupy Pro Futuro mają prawo:
     1. udziału w Walnych Zebraniach, w posiedzeniach naukowych i administracyjnych;
     2. wybierania i wybieralności do władz Grupy;
     3. przedstawianie prac własnych na posiedzeniach naukowych Grupy Pro Futuro;
     4. realizacji własnych projektów na zasadach określonych dla zespołów roboczych.


§13


Członkowie Grupy Pro Futuro mają obowiązek:
     1. współdziałania w urzeczywistnianiu celów Grupy Pro Futuro;
     2. uczestniczenia w ważnych dla Grupy Pro Futuro posiedzeniach;
     3. płacenia składki w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie, o ile to nastąpi poprzez ustalenie wysokości i trybu
         wnoszenia odrębną uchwałą.


§14


Członkostwo w Grupie ustaje na skutek:
     1. Dobrowolnego wypowiedzenia swojego członkostwa pisemnie.
     2. Pozbawienia praw publicznych.
     3. Śmierci.
     4. Rozwiązania Grupy.
     5. Nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 2 lata (jeśli istnieją).
     6. Nieobecności nieusprawiedliwionej na trzech z rzędu Walnych zebraniach.
     7. Uchwały wykluczającej, która może zostać podjęta przez Zarząd, w rezultacie:
        a. działalności na szkodę Grupy i celów, dla których została powołana,
        b. braku udziału w pracach Grupy,
        c. nie podejmowania inicjatyw statutowych,
        d. pisemnego wniosku pięciu członków Grupy,
        e. braku udziału w posiedzeniach władz Grupy przez okres 24 miesięcy.


Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, o której mowa w pkt 7, członkowi Grupy służy odwołanie do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym Walnym Zebraniu w drodze uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.

 


III. Walne Zebranie


§15


Najwyższą władzą Grupy Pro Futuro jest Walne Zebranie. Uprawnieni do udziału w nim są wszyscy członkowie Grupy.


§16


Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:
     1. wybór prezesa, zastępcy prezesa, sekretarza, skarbnika i Komisji Rewizyjnej na okres 1 kadencji;
     2. wybór członków honorowych na wniosek Zarządu lub 5 członków zwyczajnych;
     3. zatwierdzanie sprawozdań z czynności Grupy Pro Futuro z mijającej kadencji;
     4. udzielanie Zarządowi Grupy Pro Futuro absolutorium na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
     5. uchwalanie planu działalności na najbliższą kadencję;
     6. rozporządzanie majątkiem Grupy;
     7. zmiana statutu Grupy;
     8. rozwiązanie Grupy;
     9. zawieszenie działalności.


§17


     1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Grupy lub Komisję Rewizyjna na pisemny wniosek 1/3 upoważnionych do
         udziału w Walnym Zebraniu i ogłasza na 14 dni przed planowanym zebraniem poprzez zamieszczenie informacji na
         stronie internetowej oraz rozesłanie informacji w formie elektronicznej do członków Grupy zapisanych na listy
         korespondencji mailowej.

     2. Do ważności uchwał Walnego Zebrania potrzebna jest obecność połowy członków uprawnionych do głosowania w nim.
     3. Drugi termin zebrania zwołuje się na 30 minut po pierwszym terminie. Ważność podjętych w II terminie uchwał
         gwarantuje udział, co najmniej, 1/4 uprawnionych do głosowania.


§18


Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością oddanych głosów.

 


IV. Zarząd Grupy Pro Futuro


§19


Zarząd Grupy Pro Futuro składa się z wybranych na roczną kadencję: prezesa, zastępcy prezesa, sekretarza i skarbnika. Członkowie mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


§20


Do zakresu działania Zarządu Grupy Pro Futuro należy:
     1. zarządzania majątkiem Grupy;
     2. rozpatrywanie wniosków;
     3. zatwierdzanie uchwał;
     4. organizowanie sesji i zebrań naukowych;
     5. współpraca z instytucjami naukowymi;
     6. wykonywanie opracowań i usług naukowych, również zarobkowo na rzecz innych instytucji;
     7. realizacja i nadzór nad prowadzonymi projektami;
     8. planowanie i wykonanie zadań PR wobec Grupy.


§21


     1. Zarząd może podjąć uchwałę w sprawie powołania zespołu zadaniowego, dla rozstrzygnięcia konkretnej sprawy lub
         wykonania konkretnego zadania.

     2. Zespół zadaniowy może składać się z dowolnej liczby osób, wśród których przewodniczący odpowiada za realizacje
         powierzonego zadania przed władzami Grupy oraz Fundacji.

     3. Autor/pomysłodawca oddolnej inicjatywy realizowanej przez Grupę, staje się przewodniczącym Zespołu Zadaniowego i
         dobiera skład Grupy roboczej, chyba, że sam postanowi powierzyć realizację zadania innej osobie.

     4. Wyboru przewodniczącego, zastępcy i sekretarza zespołu zadaniowego Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych
        dokonuje Walne Zebranie Grupy Naukowej Pro Futuro.

     5. W przypadku kilku autorów/pomysłodawców oddolnej inicjatywy w celu wyboru przewodniczącego Zarząd
        Grupy Pro Futuro przeprowadza rozmowy z zainteresowanymi i wyłania przewodniczącego lub na skutek braku
        porozumienia zwołuje Walne Zebranie, które podejmuje ostateczną decyzję.


§22


Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, lub jednogłośnie w przypadku obecności dwóch członków zarządu.


§23


Zarząd zbiera się na posiedzeniach w miarę zaistniałych potrzeb nie rzadziej niż raz w kwartale.


§24


Skarbnik zarządza finansami Grupy, w granicach uchwał Zarządu.

 


V. Komisja Rewizyjna


§25


Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie na okres kadencji zarządu spośród członków Grupy. Komisja wybiera sama swego przewodniczącego. Przewodniczący Komisji uczestniczy w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


§26


Komisja Rewizyjna bada prawidłowość rachunków oraz zgodność działania Grupy Pro Futuro ze statutem, po czym przedkłada odpowiednie wnioski Walnemu Zebraniu.

 


VI. Majątek Grupy


§27


     1. Majątek Grupy Pro Futuro składa się z rzeczy i praw nabytych przez Grupę.
     2. Dochody Grupy Pro Futuro gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym i są przeznaczone w całości
         na jej cele statutowe.


§28


     1. Do ważności oświadczeń woli składanych przez Grupę potrzebny jest podpis prezesa, lub dwóch członków
         zarządu łącznie.

     2. Do ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Zespołu Zadaniowego wymagany jest podpis przewodniczącego
         zespołu i jednego członka zarządu Grupy.

     3. Do składania oświadczeń woli związanych z majątkiem Grupy upoważniony jest prezes Grupy do wysokości 1000
        (słownie: tysiąc złotych) lub dwóch członków zarządu w przypadku wyższej wartości zobowiązania, bądź należności.

     4. Zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie budżety dla Zespołów Zadaniowych podlegają przewodniczącemu
         Zespołu Zadaniowego.

 


VII. Finansowanie pracy Grupy


§29


Fundacja dla AGH, pod której opieką działa Grupa Pro Futuro, finansuje działanie Grupy zgodnie ze statutem fundacji. Pozostałe cele realizowane będą po uzyskaniu przez Grupę funduszy innymi sposobami.


§30


Przepływ środków finansowych przy współpracy z Fundacją ustalony jest odrębnymi umowami.

 


VIII. Rozwiązanie Grupy Pro Futuro


§31


Rozwiązanie Grupy Pro Futuro może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 4/5 głosów uprawnionych.

 


IX. Inne


§32


Grupa Pro Futuro ogranicza ilość powstających dokumentów papierowych do absolutnego minimum, opierając działanie na wzajemnym zaufaniu wobec członków i współpracowników.


§33


     1. Miejscem przechowywania dokumentów papierowych i elektronicznych jest siedziba Fundacji dla AGH.
     2. Dokumenty elektroniczne archiwizowane są na dysku zewnętrznym, którego wynoszenie poza siedzibę
         Fundacji dla AGH jest zabronione.