profil naukowy

Badania naukowe prowadzone w Katedrze koncentrują się na następujących zagadnieniach:

geoinformatyka, GIS i teledetekcja: wykorzystywanie najnowszych technologii GIS-owskich oraz teledetekcji satelitarnej i lotniczej pod kątem monitoringu środowiska naturalnego

grafika komputerowa: wizualizacja i modelowania trójwymiarowych złóż, struktur skalnych, danych sejsmicznych

modelowania numeryczne zjawisk geodynamicznych: modelowania stabilności budowli podziemnych i osuwisk, wytrzymałości ośrodka skalnego na obciążenia

modelowania w środowisku rozproszonym: wykorzystywanie komputerów połączonych w sieć do skrócenia czasu długotrwałych i skomplikowanych obliczeń numerycznych

analiza i przetwarzanie obrazów cyfrowych: detekcja i analiza wybranych obiektów na obrazach mikroskopowych minerałów i skał, zdjęciach lotniczych oraz satelitarnych

sztuczna inteligencja: wykorzystywanie najnowszych osiągnięć informatyki (sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, logika rozmyta) do optymalizacji procesów decyzyjnych

informatyka w ochronie środowiska: modelowanie, magazynowanie oraz przetwarzanie danych dotyczących zjawisk naturalnych i antropogenicznych

metody statystyczne w geologii: wykorzystywanie metod statystycznych do opisu i predykcji procesów dynamicznych środowiska opisywanych szeregami czasowymi

bazy danych: magazynowanie oraz efektywne przetwarzanie danych związanych z naukami o Ziemi w różnych systemach bazodanowych, eksploracja danych

sieci komputerowe: tworzenie oraz administracja sieci komputerowych, konstrukcja komputerowych systemów pomiarowych na potrzeby monitoringu środowiska