kształcenie

Studia stacjonarne na Kierunku Informatyka Stosowana prowadzone są w trybie dwustopniowym – studia I-go stopnia (inżynierskie) i studia II-go stopnia (magisterskie uzupełniające).

Studia na Kierunku Informatyka Stosowana odbywają się w ramach trzech specjalności:

GEOINFORMATYKA
pozwala opanować wiedzę między innymi w zakresie informatycznych metod tworzenia i obsługi przestrzennych baz danych oraz systemów geoinformacyjnych. Absolwent specjalności jest specjalistą w zakresie wykorzystania najnowszych narzędzi i metod przetwarzania oraz analizy danych geoprzestrzennych, w tym danych teledetekcji satelitarnej i lotniczej.

OPROGRAMOWANIE I BAZY DANYCH W GEOLOGII
przygotowuje między innymi do tworzenia, obsługi i zarządzania rozbudowanymi bazami danych w różnych obszarach gospodarki, przemysłu oraz administracji państwowej i samorządowej. Student może pracować jako programista złożonych systemów informatycznych i projektant baz danych.

MODELOWANIE I SYSTEMY INFORMATYCZNE W GEOFIZYCE
pozwala zdobyć wiedzę między innymi w zakresie tworzenia i oprogramowania systemów rozproszonych oraz administracji systemami komputerowymi. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają studentom na twórcze rozwiązywanie problemów przy użyciu modelowań i metod numerycznych.

Informacje na temat zasad rekrutacji:
http://www.agh.edu.pl/pl/kandydaci.html

Informacje dla kandydatów na studia:

http://home.agh.edu.pl/~geoinf/pl/studenci/informacje-dla-kandydatow/

Statystyki dotyczące naszych absolwentów:

http://home.agh.edu.pl/~geoinf/pl/studenci/losy-absolwentow/