logo gfe
Pod patronatem:
Rektor AGH
Tadeusz Słomka

Forum 2016

Relacja z Konferencji „Górnicze Forum Ekonomiczne 2016”

 

W dniach 15-16 września 2016 w murach krakowskiej AGH odbyła się pierwsza edycja konferencji Górnicze Forum Ekonomiczne, która miała na celu zaprezentować aktualne problemy branży energetyczno-górniczej. Organizatorami konferencji była Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, AGH Kraków oraz Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze. Honorowy patronat nad konferencją objęli Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka oraz Przewodniczący Komitetu Górnictwa PAN prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński.

W ciągu dwóch dni, interesujące dyskusje dotyczyły strategicznych oraz operacyjnych aspektów zarządzania podmiotami gospodarczymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Jednocześnie uczestnicy reprezentujący praktykę oraz świat nauki wymieniali poglądy i rozmawiali nad drogami usprawnienia i optymalizacji procesów decyzyjnych charakterystycznych dla specyfiki przedsiębiorstw energetyczno-górniczych.

Konferencję otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, który powitał uczestników, przestawił ramowy program oraz zidentyfikował podstawowe cele gfe01-1  konferencji ukierunkowane na wymianę doświadczeń i charakterystyce aktualnych problemów branż energetyczno-górniczej. Ze strony AGH, gości przywitał Prorektor prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, który zaznaczył ważność poruszanych problemów w skali gospodarki całego kraju.

W sesji plenarnej, która przebiegała pod nazwą „Górnictwo jako strategiczny obszar gospodarki kraju” głos zabierali również były Rektor AGH prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. dr hab. inż. Marek Cała oraz Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Olszowski. Wskazywali oni kolejno na konieczność ograniczania wydobycia w polskich kopalniach i dopasowania go do aktualnego zapotrzebowania na rynku. Jednocześnie podkreślali konieczność restrukturyzacji kosztowej największych podmiotów górniczych w Polsce i przywrócenia efektywności ich funkcjonowania. Prof. dr hab. inż. M. Cała mówił o problemach związanych z kształceniem adeptów sztuki górniczej w aktualnych i zarazem trudnych wizerunkowo czasach dla górnictwa. Wskazywał również na potencjalne problemy kooperacji pomiędzy uczelnią a wybranymi podmiotami gospodarczymi w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Prezes J. Olszowski mówił o obciążeniach podatkowych podmiotów górniczych i niekonkurencyjności polskiego węgla na rynku.

Kolejna sesja była już przeprowadzona w ramach panelu dyskusyjnego, który przebiegał pod nazwą „Kierunki rozwoju podmiotów górniczych – integracja pionowa pomiędzy górnictwem i energetyką”. Moderatorem sesji był dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, a udział w niej wzięli: Wiceprezes Zarządu ds. Finansów TAURON Polska Energia SA Marek Wadowski, Prezes Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Górniczego SILESIA Sp. z o.o. Michal Heřman,  Dyrektor Działu  Corporate Finance w firmie Deloitte Advisory Sp. z o.o Wojciech Łabus.gfe142  W ramach prowadzonej dyskusji i ożywionej wymiany zdań wskazywano na korzyści w integracji pionowej pomiędzy energetyką i górnictwem. Podkreślano pozytywne aspekty takiej synergii w sferze operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej zarówno ze strony podmiotów  energetycznych jak i górniczych. Dla równowagi zaprezentowano.  również negatywne aspekty takiej współpracy związane uzależnieniem, preferencyjnym traktowaniem, wypieraniem podmiotów spoza grupy i ogólnym potencjalnym rozluźnieniem dyscypliny kosztowej.

Sesją kończącą pierwszy dzień był panel dyskusyjny dotyczący Polityki klimatycznej i jej wpływu na ekonomikę funkcjonowania podmiotów górniczych. Moderatorem sesji był prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, a udział w dyskusji wzięli: Wiceprezes Zarządu ds. Handlu Polskiej Grupy Energetycznej S.A Bolesław Jankowski, Dyrektor Centrum gfe180Energetyki AGH Wojciech Nowak, Prezes Zarządu EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono Grzegorz Chocian. Paneliści podkreślali wpływ europejskiej polityki klimatycznej na funkcjonowanie podmiotów górniczych i energetycznych. Poddawano w wątpliwość jednorodne dla całej Unii wymogi dotyczące miksu energetycznego w poszczególnych krajach oraz wskazywano na potencjalne niezgodne z prawem zapisy polityki klimatycznej narzucane centralnie przez władze unijne w Brukseli. Pomimo zasadności zwiększenia potencjału źródeł odnawialnych i częściowym odejściu od źródeł konwencjonalnych wskazywano na potencjalne zagrożenia wynikające z uzależnienia od energetyki odnawialnej w warunkach naszego kraju.

Drugi dzień obrad obejmował cztery panele dyskusyjne, które równie interesująco starały się przybliżyć uczestnikom aktualne problemy podmiotów energetycznych i górniczych oraz ich uwarunkowania rynkowe.

Pierwsza sesja zatytułowana „Funkcjonowanie przedsiębiorstw okołogórniczych w aktualnych warunkach rynkowych” zgromadziła czterech panelistów reprezentowanych przez Wiceprezesa Zarządu FASING S.A. Maksygfe232miliana Klanka, Dyrektora ds. Sprzedaży Sempertrans Bełchatów sp. z o.o. Cezarego Mroza oraz przedstawicieli PRG Linter S.A. Prezesa Artura Wasila oraz Dyrektora Arona Kudelskiego – Lichtenberga. Gospodarzem i moderatorem sesji był prof. dr hab. inż. Piotr Czaja. W ramach ożywionych dyskusji przedstawiono problemy firm około górniczych i wskazano kierunki ich rozwoju. Nie bez znaczenia dla prowadzonych rozmów był punkt widzenia związany z charakterem  podmiotu, który tak jak FASING S.A.  próbuje samodzielnie integrować rynek i dokonywać na nim fuzji i przejęć celem zwiększenia dywersyfikacji produktowej i geograficznej. Z kolei inny pogląd zaprezentowano w przypadku Sempetrans Bełchatów Sp z o.o., który jest podmiotem zależnym w grupie korporacyjnej  Semperit. Zgoła inne problemy wskazał  PRG Linter, którego niezdywersyfikowanie  działalności powoduje, że główną strategię rozwoju zarówno w horyzoncie strategicznym jak i operacyjnym wyznacza główny i jedyny  odbiorca ich usług.

Z uwagi na fakt, że konferencja Górnicze Forum Ekonomiczne stara się i będzie się ukierunkowywać w przyszłości na różne obszary górnictwa, dlatego też, wśród toczonych rozmów znalazły się również problemy  górnictwa skalnego. W sesji „Górnictwo kruszyw gfe287w Polsce – szanse i zagrożenia”, udział wzięli jako moderator prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł oraz Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Stefan Góralczyk, Prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw Aleksander Kabziński oraz Łukasz Machniak reprezentujący  Akademię Górniczo-Hutniczą.Wskazywali oni na potrzebę podniesienia jakości produkowanych kruszyw, rozwiązania problemu certyfikowania producentów i ich produktów oraz  korzystnego traktowania przedsiębiorców legalnie prowadzących działalność górniczą. Wskazano również aktualne problemy przed jakimi stoi branża związanymi przede wszystkim ze znacznym obniżeniem cen kruszyw i tym samym nierentowną działalnością.

Po problemach górnictwa skalnego następny panel dyskusyjny dotyczył restrukturyzacji przedsiębiorstw górniczych na skutek sytuacji rynkowej. Moderatorem panelu był dr inż. Jerzy Kicki natomiast udział w niej wzięli: Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Andrzej Paniczek, Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Oddział w Katowicach Henryk Paszcza, Dyrektor  Corporate Finance w firmie Deloitte Advisory Sp. z o.o. Bartosz Styś oraz Jacek Pytel specjalista z  zakresu controllingu w przedsiębiorstwach górniczych. Dyskusja toczyła się na temat zmian technicznych i organizacyjnych gfe315w poszczególnych spółkach wydobywczych, w których wskazywano dotychczasowe osiągnięcia dostosowujące do aktualnego otoczenia rynkowego. Każdy z rozmówców podkreślał konieczność generowania przychodów oraz ograniczania kosztów eksploatacji. Prezentowano poglądy konieczności powiązania podmiotów górniczych z potencjalnymi odbiorcami celem wymuszenia oczywistych synergii wynikających z łańcucha wartości w ramach integracji pionowej. Wskazano, że kopalnie lub spółki bez strategicznego odbiorcy nie mają szans na przetrwanie na rynku. Kwestią dyskusyjną były formy zaangażowania podmiotów energetycznych w górnictwo poprzez inwestycje finansowe czy też poprzez dominację z pełna kontrolą działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Ostatnim panelem w trakcie konferencji była  optymalizacja produkcyjno-jakościowo jako klucz do nowoczesnej kopalni. Moderatorem dyskusji był dr inż. Paweł Bogacz, natomiast udział w dyskusji wzięli: Dyrektor ds Certyfikacji TÜV NORD Andrzej Kostecki, Doradca Zarządu w firmie FAMUR S.A. Jacek Korski, Trener z InstytutuDoskonalenia Produkcji a jednocześnie przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Kamil Radom oraz przedstawiciel firmy TQMSoft i jednocześnie Uniwersytetu Łódzkiego Michał Szymczak. gfe377Paneliści podkreślali rolę innowacji w procesie zarządzania oraz nowoczesnych technik decyzyjnych. Wskazano konieczność zmian wynikających z procesowego podejścia do zarządzania organizacją i opisania procedur wewnętrznych regulujących funkcjonowanie systemu decyzyjnego. Jednocześnie zidentyfikowano wizję kopalni przyszłości, która została opisana jako w pełni zautomatyzowany podmiot funkcjonujący w ramach zrównoważonego rozwoju zapewniającego bezpieczną i atrakcyjną pracę, akceptowalną dla środowiska i otoczenia społecznego.

Drugi dzień był ostatnim dniem konferencji, która zgromadziła ponad stu uczestników. Ich spostrzeżenia były bardzo pozytywne i stanowiły uzasadnianie podjętego trudu organizacji całego wydarzenia. Dyskusje i ożywione wymiany poglądów były niesłychanie kształcące i prowadziły do logicznych i wartościowych  wniosków. Podsumowując należy uznać, że konferencja osiągnęła swoje zakładane cele i stała się platformą wymiany poglądów pomiędzy praktyką i nauką.

Organizatorzy, dziękując  jeszcze raz wszystkim podmiotom wspierającym oraz wszystkim uczestnikom, już dzisiaj zapowiadają kolejne  edycje konferencji i nowe problemy, którymi warto się zająć.

Do zobaczenia za rok.

mkustra1Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Górnicze Forum Ekonomiczne

dr hab. inż. Arkadiusz Kustra