Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-dynonto [2012/04/21 14:18]
gjn
dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-dynonto [2012/06/20 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 ^ ^ ^ ^ ^ ^
 | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa | | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa |
-| Nazwa jednostki | Katedra ​Automatyki ​|+| Nazwa jednostki | Katedra ​Informatyki Stosowanej ​|
 | Temat pracy | **Sformułowanie mechanizmów dynamicznego uaktualniania ontologi** ​ | | Temat pracy | **Sformułowanie mechanizmów dynamicznego uaktualniania ontologi** ​ |
 | Temat pracy w j. angielskim | **Formulation of dynamic ontology modification** | | Temat pracy w j. angielskim | **Formulation of dynamic ontology modification** |
 | Rodzaj pracy(m/i) | Magisterska | | Rodzaj pracy(m/i) | Magisterska |
 | Ilość osób realizujących | 1 | | Ilość osób realizujących | 1 |
-| Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka ​|+| Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana |
 | Zakres pracy i oczekiwany wynik | Ontologie formalne opisywane przy pomocy Description Logics (DL) składają się z terminologi (TBox) i instancji/​faktów (ABox). Podstawowy formalizm DL nie przewiduje modyfikacji bazy faktów, co napotyka na problemy w implementacji mechanizmów wnioskowania regułowego. Obecnie w Europie trwają prace nad rozszerzeniem podejścia DL w tym kierunku. Celem pracy jest przegląd prac z zakresu tzw. //ABox updates// i zaproponowanie podejścia autorskiego,​ zarówno w sferze teoretycznej jak i praktycznej (rozbudowa istniejącego DL reasonera). | | Zakres pracy i oczekiwany wynik | Ontologie formalne opisywane przy pomocy Description Logics (DL) składają się z terminologi (TBox) i instancji/​faktów (ABox). Podstawowy formalizm DL nie przewiduje modyfikacji bazy faktów, co napotyka na problemy w implementacji mechanizmów wnioskowania regułowego. Obecnie w Europie trwają prace nad rozszerzeniem podejścia DL w tym kierunku. Celem pracy jest przegląd prac z zakresu tzw. //ABox updates// i zaproponowanie podejścia autorskiego,​ zarówno w sferze teoretycznej jak i praktycznej (rozbudowa istniejącego DL reasonera). |
 | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy technologii Semantic Web, znajomość XML, podstawy Description Logics, podstawy programowania w Prologu i Java | | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy technologii Semantic Web, znajomość XML, podstawy Description Logics, podstawy programowania w Prologu i Java |
 | Stan | //wolny// | | Stan | //wolny// |