Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-mdadev [2012/06/20 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +^ ^ ^ 
 +| Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa | 
 +| Nazwa jednostki | Katedra Informatyki Stosowanej | 
 +| Temat pracy | **Analiza metod tworzenia aplikacji w oparciu o podejście MDA i MDE**  | 
 +| Temat pracy w j. angielskim | **Analysis of software design methods based on the MDA and MDE approaches** | 
 +| Rodzaj pracy(m/i) | Magisterska | 
 +| Ilość osób realizujących | 1 | 
 +| Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana | 
 +| Zakres pracy i oczekiwany wynik | Celem pracy ma być przegląd podejść [[http://​www.omg.org/​mda/​|MDA]] ([[wp>​Model-Driven Archtecture]]) i MDE ([[wp>​Model-Driven Engineering]]) oraz technik [[http://​www.omg.org/​mof/​|MOF]] ([[wp>​Meta-Object Facility]]) i [[http://​www.omg.org/​technology/​documents/​formal/​xmi.htm|XMI]] ([[wp>​XML Metadata Intechange]]) i analiza metod wytwarzania oprogramowania opartych o te podejścia. Wynikiem pracy ma być ocena realnej stosowalności tych podejść, oraz zaproponowanie autorskich propozycji w zakresie modelowania procesów i reguł biznesowych wpisanego w podejście MDA. | 
 +| Specjalne kwalifikacje dyplomanta | LaTeX, elementy inżynierii wiedzy, technologii procesów i reguł biznesowych,​ podstawy programowania w Java | 
 +| Stan | //wolny// |