Programowanie połączeń sieciowych

DO PRZYGOTOWANIA

 • należy sobie przypomnieć użycie fork()

WPROWADZENIE

Network Byte Order

 • Zapoznać się z następującymi pojęciami:
  • Network Byte Order
  • Big-Endian
  • Little-Endian
 • Zapoznać się z funkcjami: htonl, htons, ntohl, ntohs

getaddrinfo

 • Przeczytać manual do funkcji getaddrinfo
  • Jakie parametry przyjmuje funkcja i jakie wartości zwraca.
  • Który parametr funkcji może jako wartość przyjąć http lub ftp lub telnet lub smtp?
 • Zwrócić uwagę na opis struktury: struct addrinfo
  • Co oznaczają poszczególne pola struktury i jakie wartości mogą przyjmować.
  • Jaki jest sens wprowadzenia pola ai_next w strukturze?

Obsługa adresów IPv4 oraz IPv6

 • Zapoznać się z następującymi strukturami (man socket, /usr/include):
  • struct sockaddr
  • struct sockaddr_in
  • struct in_addr
  • struct sockaddr_in6
  • struct in6_addr
  • Które z nich dotyczą protokołu IPv4 a które IPv6?
  • Jakie są zależności pomiędzy tymi strukturami?
 • Funkcje konwersji:
  • inet_pton - konwertuje zapis “192.168.1.1” na odpowiednią strukturę - czyli inaczej konwertuje string do reprezentacji binarnej.
  • inet_ntop - konwertuje strukturę (reprezentację binarną) na string.

Gniazda

 • Gniazdo z ang. socket.
 • Są używane na wyższej, czwartej warstwie sieciowego modelu OSI/ISO.
 • Otwieranie ganiazd dokonuje się za pomocą funkcji socket(int domain, int type, int protocol).
  • Proszę przeczytać manual funkcji (man socket(3))
  • Adres IP identyfikuje hosta w danej sieci (podsieci), co identyfikuje numer portu
  • Czym różni się deskryptor gniazda od deskryptora pliku?
 • Odczytanie numeru portu na podstawie deskryptora dokonuje się za pomocą funkcji bind(int sockfd, struct sockaddr *my_addr, int addrlen).
  • Przeczytać manual dla funkcji bind(3) zwrócić uwagę na parametry jakie przyjmuje i wartości jakie zwraca.

Połączenie

 • Do nawiązywania połączeń wykorzystujemy funkcję connect(int sockfd, struct sockaddr *serv_addr, int addrlen)
  • sockfd - deskryptor gniazda
  • serv_addr - adres hosta docelowego, który możemy otrzymać przy pomocy funckji getaddrinfo
  • addrlen - długość adresu, najczęściej podaje się wartość addrinfo::ai_addrlen
 • Dopiero po pomyślnym nawiązaniu połączenia możemy używać sockfd do komunikowania się z serwerem.

Nasłuchiwanie

 • Rozpoczęcie nasłuchiwania nie wymaga użycia funkcji connect ponieważ to zdalny klient będzie jej używał do połączenia się z naszym serwerem.
 • Nasłuchiwanie można rozpocząć przy pomocy funkcji listen(int sockfd, int backlog)
  • sockfd - deskryptor gniazda. Nasłuchiwanie będzie się odbywać zgodnie z parametrami opisywanymi przez deskryptor.
  • backlog - maksymalna liczba połączeń oczekujących na akceptaję.
 • Ostatnim krokiem rozpoczęcia komunikacji z klientem jest akceptacja jego próby połączenia. Dokonuje się tego za pomocą funkcji: accept(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen)
 • Funkcja accept(3) jako wartość zwraca nowy deskryptor gniazda który służy do komunikacji z akceptowanym połączeniem.

Wysyłanie/odbieranie danych

 • Wszystko w systemach GNU/Linux/Unix jest reprezentowane za pomocą plików - tak więc gniazda również.
 • Wysyłanie/odbieranie danych przez/z gniazd jest bardzo podobne do zapisu/odczytu danych do/z pliku.
 • Jest tak podobne że do tego celu można użyć funkcji write(2), read(2) :!:
 • Jednak system oferuje funckje specjalizowane send(3), recv(3) które oferują dodatkową konfigurację.
  • Proszę przeczytań manual dla powyższych funkcji zwracając uwagę na:
  • przyjmowane parametry
  • zwracane wartości

Zamknięcie połączenia

 • Po zakończeniu wysyłania/odbierania danych należy zamknąć połączenie.
 • Zamknięcie połączenia reprezentowanego przez dany deskryptor można dokonać przy pomocy funkcji close(3)
 • Dla zainteresowanych: porównać funkcję close(3) z funkcją shutdown(3).

ĆWICZENIA

Telnet i usługi sieciowe

SMTP

POP3

HTTP

 cd ; mkdir public_html ; chmod a+rx public_html ; chmod o+x . ; echo "Jestem $USER" > public_html/index.html
 • oglądnąć własną stronę przez: telnet student/borg.ia.agh.edu.pl/~user 80
 • oglądnąć stronę AGH przez: telnet www.agh.edu.pl 80

Wprowadzenie do gniazd

Przeczytać artykuł BSD Sockets: A Quick And Dirty Primer uruchamiając podane w nim fragmenty kodu.

Programowanie gniazd

Przeglądnąć artykuł: Beej's Guide to Network Programming

Skompilować i przetestować omówione w nim programy, w tym:

client.c + server.c (uwaga na nr portu!)

listener.c + talker.c (uwaga na nr portu!)

Kompilacja:

gcc -Wall -o server server.c

gethostbyname

Przeanalizować, skompilować i uruchomić program:

#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <netdb.h>   /* 4 gethostbyname, hostent structure */
#include <unistd.h>   /* 4 exit */
#include <netinet/in.h> /* 4 ntohn */
 
int main(int argc, char *argv[])
{
   int i,j;
   struct hostent *he;
 
   if (argc != 2)
   {
     fprintf(stderr,"usage: %s hostname\n", argv[0]);
     return 1;
   }
 
   if ((he = gethostbyname(argv[1])) == NULL)
   {
     fprintf(stderr, "gethostbyname error\n");
     return 1;
   }
 
   /* host info: */
   printf("\nHost name: %s", he->h_name);
   printf("\nAliases:");
   for(i=0;he->h_aliases[i] != NULL;++i)
     printf("\n%d. %s", i+1, he->h_aliases[i]);
   if(he->h_addrtype == AF_INET)
     printf("\nAddres type: IPv4");
   if(he->h_addrtype == AF_INET6)
     printf("\nAddres type: IPv6");
   printf("\nAddress length: %d bytes", he->h_length);
   printf("\nAddresses:");
   for(j=0;j<he->h_length;++j)
   {
     printf("%d", (uint8_t)he->h_addr[j]);
     if(j < (he->h_length-1))
        printf(".");
   }
   printf("\n");
 
   return 0;
}
 • Sprawdzić działanie programu dla www.google.pl oraz innych wybranych adresów symbolicznych.
 • Do powyższego kodu dopisać instrukcje które szczegółowo sprawdzają typ błędu funkcji gethostbyname i w zależności od tego wyświetlają odpowiedni komunikat.
 • Zmodyfikować tak program aby wyświetlał wszystkie adresy IP odnoszące się do podanego adresu.

Komunikator

Poniżej przedstawiony jest kod programu server.c

/*
** server.c -- a stream socket server demo
*/
 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/wait.h>
#include <signal.h>
 
#define MYPORT 3490  // the port users will be connecting to
 
#define BACKLOG 10   // how many pending connections queue will hold
 
void sigchld_handler(int s)
{
  while(waitpid(-1, NULL, WNOHANG) > 0);
}
 
int main(void)
{
  int sockfd, new_fd; // listen on sock_fd, new connection on new_fd
  struct sockaddr_in my_addr;  // my address information
  struct sockaddr_in their_addr; // connector's address information
  socklen_t sin_size;
  struct sigaction sa;
  int yes=1;
 
  if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
    perror("socket");
    exit(1);
  }
 
  if (setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &yes, sizeof(int)) == -1) {
    perror("setsockopt");
    exit(1);
  }
 
  my_addr.sin_family = AF_INET;     // host byte order
  my_addr.sin_port = htons(MYPORT);   // short, network byte order
  my_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; // automatically fill with my IP
  memset(my_addr.sin_zero, '\0', sizeof my_addr.sin_zero);
 
  if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&my_addr, sizeof my_addr) == -1) {
    perror("bind");
    exit(1);
  }
 
  if (listen(sockfd, BACKLOG) == -1) {
    perror("listen");
    exit(1);
  }
 
  sa.sa_handler = sigchld_handler; // reap all dead processes
  sigemptyset(&sa.sa_mask);
  sa.sa_flags = SA_RESTART;
  if (sigaction(SIGCHLD, &sa, NULL) == -1) {
    perror("sigaction");
    exit(1);
  }
 
  while(1) { // main accept() loop
    sin_size = sizeof their_addr;
    if ((new_fd = accept(sockfd, (struct sockaddr *)&their_addr, &sin_size)) == -1) {
      perror("accept");
      continue;
    }
    printf("server: got connection from %s\n",inet_ntoa(their_addr.sin_addr));
    if (!fork()) { // this is the child process
      close(sockfd); // child doesn't need the listener
      if (send(new_fd, "Hello, world!\n", 14, 0) == -1)
        perror("send");
      close(new_fd);
      exit(0);
    }
    close(new_fd); // parent doesn't need this
  }
  return 0;
}
 • Należy przerobić powyższy program tak aby działał jako server. Łącząc się za pomocą np. programu telnet program powinien umożliwiać prowadzenie dialogu jak popularne komunikatory internetowe (np. gg, tlen, itp).
 • Podpowiedź po akceptacji połączenia program powinien utworzyć dwa procesy potomne, jeden do czytania portu, drugi do pisania.

Transfer plików

 • Powyższy komunikator może być z łatwością zmodyfikowany aby zamiast tekstu wysyłał plik.
 • Zmodyfikować komunikator tak aby po nawiązaniu połączenia przez klienta rozpoczął wysyłanie pliku.
 • Zmodyfikować program client.c tak aby był zdolny odebrać i zapisać przesyłany plik.

Użycie Select

Dla poszerzenia wiedzy

Last modified: 2009/05/27 10:11