Wstęp do systemu Unix

Lista ćwiczeń

Dodatkowe

Zaliczenie laboratorium

 1. Zasady zaliczenia są zdefiniowane przez GRIS.
 2. Podstawą zaliczenia jest suma punktów z 3 kolokwiów (27pkt) oraz kartkówek.
  1. Wyniki z kolowkiów są liczone do oceny końcowej z laboratorium z wagą 0.9 natomiast kartkówki z wagą 0.1.
  2. Powyższy wynik mogą podnieść ewentualne “plusy” za aktywność na zajęciach.
  3. Plusy są brane pod uwagę tylko w momencie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym.
  4. Każdy plus ma wartość równą 1%.
 3. Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.
 4. Skala ocen wynika z procentowej skali określonej w Regulaminie studiów AGH.

Zaliczenia poprawkowe

 1. Kolokwium poprawkowe obejmuje całość materiału.
 2. Do zaliczenia poprawkowego mogą przystąpić osoby które:
  • Nie mają zaliczenia lub
  • nie pisały któregoś kolokwium.
 3. Osoby posiadające zaległe kolokwium, którym pomyślny wynik z tego kolokwium może umożliwić zaliczenie, mogą pisać tylko to zaległe. Wynik tego kolokwium jest dodawany do bieżącej liczby punktów.
 4. Do wyników uzyskanych z zaliczenia poprawkowego nie wlicza się:
  1. Plusów - w 1. terminie poprawkowym.
  2. Plusów i nieusprawiedliwionych nieobecności - w 2. terminie poprawkowym.
 5. W 2. terminie poprawkowym można uzsykać co najwyżej ocenę 3.0.
Last modified: 2012/10/08 07:55