Siatki godzinowe i programy wykładanych przedmiotówWydział Fizyki i Techniki Jądrowej

 1. studia dzienne
  1. przedmiot : komputerowa grafika inżynierska
   sem. VI lub VII (W 15, L 45)
   program:
   Program graficzny 2D CABRII : konstrukcje geometryczne (środki trójkąta,parabola, tłok). Podstawy odwzorowania Monge'a, rzuty na dwie trzy i sześć rzutni, incydencja. Program AutoCAD z grupy CAD - konstrukcje 2D i 3D. Elementy wspólne, równoległość, prostopadłość. Rzutnia AutoCADowa i jej transformacja. Geometryczne zagadnienia z zakresu wzajemnych położeń. Wymiarowanie. Rysowanie rzutów elementów maszynowych. Działania w przestrzeni 3D. Wielościany. Powierzchnie krawędziowe, ściankowe i bryłowe. Powierzchnie predefiniowane. Powierzchnia topograficzna, linia i powierzchnia stokowa.
   Modelowanie bryłowe. Rendering. Przygotowanie sceny.

  2. przedmiot : informatyka stosowana
   sem. III i IV (L 30 + 30)
   program:


Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 1. studia dzienne
  1. kierunek : Ochrona Środowiska
  2. przedmiot : geometria wykreślna i grafika komputerowa
   sem. I (W 15, L 15)
   program :
   Zasada rzutu cechowanego: Rzut punktu, prostej, płaszczyzny, incydencje zachodzące między punktami, prostymi i płaszczyznami.
   Zagadnienia przestrzenne - metoda klasyczna: Równoległość prostych, płaszczyzn, prostej i płaszczyzny. Krawędź dwóch płaszczyzn, punkt przebicia płaszczyzny prostą. Prostopadłość prostej i płaszczyzny, dwóch prostych, płaszczyzn. Kład punktu, kład płaszczyzny i podnoszenie z kładu.
   Metoda transformacji dla punktu, prostej i płaszczyzny. Kąt między prostymi, płaszczyznami i kąt między prostą i płaszczyzną. Odległość punktu od prostej, odległość prostych równoległych i skośnych. Odległość punktu od płaszczyzny, odległość płaszczyzn równoległych. Obrót punktu dokoła prostej. Wielościany: stawianie na płaszczyźnie, przekroje, przebicia prostą.
   Powierzchnie topograficzne: plan warstwicowy, profil, linia stokowa, linia spadu.
   Programy AutoCad i Cabri: podstawy, precyzyjne rysowanie elementów o różnych kształtach geometrycznych

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

 1. studia dzienne
  1. kierunek : Budownictwo
   przedmiot : geometria wykreślna
   sem. I (W 30, L 30)
   program :

  2. blok przedmiotów zlecanych imiennie (dr T. Wieja)
   przedmiot : architektura budowli i miast zabytkowych
   sem. VII (W 30, C 15)
   program :

  3. kierunek : Górnictwo i Geologia
   przedmiot : grafika inżynierska i górnicza z geometrią wykreślną
   sem. II (W 30, L 30)
   program :

  4. kierunek : Inżynieria Środowiska
   przedmiot : grafika inżynierska z geometrią wykreślną
   sem. II (W 30, L 30)
   program:

 2. studia zaoczne
  1. kierunek : Inżynieria Środowiska
   przedmiot : grafika inżynierska z geometrią wykreślną
   sem. II (W 12 K 3 L 21)
   program:
   Kreślenie wybranych konstrukcji : środki trójkąta, pięciokąt foremny, krzywe stożkowe.
   Odwzorowania i przekształcenia : Rzuty Monge'a (M) i rzut cechowany (C) - zasady.
   Odwzorowanie podstawowych elementów przestrzeni (p.e.p.), zastosowanie Tw. Talesa do podziału odcinka. Przynależność p.e.p., proste i pł. o zadanym nachyleniu lub kącie nachylenia. Rzut C : wzajemne położenia prostych i płaszczyzn - proste skośne, równoległość, element wspólny, prostopadłość. Zagadnienia przestrzenne obejmujące powyższe relacje. Układ rzutni i jego zmiana (transformacja). Odległości, obroty, kąty, figury płaskie. Wielościany - definicje, konstruowanie wielościanów foremnych. Wybrane powierzchnie - definicje, przebicia i przekroje. Aksonometria.

Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu

 1. studia dzienne
  1. przedmiot : geometria wykreślna
   sem. I (W 30, L 15)
   program:
   Wprowadzenie do metod odwzorowań utworów przestrzennych na płaszczyźnie i ich
   przekształceń, rzutowanie. Zasada rzutów Monge'a (M) i rzutu cechowanego (C).
   Odwzorowanie podstawowych elementów przestrzeni (p.e.p.), zastosowanie Tw. Talesa do podziału odcinka. Przynależność p.e.p., proste i pł. o zadanym nachyleniu lub kącie nachylenia. Wzajemne położenia prostych i pł. - proste skośne, równoległość, element wspólny, prostopadłość. Zagadnienia przestrzenne obejmujące powyższe relacje. Układ rzutni i jego zmiana (transformacja). Zagadnienia miarowe - odległości, obroty, kąty, figury płaskie. Wielościany - definicje, wielościan na pł. Rzut C : przebicie, przekrój i rozwinięcie wielościanów. Powierzchnie : sfera, pow. stożkowa - stożek, pow. walcowa - walec. Działania na powierzchniach : - przebicie prostą, przekrój sfery, przekroje stożka - krzywe stożkowe. Aksonometria.
 2. studia zaoczne
  1. przedmiot : geometria wykreślna
   sem. I (W 15, L 15)
   program:
   Odwzorowania i przekształcenia. Rzuty Monge'a (M) i rzut cechowany (C) - zasady.
   Odwzorowanie podstawowych elementów przestrzeni (p.e.p.). Podział odcinka (Tw. Talesa). Przynależność p.e.p., proste i pł. o zadanym nachyleniu lub kącie nachylenia. Wzajemne położenia prostych i pł. - proste skośne, równoległość, element wspólny, prostopadłośćł. Zagadnienia przestrzenne obejmujące powyższe relacje. Rzut C : układ rzutni i jego zmiana (transformacja). Odległości, obroty, kąty, figury płaskie. Wielościany - definicje, konstruowanie wielościanów foremnych. Wybrane powierzchnie - definicje, przebicia i przekroje. Aksonometria.