Statut

wrzesień, 2013

 

Statut POLSKIEGO KOMITETU NARODOWEGO MIĘDZYNARODOWEJ Asocjacji HYDROGEOLOGÓW (IAH)

 

ARTYKUŁ 1

Definicje i cele

1. Polski Komitet Narodowy będzie Polskim Komitetem Narodowym Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów (IAH).

2. Polski Komitet Narodowy będzie działał w ramach reguł wyznaczonych przez IAH.

3. Celem działalności Polskiego Komitetu Narodowego jest:

a) Reprezentowanie polskich członków IAH w działalności macierzystej organizacji oraz w innych formach aktywności międzynarodowej.

b) Wybieranie przedstawicieli na zebrania Zarządu IAH.

c) Promocja działań pogłębiających wiedzę o wodach podziemnych oraz związanych z nią technologiach.

d) Promocja zagadnień związanych z wodami podziemnymi w Polsce oraz zapewnienie kontaktów pomiędzy międzynarodową społecznością hydrogeologów i hydrogeologami w Polsce.

e) Współpraca z innymi grupami w Polsce zajmującymi się międzynarodowymi i lokalnymi działaniami związanymi z wodą.

4. Polski Komitet Narodowy jest instytucjonalnym reprezentantem IAH w Polsce. Nie może on jednak podejmować jakichkolwiek działań i zaciągać zobowiązań finansowych w imieniu IAH bez zgody upoważnionych władz Asocjacji.

ARTYKUŁ 2

Członkostwo

1. Działalnością PKN IAH kieruje Zarząd składający się z:

a) Do pięciu wybieranych członków IAH. Wybierani mogą być tylko członkowie IAH mieszkający w Polsce lub przebywający poza Polską lecz posiadający stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

b) Członków międzynarodowego Zarządu IAH mieszkających w Polsce.

2. Członkowie Zarządu PKN są wybierani na trzyletnią kadencję począwszy od dnia wyborów. Członkowie Zarządu PKN nie mogą być wybierani na więcej niż na dwie kolejne kadencje.

3. Członkami Prezydium Zarządu są: Prezes, Wiceprezes i Sekretarz, którzy powinni być wybrani przez Polski Komitet Narodowy spośród jego członków.

4. Prezes lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes przewodniczy zebraniom Zarządu

5. Sekretarz jest odpowiedzialny za przygotowanie protokołów z zebrań i inne ogólne prace administracyjne..

ARTykuł 3

Zebrania

1. Polski Komitet Narodowy IAH powinien spotykać się co najmniej raz w roku kalendarzowym lub częściej na wniosek członków Komitetu.

2. Kworum stanowi co najmniej czterech wybranych członków Zarządu. Każdy członek Zarządu posiada jeden głos. Decyzje podejmowane są większością głosów, w przypadku równowagi decyduje głos Prezesa lub w razie jego nieobecności Wiceprezesa. W przypadku braku kworum zebranie może się odbyć i podejmować decyzje, które jednak muszą być ratyfikowane w trakcie następnego zebrania Zarządu, w którym osiągnięto kworum.

3. Zarząd zobowiązany jest do sporządzenia rocznego raportu z działalności i przedstawienia go na forum walnego zebrania członków Polskiego Komitetu Narodowego IAH.

ARTYKUŁ 4

Zmiany w statucie

1. Zmiany w powyższym statucie mogą nastąpić jedynie za zgodą wyrażoną w głosowaniu przez co najmniej dwie-trzecie członków Polskiego Komitetu Narodowy IAH.

ARTYKUŁ 5

Rozwiązanie Polskiego Komitetu Narodowego

1. Zaprzestanie działalności Polskiego Komitetu Narodowy IAH może nastąpić po decyzji podjętej przez walne zebranie członków po pozytywnym glosowaniu przez co najmniej dwie-trzecie członków Polskiego Komitetu Narodowy IAH.

AKTUALNY STATUT PKN IAH W FORMACIE PDF Zobacz/Pobierz>>>

Statut sprzed zmian w 2013 do pobrania w formacie PDF