Urodziłem się 25 lipca 1949 roku w Krakowie. Od 1968r. jestem związany z Akademią Górniczo-Hutniczą. Studiowałem na Wydziale Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1968-1973. Po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej podjąłem pracę naukowo-badawczą w Środowiskowym Laboratorium Drgań i Szumów na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych w AGH. Po półrocznym stażu zostałem asystentem w Instytucie Mechaniki i Wibroakustyki AGH. W październiku 1976 r. zostałem powołany na stanowisko starszego asystenta.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych został mi nadany 24 września 1982 r. przez Radę Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: ”Synteza i analiza wybranych układów wibroizolacji sterowanej”. Była to pierwsza praca doktorska w Polsce dotycząca problematyki aktywnych układów wibroizolacji.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nadała mi Rada Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w 1990 roku na podstawie przebiegu kolokwium habilitacyjnego i rozprawy pt.: ”Aktywne i semiaktywne metody wibroizolacji”.

Tytuł naukowy profesora uzyskałem w październiku 1996 r. W październiku 2000 roku zostałem mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Od 1990 roku pełnię funkcje kierownicze w AGH. W latach 1990 do 1996 pełniłem funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, w latach 1996 do 1999 dziekana tego Wydziału. W latach 1999 do 2005 byłem prorektorem ds. nauki w AGH, a w latach od 2005 do 2012 pełniłem ponownie funkcję dziekana WIMiR. W latach od 1994 do 2015 kierowałem Katedrą Automatyzacji Procesów, w której zatrudnionych jest 40 pracowników, w tym 8 samodzielnych pracowników naukowych (3 profesorów tytularnych). Katedra prowadzi działalność dydaktyczną głównie na kierunku kształcenia Automatyka i Robotyka, promuje rocznie 120 absolwentów studiów I-go stopnia i 80 absolwentów studiów II-go stopnia. Prowadzi również studia doktoranckie w dyscyplinie Automatyka i Robotyka.

W okresie pełnienia funkcji dziekańskich zrealizowałem kilka ważnych inwestycji, takich jak: centrum kongresowe i dydaktyczne wydziału, bibliotekę wydziałową i nowoczesne laboratoria technologii, napędu i sterowania hydraulicznego, adaptroniki i sterowania w układach mechanicznych. Wydział trzykrotnie uzyskiwał kategorię A w ministerialnej ocenie parametrycznej i był najlepszym wydziałem mechanicznym w Polsce. W rankingach wewnętrznych był również najlepszym wydziałem w AGH.

W 2005 roku zostałem wybrany Przewodniczącym Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych. Funkcję tą pełniłem do 2012 roku, aktualnie jestem Honorowym Przewodniczącym tego Kolegium. W 2012 roku zostałem wybrany na członka Centralnej Komisji do spraw stopni i Tytułów Naukowych. Pełnię tam funkcję sekretarz Sekcji VI Nauk Technicznych. Od 1999 roku jestem członkiem Senatu AGH, w którym obecnie pełnię funkcję Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych. Jestem również członkiem Rady Związku Uczelni Technicznych „InnoTechKrak”, który skupia trzy krakowskie uczelnie AGH, Politechnikę Krakowską i Uniwersytet Rolniczy.

Aktywnie uczestniczę w pracach międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych, jak CLAWAR Association GB, International Institute of Acoustic and Vibration USA, gdzie w 2012 roku zostałem wybrany na członka zespołu Bord of Directors. Od trzech kadencji jestem członkiem Komitetu Mechaniki PAN i Komitetu Budowy Maszyn PAN. W 2016 roku zostałem wybrany Przewodniczącym Komitetu Budowy Maszy PAN.

Pracowałem w Regionalnym Komitecie Sterującym przy Marszałku Województwa Małopolskiego, byłem członkiem Zespołu ds.Nagród Premiera, a obecnie pracuję w zespole ds. Nagród MNiSzW.

Za działalność związaną z pracą naukowo-badawczą uzyskałem liczne odznaczenia branżowe i państwowe. Jestem laureatem wielu nagród i wyróżnień, a Politechniki Lubelska i Śląska nadały Mi najwyższą godność akademicką, tytuł Doktora Honoris Causa.