Pytania do testu z chemii ogólnej


1. Prawo zachowania masy mówi, że:
2. Prawo stosunków stałych mówi że:
3. Prawo stosunków wielokrotnych mówi że:
4. Prawo stosunków objętościowych mówi że:
5. Prawo Avogadro mówi że:
6. Masa atomowa jest to:
7. Masa cząsteczkowa jest to:
8. Mol jest to:
9. Określ wartościowość pierwiastka ( ) w danych związkach:
10. Liczba masowa pierwiastka podaje:
11. Główna liczba kwantowa określa:
12. Poboczna liczba kwantowa określa:
13. Zakaz Pauliego mówi, że:
14. Reguła Hunda brzmi:
15. Analizując położenie pierwiastków grup głównych w układzie okresowym można określić:
16. Z zapisu (dany jest pierwiastek) wynika, że atom posiada:
17. Który schemat rozmieszczenia elektronów jest poprawny dla stanu podstawowego i wzbudzonego: 18. Elektrony walencyjne to:
19. Kation jest to:
20. Anion jest to:
21. Wiązanie, w którym jeden z atomów jest donorem a drugi akceptorem nazywamy:
22. Cząsteczkę, w której nastąpiło przesunięcie łączącej pary elektronów w stronę bardziej elektroujemnego atomu nazywamy:
23. Ile atomów (pierwiastka) znajduje się ( ) masie związku
24. Jaką liczbę moli zawiera:
25. W którym z wymienionych tlenków (pierwiastek) połączony jest z tlenem w stosunku wagowym:
26. Reakcja syntezy polega na:
27. Reakcja analizy polega na:
28. Reakcja wymiany polega na:
29. Reakcje redox są to reakcje:
30. Określ stopień utlenienia pierwiastka w związku:
31. W podanym równaniu reakcji redox rolę utleniacza i reduktora pełnią:
32. Bilans elektronowy w reakcji redox jest to:
33. Współczynniki stechiometryczne w reakcji redox dobieramy uwzględniając:
34. Bilansowanie reakcji redox ( )polega na:
35. W podanym równaniu redox dobierz współczynniki reakcji:
36. Reakcja ( )jest reakcją odwracalną, nieodwracalną redox:
37. Jaką wspólną cechę posiadają związki( ):
38. Roztwór jest ? %wag., to oznacza, że:
39. Roztwór jest ? %obj., to oznacza, że:
40. Roztwór jest ? molowy., to oznacza, że:
41. Tlenki kwasowe to:
42. Tlenki zasadowe to:
43. Tlenki amfoteryczne to:
44. Tlenek (metal, niemetal) nazwa systematyczna ma wzór:
45. Podany tlenek ( ) jest tlenkiem zasadowym, kwasowym, amfoterycznym:
46. Sole są to substancje składające się z :
47. Wodorosole są to substancje składające się z :
48. Hydrosolesole są to substancje składające się z :
49. Reakcją zobojętniania nazywamy:
50. Wodoretlenki są to związki:
51. Które z wymienionych wodorotlenków są amfoteryczne:
52. Które z wymienionych wodorotlenków są zasadowe:
53. Uzupełnij reakcję dysocjacji stopniowej i sumarycznej kwasu:
54. Ogólna dysocjacja substancji ( ) w roztworze zachodzi według schematu:
55. Uzupełnij reakcję dysocjacji stopniowej soli:
56. Sole można otrzymać w reakcji:
57. Definicja pH roztworu brzmi:
58. Reakcje jonowe można podzielić na:
59. Hydroliza soli jest to reakcja:
60. Hydrolizę kationową obrazuje równanie:
61. Hydrolizę anionową obrazuje równanie:
62. Która reakcja ma odczyn kwaśny:
63. Do trzech próbówek zawierających roztwór kwasu solnego wrzucono następujące metale ( ), w których probówkach nastąpi wydzielanie gazu:
64. Liczba koordynacyjna w związku zespolonym jest to:
65. Jaką wartościowość posiada jon centralny w związku ( ):
66. Czy dany związek kompleksowy ( ) jest kationem, anionem, jest jonem obojętnym:
67. Szereg elektrochemiczny metali informuje nas o:
68. Czy obecność jonów ( ) w ściekach przyspieszy proces korozji konstrukcji stalowej:
69. Jaką rolę pełni magnez w ochronie przed korozją:
70. Jaką rolę pełni glin w ochronie przed korozją: