Test

Moduł V

  1. W komorze laboratoryjnej osiągnięto próżnię 10-8 Pa. Jaka ilość cząsteczek znajduje się w 1cm3 takiej komory w temperaturze 20 ºC?

  2. Na rysunku 1 pokazano cykl przemian gazu doskonałego w układzie współrzędnych p - V. Narysuj ten sam cykl we współrzędnych p - T.


  1. Jak zmieni się średnia wartość energii kinetycznej jednego mola argonu (gaz jednoatomowy) jeżeli dostarczymy mu Q = 3000 J ciepła w warunkach stałej objętości.

  2. Jakie jest ciepło właściwe na gram a) helu (masa atomowa 4, gaz jednoatomowy), b) wodoru (masa atomowa 1, gaz dwuatomowy), c) tlenu (masa atomowa 16, gaz dwuatomowy) jeżeli gazy te utrzymujemy w stałej objętości?

  3. Jeden mol tlenu (gaz dwuatomowy) został ogrzany od temperatury 300 K do 400 K przy stałym ciśnieniu. Jaką ilość ciepła dostarczono do układu, jaka jest zmiana jego energii wewnętrznej i jaka praca została wykonana?

  4. Jeden mol powietrza pod ciśnieniem p1 = 105 Pa i o objętości V1 = 22.4 dm3, został sprężony do połowy objętości początkowej a) izotermicznie, b) izobarycznie. Porównaj pracę wykonaną w obu przypadkach.

  5. Silnik Carnota pracuje ze sprawnością η1 = 40%. Jak należy zmienić temperaturę grzejnika, aby sprawność wzrosła do η2 = 50%. Temperatura chłodnicy jest stała i wynosi 300 K.

  6. Oblicz zmianę entropii 1g lodu o temperaturze 0 °C, który topi się w sposób odwracalny przechodząc w wodę o tej samej temperaturze. Ciepło topnienia wynosi 3.3·105 J/kg.