Test

Moduł IX

  1. W pewnym ośrodku prędkość światła o długości fali 550 nm wynosi 2·108 m/s. Jaki jest współczynnik załamania tego ośrodka dla tej fali? Jaka jest długość tej fali w powietrzu?

  2. Pod jakim kątem α pada światło na płytkę kwarcową o współczynniku załamania n = 1.5 jeżeli promień odbity jest prostopadły do promienia załamanego?

  3. Przedmiot znajduje się w wodzie na głębokości h (rysunek poniżej). Na jakiej głębokości h' widzi go obserwator? Współczynnik załamania wody n = 1.33.

  4. Obraz interferencyjny powstaje na ekranie w odległości l = 1 m od dwóch wąskich szczelin, których rozstaw wynosi 0.1 mm. Oblicz długość fali padającego światła monochromatycznego jeżeli wiadomo, że trzeci jasny prążek znajduje się 15 mm od środkowego maksimum.

  5. Jaka jest odległość kątowa pomiędzy pierwszym i drugim maksimum obrazu interferencyjnego dwóch wąskich szczelin z zadania 4?

  6. Na grubą płytkę szklaną o współczynniku załamania nsz = 1.5 naniesiono cienką warstwę przezroczystego materiału o współczynniku załamania n = 1.25. Na warstwę pada prostopadle światło białe. Znajdź grubość tej warstwy jeżeli wiadomo, że dla fali o długości 600 nm obserwujemy interferencję powodującą całkowite wygaszenie, a dla fali 700 nm maksymalne wzmocnienie.

  7. Światło o długości 500 nm pada na siatkę dyfrakcyjną mającą 1000 nacięć na centymetr długości. Jaka jest odległość między prążkiem zerowym, a obrazem pierwszego rzędu na ekranie odległym od siatki o 4 m?

  8. Stosując okulary polaroidowe można uniknąć światła odbitego od różnych powierzchni. Jaki musi być kąt padania światła i jaki kierunek (pionowy czy poziomy) osi polaroidu w okularach, żeby wyeliminować całkowicie światło odbite od powierzchni wody (n = 1.33). Na jakiej wysokości kątowej nad horyzontem znajduje się wówczas Słońce?