Test

Moduł X

 1. Włókno wolframowe żarówki o mocy 60 W ma średnicę d = 0.3 mm i długość równą l = 10 cm. Oblicz temperaturę spirali, zakładając, że zdolność emisji spirali wolframowej wynosi e = 0.26 zdolności emisyjnej ciała doskonale czarnego.

 2. Praca wyjścia dla litu wynosi W = 2.3 eV. Czy wystąpi efekt fotoelektryczny, gdy oświetlimy jego powierzchnię kolejno światłem o długości 500 nm
  i 650 nm?

 3. Światło żółte o długości λ = 589 nm jest rejestrowane przez oko ludzkie przy minimalnej mocy promieniowania padającego na siatkówkę P = 1.7·10−8 W. Jaka jest ilość fotonów padających na siatkówkę oka w ciągu jednej sekundy?

 4. Jakie powinno być napięcie hamowania, jeśli praca wyjścia z metalu wynosi W = 2.3 eV, a oświetlany jest promieniowaniem o długości 400 nm ? Jaka jest maksymalna prędkość elektronów wybijanych z powierzchni tego metalu?

 5. Fotony o długości fali λ = 0.005 nm zderzają się ze swobodnymi elektronami. Jaka jest długość fotonu rozproszonego odpowiednio pod kątem 30°, 90°
  i 180°?

 6. Gazowy wodór został wzbudzony do stanu n = 4. Jaką energię zaabsorbował atom? Ile linii zaobserwujemy w widmie emisyjnym tego gazu?

 7. Jaka energia jest potrzebna do usunięcia poza atom wodoru elektronu znajdującego się w stanie n = 6?

 8. Ile wynosi długość fali de Broglie'a tzw. neutronów termicznych w temperaturze 300 K ? Energia kinetyczna takiego neutronu jest równa 3kT/2, gdzie k jest stałą Boltzmanna.

 9. Spróbuj pokazać, że jeżeli niepewność położenia cząstki jest równa długości jej fali de Broglie'a to niepewność jej prędkości jest równa tej prędkości.