Test

Moduł XI

 1. Ile elektronów w atomie Ge, będącym w stanie podstawowym, znajduje się w stanach o n = 3 i n = 4?

 2. Najmniejsza długość fali promieniowania X mitowanego z próbki wynosi λmin = 2·10−10m. Jaki jest najcięższy pierwiastek występujący w tej próbce?

 3. Ile elektronów przewodnictwa znajduje się w gramie germanu domieszkowanego arsenem, jeżeli ilość domieszki wynosi 1018 atomów arsenu na jeden mol atomów germanu?

 4. Oblicz orbitalny moment magnetyczny elektronu dla pierwszych trzech orbit atomu wodoru.

 5. Moment dipolowy atomu żelaza wynosi 1.8·10−23 Am2. Jaki jest moment dipolowy żelaznej igły kompasu wykonanej w kształcie płytki o wymiarach 3 cm x 5 mm x 1 mm jeżeli momenty magnetyczne wszystkich atomów są ustawione w jednym kierunku?

 6. Który z czasów jest dłuższy: czas połowicznego zaniku czy średni czas życia atomu promieniotwórczego?

 7. Jaką ilość cząstek α wyemituje, w ciągu 1 sekundy, 1 gram izotopu uranu o połowicznym czasie zaniku T = 4.5·109 lat?

 8. Oblicz maksymalną energię cząstek β − emitowanych przez promieniotwórczy węgiel w następującej reakcji .
  Masa = 14.003242 u, a masa = 14.003074 u.

 9. Ile gramów uranu trzeba zużywać dziennie w elektrowniach jądrowych, żeby wyprodukować 1 GW energii elektrycznej?
  Sprawność przemiany wynosi 30%.

 10. Podczas wybuchu bomby wodorowej zachodzi reakcja termojądrowa, w której z deuteru i trytu powstają jądra helu . Oblicz ilość energii jaka wydzieli się podczas wybuchu, w którym powstaje 1 kg He. Masa atomu = 2.014102 u, masa = 3.016049 u, masa = 4.002604, a masa neutronu = 1.008665 u.