Dane: m, R

Okres drgań obręczy obliczamy ze wzoru (12.17)

Odległość pomiędzy punktem zawieszenia (osią obrotu), a środkiem masy d = R. Natomiast moment bezwładności względem osi obrotu (przechodzącej przez punkt G) obliczamy z twierdzenia Steinera

gdzie moment bezwładności obręczy względem osi przechodzącej przez środek masy , a odległość między osiami obrotu a = R. Podstawiając te wartości otrzymujemy