12. Ruch drgający

Moc absorbowana przez oscylator

  Obliczmy teraz średnią moc absorbowaną przez oscylator poruszający się pod wpływem siły wymuszonej. Moc średnia jest dana wyrażeniem

(1)

gdzie kreska górna oznacza średnią czasową.

Korzystając z wyrażeń (12.34) i (12.43) znajdujemy (szczegółowe obliczenia pomijamy)

(2)

Zależność mocy absorbowanej od częstości drgań wymuszających, dla przypadku słabego tłumienia, jest przedstawiona na rysunku 1 poniżej. Widać wyraźnie maksimum mocy związane ze zjawiskiem rezonansu.

 Rys. 1. Średnia moc absorbowana dla oscylatora harmonicznego wymuszonego