Siły wewnętrzne i zewnętrzne

Siły oddziaływania pomiędzy punktami materialnymi należącymi do danego układu nazywamy siłami wewnętrznymi . Na przykład w ciałach stałych są to siły oddziaływania sprężystego pomiędzy atomami, cząsteczkami. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona, jeżeli punkt układu działa na punkt j to równocześnie punkt j działa na punkt i siłą równą co do wartości ale przeciwnie skierowaną

Na punkty materialne układ mogą ponadto działać siły zewnętrzne to jest siły pochodzące spoza układu.
Druga zasada dynamiki Newtona dla układu n punktów materialnych przyjmuje więc postać

gdzie mi oznacza masę i-tego punktu, ai - jego przyspieszenie, Fi - wypadkową siłę działająca na ten punkt. W równaniu tym występuje suma wszystkich sił to znaczy zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Jednak na podstawie pierwszego równania widzimy, że siły wewnętrzne znoszą się parami, więc ostatecznie wypadkowa wszystkich sił jest równa wypadkowej sił zewnętrznych.