Wybrane stałe fizyczne

Wielkość Symbol Wartość
Prędkość światła w próżni c 2.9979·108 m·s−1
Przenikalność magnetyczna próżni μ0 4π·10−7 H·m−1
Przenikalność elektryczna próżni ε0 8.8542·10−12 F·m−1
Stała Plancka h 6.6262·10−34 J·s
Elektryczny ładunek elementarny e 1.60219·10−19 C
Masa spoczynkowa elektronu me 9.1095·10−31 kg
Masa spoczynkowa protonu mp 1.6726485·10−27 kg
Masa spoczynkowa neutronu mn 1.6749·10−27 kg
Stała Rydberga R 1.0974·107 m−1
Liczba Avogadro NAv 6.0220·1023 mol−1
Jednostka masy atomowej u 1.6606·10−27 kg
Stała Boltzmanna kB 1.6606·10−27 kg
Stała Stefana-Boltzmanna σ 5.67031·10-8 W·m−2·K−4
Stała gazowa R 8.3144 J·mol−1·K−1
Stała grawitacyjna G 6.6720·10−11 N·m2·kg−2