KONTAKT
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel.:  12 617 41 13, 
       12 617 47 68,
       12 617 47 67
       604 967 320

fax.: 12 617 20 59

e-mail: budownictwo@agh.edu.plORGANIZATORZY

AGHPKFundacja

IPB

 Tematyka Konferencji


Koncepcje, metody, modele w inżynierii przedsię-wzięć budowlanych w tym:
 • Przygotowanie procesu inwestycyjnego w budownictwie.
 • Koncepcje i metody zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym.
 • Zarządzanie kosztami w cyklu inwestycyjnym i cyklu życia obiektu budowlanego.
 • Technologia i organizacja robót budowlanych.
 • Automatyka i robotyka w budownictwie.
 • Eksploatacja obiektów budowlanych.
 • Remonty, modernizacja, rekonstrukcja, naprawy obiektów budowlanych.
 • Nowoczesne materiały i technologie w budownictwie.
 • Ekologia w inżynierii przedsięwzięć budowlanych.
 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w budownictwie.
 • Projektowanie i wykonawstwo przedsięwzięć geotechnicznych.