Badania własne

Tematy badań realizowanych w 2008 roku:


  • Metody kontroli nośności gruntów w posadowieniach bezpośrednich
  • Kryteria zagrożeń osuwiskowych w kopalniach węgla brunatnego
  • Numeryczne modelowanie gwałtownego niszczenia struktur geologicznych i górniczych oraz analiza wpływu generowanych zjawisk dynamicznych na zachowanie się górotworu
  • Zachowanie dolomitu z LGOM w warunkach jednoosiowych quasi-statycznych obciążeń
  • Badania stateczności budynków i budowli poddanych krytycznym obciążeniom klimatycznym
  • Zastosowanie metody różnic skończonych do analizy stateczności zboczy z gruntu zbrojonego
  • Technologie górnicze podczas zagospodarowywania i rewaloryzacji zabytkowych kopalń. Złoty Stok – najstarszym ośrodkiem górniczo-hutniczym w Polsce
  • Analiza porównawcza metod obliczania obciążeń obudowy wyrobisk korytarzowych niepoddanych działaniu wpływów eksploatacji górniczej
  • Projektowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi przy uwzględnieniu cyklu życia