Kierunki kształcenia

Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki prowadzi następujące studia stacjonarne inżynierskie i magisterskie:

kierunek: Górnictwo i Geologia
   specjalność : Geotechnika i Budownictwo Podziemne

kierunek: Budownictwo
   specjalność : Geotechnika i Budownictwo Specjalne
   specjalność : Geotechnika w Rewaloryzacji Zabytków

Sylabusy przedmiotów realizowanych na kierunku Budownictwo
xls I stopień studia stacjonarne
xls II stopień studia stacjonarne
xls I stopień studia niestacjonarne

Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki oferuje ponadto studia doktoranckie z zakresu szeroko pojętej geomechaniki oraz geotechniki.