Informacje dotyczące kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska naszego wydziału są szczególnie predysponowani do pracy w obszarze gospodarki odpadami, w tym m.in. na stanowiskach:

Mogą oni wchodzić także w skład komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.

Zgodnie z Działem IV Rozdział 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach kierownikiem spalarni odpadów, współspalarni odpadów i składowiska odpadów, a także osobą zarządzającą obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych może być wyłącznie osoba posiadająca świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.
Świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wydaje marszałek województwa, po złożeniu przez zainteresowanego, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.

Egzamin w zakresie gospodarowania odpadami przeprowadza się i świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wydaje się w następujących zakresach:
1) termiczne przekształcanie odpadów;
2) składowanie odpadów;
3) prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

W skład komisji egzaminacyjnej mogą być powołane osoby posiadające wyższe wykształcenie z zakresu nauk biologicznych, chemicznych, prawa, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej.

Szczegółowe zasady w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wydane na podstawie art. 167 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (aktualnie projekt rozporządzenia z dnia 12.03.2013 r.).

Dodatkowe kwalifikacje w obszarze gospodarki odpadami absolwentów kierunku Inżynieria Środowiska obejmują m.in.: