Prace doktorskie

W Katedrze Kształtowania i Ochrony Środowiska jest możliwa realizacja prac doktorskich z zakresu dyscypliny inżynieria środowiska w następujących obszarach (specjalnościach):

 • ochrona powietrza,
 • rekultywacja i ochrona gleb,
 • ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa,
 • inżynieria wodna,
 • gospodarka odpadami,
 • alternatywne źródła energii i energetyka komunalna,
 • ochrona przyrody i krajobrazu.

Prace doktorskie mogą być realizowane pod kierunkiem następujących osób

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński
(ochrona gleb, gospodarka odpadami, gospodarka wodna)

Prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak
(ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa)

Dr hab. inż. Antoni Barbacki, prof. AGH
(alternatywne źródła energii, energetyka komunalna)

Dr hab. inż. Marcin Chodak, prof. AGH
(rekultywacja i ochrona gleb)

Dr hab. inż. Agnieszka Włodyka-Bergier
(gospodarka wodna)

Dr hab.inż. Leszek Pająk
(alternatywne źródła energii, energetyka komunalna)

Dr hab.inż. Katarzyna Grzesik
(gospodarka odpadami, analiza cyklu życia – LCA)

Dr hab.inż. Tomasz Bergier
(gospodarka wodna)

Przyszłych kandydatów do realizacji prac doktorskich w ramach studiów III stopnia na naszym Wydziale lub niezależnie od studiów doktoranckich zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową tematyką proponowanych prac. Dodatkowych informacji udzielają poszczególni promotorzy.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński

 • Prace doktorskie zrealizowane (tytuł pracy, imię i nazwisko doktoranta, rok obrony):
  • Litologiczne i morfologiczne uwarunkowania procesów glebowych na terenie zrekultywowanego zwałowiska zewnętrznego Kopalni Siarki „Piaseczno”,  Roman Bykov, 2003.
  • Metodyka dokumentowania chemicznych przekształceń gleb na terenach przemysłowych, Krzysztof Urbański, 2008.
  • Zmiany właściwości utworów glebowych wprowadzonych na alkaliczne odpady posodowe, Joanna Urbańska, 2013.
  • Określenie wybranych właściwości odpadów komunalnych w gminach podmiejskich, Mateusz Malinowski, 2013.
 • Proponowana tematyka prac doktorskich:
  • Modelowanie przestrzennej zmienności gleb przekształconych.
  • Potencjał tworzenia się produktów ubocznych dezynfekcji wody.
  • Zaawansowane metody dezynfekcji ścieków komunalnych.
  • Stabilność mikrobiologiczna wody.
  • Inne (po uzgodnieniu z kandydatem).
 • Możliwi promotorzy pomocniczy:

Kontakt:
sgrusz@agh.edu.pl

Prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak

 • Prace doktorskie zrealizowane (tytuł pracy, imię i nazwisko doktoranta, rok obrony):
  • Weryfikacja możliwości zastosowania integralnego kryterium do oceny stanu troficznego wód płynących, Zbigniew Kowalewski, 2011.
 • Proponowana tematyka prac doktorskich:
  • Wpływ eutrofizacji na kształtowanie jakości wód.
  • Ocena oddziaływania oczyszczalni ścieków na odbiorniki.
  • Metodologia oceny stanu troficznego dla wód różnego typu.
  • Ocena dopuszczalnych oddziaływań antropogenicznych na wody powierzchniowe.
  • Badania nad przebiegiem procesu eutrofizacji w wodach powierzchniowych.
  • Wykorzystanie modelowania komputerowego dla zrównoważonego zarządzania zlewnią zbiornika Dobczyckiego.
  • Inne (po uzgodnieniu z kandydatem).
 • Możliwi promotorzy pomocniczy:
  Dr inż. Tomasz Bergier
  Dr inż. Zbigniew Kowalewski

Kontakt:
elenad@agh.edu.pl
tbergier@agh.edu.pl
kowalew@agh.edu.pl

Dr hab. inż. Antoni Barbacki, prof. AGH

 • Proponowana tematyka prac doktorskich:
  • Wpływ pojemności cieplnej przegród budowlanych i wyposażenia na charakterystykę energetyczną obiektów komunalnych.
  • Wykorzystanie płytkich wód gruntowych jako naturalnego źródła chłodu dla instalacji klimatyzacyjnych.
  • Optymalizacja hybrydowego źródła energii dla typowego budynku jednorodzinnego w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym.
  • Ocena możliwości produkcji energii elektrycznej w binarnych systemach HDR w warunkach geotermicznych Polski. 

Kontakt:
barbacki@agh.edu.pl

Dr hab. inż. Marcin Chodak

 • Proponowana tematyka prac doktorskich:
  • Materia organiczna gleb poprzemysłowych (industrioziemów).
  • Właściwości mikrobiologiczne industrioziemów.
  • Bioróżnorodność ekosystemów na obszarach zrekultywowanych.

Kontakt:
chodak@agh.edu.pl

Dr hab. inż. Agnieszka Włodyka-Bergier

 • Proponowana tematyka prac doktorskich:
  • potencjał tworzenia produktów ubocznych dezynfekcji w systemach dystrybucji wody,
  • wpływ jednostkowych procesów uzdatniania na jakość wody basenowej,
  • zaawansowane metody dezynfekcji ścieków komunalnych.

Kontakt:
wlodyka@agh.edu.pl

 

Dr hab. inż. Leszek Pająk

 • Proponowana tematyka prac doktorskich:
  • Optymalizacja hybrydowych źródeł energii dla obiektu wybranego typu
  • Optymalizacja systemów ciepłowniczych
  • Efektywna ewolucja geotermalnych systemów ciepłowniczych
  • Ocena przydatności wykorzystania magazynów energii cieplnej w systemach wykorzystujących OZE

Kontakt:
pajakl@agh.edu.pl

Dr hab. inż. Katarzyna Grzesik

 • Proponowana tematyka prac doktorskich:
  • Optymalizacja systemów gospodarki odpadami
  • Badania analizy cyklu życia (LCA) produktów lub procesów technologicznych
  • Analiza cyklu życia (LCA) w ocenie systemów gospodarki odpadami
  • Analiza cyklu życia (LCA) w ocenie innowacyjnych procesów odzysku i recyklingu odpadów
  • Inne (po uzgodnieniu z kandydatem)

Kontakt:
grzesikk@agh.edu.pl

 

Dr hab. inż. Tomasz Bergier

 • Proponowana tematyka prac doktorskich:
  • modelowanie komputerowe i GIS jako narzędzia zintegrowanego zarządzania zlewniowego,
  • błękitno-zielona infrastruktura (NBS, LID) w tworzeniu zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi,
  • narzędzia komputerowe do modelowania i projektowania urządzeń błękitno-zielonej infrastruktury w gospodarce wodami opadowymi.

Kontakt:
tbergier@agh.edu.pl