Oferta badań

Analizy i oznaczenia:
Analiza składu ziarnowego (ilości i wielkości cząstek) próbek stałych.
Analiza uziarnienia gruntu/gleby.
Oznaczanie zawartości materii organicznej i węglanów w glebie.
Oznaczanie właściwości fizycznych gleb (granic płynności i plastyczności, kąta tarcia wewnętrznego i spójności, gęstości właściwej i objętościowej, porowatości, maksymalnej i kapilarnej pojemności wodnej oraz wilgotności gleby).
Oznaczanie przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW).
Oznaczanie właściwości chemicznych gleb (wymiennych kationów, właściwości buforowych, kwasowości hydrolitycznej, sumy zasad wymiennych, zawartości wymiennego glinu, zawartości przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu, zawartości fosforu ogólnego, azotu ogólnego i węgla organicznego).
Oznaczanie węgla całkowitego i siarki całkowitej w próbkach stałych.
Oznaczenie zawartości rtęci (Hg) i innych metali (Na, K, Mg, Ca, Fe, Mn, Cr, Co, As, Pb, Mo, V, Al, Sr, Zn, Sb, Cu, Cd, Li, Ni) w próbkach stałych i ciekłych.
Oznaczenie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), benzenu, toluenu, etylobenzewnu i ksylenów (BTEX) oraz węglowodorów alifatycznych.
Oznaczanie pH, przewodności, zasolenia i tlenu rozpuszczonego w wodzie.
Oznaczanie azotu ogólnego, azotanowego, amonowego, azotynów i fosforu w wodzie i ściekach.
Oznaczanie zasadowości węglanowej, ogólnej i zasadowości wobec fenoloftaleiny.
Oznaczanie zawartości wapnia oraz sumy wapnia i magnezu w wodzie.
Oznaczanie chlorków i siarczanów w próbkach ciekłych.
Ciągłe i okresowe pomiary ilości i wielkości cząstek w powietrzu.
Okresowe pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu.
Okresowe pomiary stężeń SO2, NO2, O3 i BTEX w powietrzu.
Okresowe pomiary stężeń i strumieni masy pyłu ogółem, pyłu PM10, metali ciężkich, i WWA w gazach odlotowych.
Ciągłe i okresowe pomiary stężeń CO2, CO, N2O, NO, NO2, SO2, COS, NH3, HCl, HCN i HF w gazach odlotowych.
Ciągłe i okresowe pomiary stężeń sumy lotnych związków organicznych (LZO) i kilkudziesięciu indywidualnych węglowodorów gazowych w gazach odlotowych.

Prace naukowo-badawcze z zakresu ochrony powietrza:
Wykonywanie okresowych pomiarów emisji do powietrza zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.
Ocena funkcjonowania i skuteczności działania instalacji i urządzeń ochrony atmosfery.
Optymalizacja metod ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza z procesów przemysłowych.
Optymalizacja wymiarów geometrycznych emitorów.
Optymalizacja monitoringu technologicznego (w tym monitoringu emisji).
Ocena wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł niezorganizowanych.
Inwentaryzacja wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza z danego obszaru.
Ocena wpływu zakładów przemysłowych i innych zespołów źródeł emisji na jakość powietrza.
Wykonywanie pomiarów zapylenia powietrza.
Projektowanie systemów bieżących ocen jakości powietrza (w tym dobór lokalizacji stacji monitoringu powietrza).
Analiza czynników wpływających na jakość powietrza w danej strefie.
Prognozowanie stanu zanieczyszczenia powietrza w danej strefie.
Ocena programów ochrony powietrza (w tym skuteczności działań doraźnych).

Prace naukowo-badawcze z zakresu gospodarki odpadami:
Optymalizacja systemów gospodarki odpadami komunalnymi.
Studia wykonalności instalacji gospodarki odpadami w planowanych systemach.
Optymalizacja gospodarki odpadami w zakładach przemysłowych i usługowych oraz zakładach przetwarzania odpadów.
Dobór metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Optymalizacja procesów spalania i współspalania odpadów.
Ocena funkcjonowania i wpływu na środowisko zakładów przetwarzania odpadów i innych obiektów gospodarki odpadami.

Prace naukowo-badawcze z zakresu gospodarki energią:
Ocena zasobów energii odnawialnej (wiatr, geotermia, energia słoneczna, energetyka wodna, biomasa).
Ocena zasobów energii odpadowej pochodzącej z procesów technologicznych.
Ocena przydatności odpadów do odzysku energii.
Dobór metod wykorzystania energii odnawialnej i odpadowej.
Ocena efektywności wykorzystania źródeł energii odnawialnej i odpadowej.
Optymalizacja hybrydowych źródeł energii.
Optymalizacja procesów wymiany ciepła i masy.

Prace naukowo-badawcze z zakresu gospodarki wodnej:
Ocena stanu wód powierzchniowych i ich przydatności do celów użytkowych.
Badanie nad procesami eutrofizacji wód powierzchniowych: ocena stanu troficznego wód, określenie priorytetowych czynników procesu eutrofizacji w wodach płynących i stojących; wpływ eutrofizacji na jakość wód; ocena podatności wód na eutrofizację; sporządzenie prognostycznych modeli procesu eutrofizacji.
Opracowanie metodologii ustalenia warunków referencyjnych stanu wód.
Opracowanie metodologii opracowania ekologicznych normatywów substancji zanieczyszczających.
Oddziaływanie oczyszczalni ścieków na stan wód i przebieg procesów eutrofizacji.
Ocena dopuszczalnych ładunków substancji biogennych z uwzględnieniem właściwości poszczególnych odbiorników.

Prace naukowo-badawcze z zakresu zarządzania środowiskiem:
Analiza cyklu życia (LCA) zasobów naturalnych i produktów.
Analiza cyklu życia (LCA) systemów gospodarki odpadami.
Analiza aspektów środowiskowych działalności produkcyjnej lub usługowej.
Analiza aspektów środowiskowych przedsięwzięć.
Kompleksowe zarządzanie środowiskiem w skali lokalnej i regionalnej.

Prace naukowo-badawcze z zakresu rekultywacji i ochrony gleb:
Ocena przydatności różnych utworów dla potrzeb rekultywacji.
Określenie przyczyn toksyczności utworów.
Opracowanie metod neutralizacji utworów toksycznych.
Optymalizacja gospodarki nadkładem dla potrzeb rekultywacji.
Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i gruntów (standardy jakości).
Prognoza zmian stosunków wodnych gleb (zawodnienie-osuszenie).
Ocena skuteczności rekultywacji rolnej i leśnej.
Optymalizacja zabiegów z zakresu rekultywacji szczegółowej.
Ocena dynamiki rozwoju inicjalnych gleb powstających w wyniku rekultywacji.
Bonitacja gleb industrioziemnych na terenach zrekultywowanych.

Raporty dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
Sporządzanie raportów nt. oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Sporządzanie raportów dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na potrzeby uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Sporządzanie raportów dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – wydawanego na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.

Wnioski o wydanie pozwoleń na korzystanie ze środowiska:
Sporządzanie wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
Sporządzanie wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
Sporządzanie wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Sporządzanie wniosków o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Inne prace wynikające z przepisów prawnych:
Sporządzanie programów ochrony środowiska.
Sporządzanie programów ochrony powietrza.
Sporządzanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami.
Sporządzanie przeglądów ekologicznych.
Przygotowywanie dokumentacji wymaganej dla potrzeb ustanowienia obszarów ograniczonego użytkowania.
Ocena zgodności instalacji z najlepszą dostępną techniką (BAT).
Sporządzanie sprawozdania bazowego (raportu początkowego) wynikającego z dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych.