Prace statutowe

Badania statutowe KKiOŚ zrealizowane w ostatnim okresie

Badania statutowe nr 11.11.150.008
Temat główny:
Systemowe rozwiązania z zakresu inżynierii środowiska

Zadanie 2013:
Wdrażanie nowoczesnych metod monitoringu, zarządzania, ochrony i kształtowania środowiska. Etap V (kierownik zadania: dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak, prof. AGH).

Podzadania 2013:

 1. Systemowe rozwiązania z zakresu zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej (etap V).
 2. Ocena stanu ekologicznego wód powierzchniowych (etap V).
 3. Doskonalenie metod rekultywacji i oceny jej efektów (etap IV).
 4. Zastosowanie analizy cyklu życia – nowoczesnej metody w zarządzaniu środowiskiem (etap III).
 5. Ocena wpływu różnych źródeł emisji zanieczyszczeń na stan jakości powietrza (etap II).
 6. Doskonalenie metod oceny wielkości emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z kopalni odkrywkowych surowców mineralnych.
 7. Opracowanie metod szacowania wielkości emisji biogenicznych lotnych związków organicznych do powietrza oraz analiza wpływu tych emisji na chemizm atmosfery.
 8. Zrównoważona gospodarka odpadami.
 9. Zastosowanie modeli sieci transportowej w ochronie i inżynierii środowiska.
 10. Hybrydowe źródła energii – wykorzystanie pojemności cieplnej systemów dystrybucji energii.
 11. Modelowanie przestrzennej zmienności gleb.
 12. Ocena możliwości ograniczenia rozprzestrzeniania się związków fluoru w warstwie wodonośnej.
 13. Ocena stanu przyrodniczego małych zbiorników wodnych na obszarach o silnej presji antropogenicznej.
 14. Ocena wzajemnego wpływu układu człowiek – budowle hydrotechniczne – środowisko.
 15. Ocena możliwości wykorzystania infrastruktury danych przestrzennych przy realizacji ocen oddziaływania na środowisko.

Zadanie 2012:
Wdrażanie nowoczesnych metod monitoringu, zarządzania, ochrony i kształtowania środowiska. Etap IV (kierownik zadania: prof. dr hab. inż. Marian Mazur).

Podzadania 2012:

 1. Ocena emisji zanieczyszczeń powietrza z przemysłu wyrobów węglowych i grafitowych (etap III).
 2. Ocena efektów środowiskowych stosowania paliw alternatywnych w przemyśle cementowym (etap IV).
 3. Technologie wykorzystania wód geotermalnych w warunkach geologicznych Polski (etap IV).
 4. Systemowe rozwiązania z zakresu zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej (etap IV).
 5. Ocena stanu ekologicznego wód powierzchniowych (etap IV).
 6. Doskonalenie metod rekultywacji i oceny jej efektów (etap III).
 7. Modelowanie właściwości gleb przekształconych w aspekcie ich klasyfikacji (etap IV).
 8. Badanie wpływu czynników pochodzenia antropogenicznego na środowisko glebowe terenów zurbanizowanych.
 9. Ocena wpływu różnych źródeł emisji zanieczyszczeń na stan jakości powietrza.
 10. Zastosowanie fitoindykacji do oceny stanu środowiska obszarów o zróżnicowanej presji antropogenicznej.
 11. Zastosowanie analizy cyklu życia – nowoczesnej metody w zarządzaniu środowiskiem (etap II).

Zadanie 2011:
Wdrażanie nowoczesnych metod monitoringu, zarządzania, ochrony i kształtowania środowiska. Etap III (kierownik zadania: prof. dr hab. inż. Marian Mazur).

Podzadania 2011:

 1. Ocena efektów środowiskowych stosowania paliw alternatywnych w przemyśle cementowym (etap III).
 2. Technologie wykorzystania wód geotermalnych w warunkach geologicznych Polski (etap III).
 3. Systemowe rozwiązania z zakresu zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej (etap III).
 4. Ocena stanu ekologicznego wód powierzchniowych (etap III).
 5. Modelowanie właściwości gleb przekształconych w aspekcie ich klasyfikacji (etap III).
 6. Badanie wpływu czynników pochodzenia antropogenicznego na środowisko gruntowo-wodne (etap II).
 7. Doskonalenie metod rekultywacji i oceny jej efektów (etap II).
 8. Jakościowa i ilościowa ocena obciążenia osadów dennych metalami ciężkimi.
 9. Zastosowanie analizy cyklu życia – nowoczesnej metody w zarządzaniu środowiskiem.
 10. Nowoczesne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami.

Zadanie 2010:
Wdrażanie nowoczesnych metod monitoringu, zarządzania, ochrony i kształtowania środowiska. Etap II (kierownik zadania: prof. dr hab. inż. Marian Mazur).

Podzadania 2010:

 1. Ocena emisji zanieczyszczeń powietrza z przemysłu wyrobów węglowych i grafitowych (etap II).
 2. Ocena efektów środowiskowych stosowania paliw alternatywnych w przemyśle cementowym (etap II).
 3. Technologie wykorzystania wód geotermalnych w warunkach geologicznych Polski (etap II).
 4. Systemowe rozwiązania z zakresu zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej (etap II).
 5. Ocena stanu ekologicznego wód powierzchniowych (etap II).
 6. Zastosowanie metod indykacyjnych dla określenia wpływu różnych źródeł emisji na środowisko przyrodnicze (etap II).
 7. Modelowanie właściwości gleb przekształconych w aspekcie ich klasyfikacji (etap II).
 8. Doskonalenie metod rekultywacji i oceny jej efektów.
 9. Modelowanie oraz optymalizowanie gospodarki odpadami w gminach i zakładach przemysłowych.
 10. Badanie wpływu czynników pochodzenia antropogenicznego na środowisko gruntowo-wodne.
 11. Rtęć w elementach środowiska na terenach zurbanizowanych.
 12. Rozwijanie nowoczesnych metod monitoringu jakości powietrza.
 13. Rozwijanie nowoczesnych metod modelowania jakości powietrza.

Zadanie 2009:
Wdrażanie nowoczesnych metod monitoringu, zarządzania, ochrony i kształtowania środowiska. Etap I (kierownik zadania: prof. dr hab. inż. Marian Mazur).

Podzadania 2009:

 1. Ocena emisji zanieczyszczeń powietrza z przemysłu wyrobów węglowych i grafitowych.
 2. Ocena efektów środowiskowych stosowania paliw alternatywnych w przemyśle cementowym.
 3. Technologie wykorzystania wód geotermalnych w warunkach geologicznych Polski
 4. Systemowe rozwiązania z zakresu zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej.
 5. Ocena stanu ekologicznego wód powierzchniowych.
 6. Zastosowanie metod indykacyjnych dla określenia wpływu różnych źródeł emisji na środowisko przyrodnicze.
 7. Wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania gospodarką odpadami w gminach.
 8. Wdrażanie nowoczesnych metod ochrony, kontroli i zarządzania środowiskiem na składowiskach odpadów przemysłowych.
 9. Modelowanie właściwości gleb przekształconych w aspekcie ich klasyfikacji.
 10. Sieci opróbowań jako wstępny etap pozyskiwania wiedzy o właściwościach gleb.
 11. Przyrost zawartości azotu ogólnego jako kryterium udatności prac rekultywacyjnych.