Uprawnienia budowlane

Informacje dotyczące uprawień budowlanych po kierunku Inżynieria Środowiska

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku „Inżynieria Środowiska” mogą starać się o:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń – specjalność instalacyjna w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie – specjalność konstrukcyjno-budowlana.

Absolwenci studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku „Inżynieria Środowiska” mogą starać się o:

 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie – specjalność instalacyjna w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zgodnie z § 23 ww. rozporządzenia uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu. Uprawnienia budowlane w tej specjalności w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania, z doborem właściwych urządzeń, lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1.000 m3.
Zgodnie z § 17 ww. rozporządzenia uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1.000 m3 oraz:

 • o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m;
 • posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym;
 • przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;
 • niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;
 • niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.

Ww. ograniczenia uprawnień budowlanych w odniesieniu do osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku inżynieria środowiska, nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych.
Zgodnie z § 17 ww. rozporządzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie danej specjalności.
Możliwe specjalizacje techniczno-budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi dla kierunku inżynieria środowiska:

 • specjalność instalacyjna w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
  • sieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne,
  • sieci, instalacje i urządzenia gazowe,
  • sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
 • specjalność konstrukcyjno-budowlana:
  • geotechnika,
  • obiekty budowlane budownictwa ogólnego,
  • obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,
  • budowle wysokościowe,
  • budowle hydrotechniczne,
  • obiekty budowlane melioracji wodnych,
  • rusztowania i deskowania wielofunkcyjne.

Wykaz wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych*

Specjalność uprawnień budowlanych Zakres uprawnień Wymagane wykształcenie –
ukończony kierunek studiów
(rodzaj studiów)
odpowiednie (O) pokrewne (P)
Specjalność architektoniczna Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno- budowlanych Architektura i urbanistyka (studia magisterskie)
Uprawnienia budowlane
do projektowania w ograniczonym zakresie
Architektura i urbanistyka (wyższe studia zawodowe) Budownictwo
(studia magisterskie)
Specjalność konstrukcyjno- budowlana Uprawnienia budowlane bez ograniczeń Budownictwo (studia magisterskie)
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie Architektura
i urbanistyka
(studia magisterskie),Inżynieria środowiska
(studia magisterskie)

Budownictwo hydrotechniczne (studia magisterskie)

Inżynieria i gospodarka wodna (studia magisterskie)

Melioracja (studia magisterskie)

Specjalność
drogowa
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń Budownictwo (studia magisterskie)
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie Budownictwo (studia zawodowe)
Specjalność
mostowa
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń Budownictwo  (studia magisterskie)
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie Budownictwo (studia zawodowe)
Specjalność
kolejowa
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń Budownictwo (studia magisterskie)

Transport (studia magisterskie)

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie Budownictwo (studia zawodowe),

Transport (studia zawodowe)

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym Uprawnienia budowlane
bez ograniczeń
Transport
(studia magisterskie),
Elektrotechnika (studia magisterskie)
Uprawnienia budowlane
w ograniczonym zakresie
Automatyka i robotyka
(studia zawodowe), Transport
(studia zawodowe)
Automatyka i robotyka (studia magisterskie)
Elektroenergetyka (studia magisterskie)
Specjalność wyburzeniowa Uprawnienia budowlane
bez ograniczeń
Budownictwo
(studia magisterskie), Górnictwo i geologia
w specjalności eksploatacja złóż (studia magisterskie), Inżynieria wojskowa (studia magisterskie)
Uprawnienia budowlane
w ograniczonym zakresie
Budownictwo
(studia zawodowe), Górnictwo i geologia
w specjalności eksploatacja złóż (studia zawodowe), Inżynieria wojskowa (studia zawodowe)
Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji ii urządzeń telekomunikacyjnych Uprawnienia budowlane
bez ograniczeń
Elektronika
i telekomunikacja
w specjalności
z zakresu telekomunikacji
(studia magisterskie), Elektrotechnika
w specjalności
z zakresu telekomunikacji (studia magisterskie)
Uprawnienia budowlane
w ograniczonym zakresie
Elektronika
i telekomunikacja
w specjalności
z zakresu telekomunikacji
(studia zawodowe), Elektrotechnika
w specjalności
z zakresu telekomunikacji (studia zawodowe)
Specjalność instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych
Uprawnienia budowlane
bez ograniczeń
Inżynieria środowiska
(studia magisterskie),
Energetyka (studia Magisterskie)
Wiertnictwo, nafty
i gazu w specjalności
z zakresu inżynierii gazowniczej
(studia magisterskie), Inżynieria naftowa
i gazownicza
(studia magisterskie)
Uprawnienia budowlane
w ograniczonym zakresie
Inżynieria środowiska
(studia zawodowe)

Energetyka (studia zawodowe),
Inżynieria naftowa (studia zawodowe),
Inżynieria gazownicza (studia zawodowe),
Wiertnictwo nafty i gazu (studia zawodowe)

Budownictwo
(studia wyższe)
Specjalność instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-
energetycznych
Uprawnienia budowlane
bez ograniczeń
Elektrotechnika
(studia magisterskie),
Inżynieria elektryczna (studia magisterskie),
Elektroenergetyka (studia magisterskie)
Uprawnienia budowlane
w ograniczonym zakresie
Elektrotechnika
(studia zawodowe) ,
Inżynieria elektryczna (studia zawodowe),
Elektroenergetyka (studia zawodowe)
Energetyka (studia magisterskie),
Elektronika (studia magisterskie),
Elektronika i telekomunikacja (studia magisterskie),
Transport (studia magisterskie),
Elektryczny transport szynowy (studia magisterskie),
Miernictwo elektryczne i programowanie sterowników (studia magisterskie),
Automatyka i robotyka (studia magisterskie)
Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna Uprawnienia budowlane
bez ograniczeń
Budownictwo hydrotechniczne (studia magisterskie),
Inżynieria i gospodarka wodna (studia magisterskie),
Melioracja (studia magisterskie),
Budownictwo (studia magisterskie),
Inżynieria środowiska (studia magisterskie)
 
Uprawnienia budowlane
w ograniczonym zakresie
Budownictwo hydrotechniczne (studia zawodowe),
Inżynieria i gospodarka wodna (studia zawodowe),
Melioracja (studia zawodowe),
Budownictwo (studia zawodowe),
Inżynieria środowiska (studia zawodowe)