Audytor ISO/OHSAS

Oferta dydaktyczna Wydziału na lata 2014/2015 i 2015/2016 przewiduje dla studentów Inżynierii Środowiska zorganizowanie w 3 semestrze studiów stacjonarnych II stopnia atrakcyjnych, bezpłatnych szkoleń w zakresie przygotowania do egzaminu na audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania według norm: ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007. Każdy student, który ukończy szkolenie może przystąpić do egzaminu na audytora wewnętrznego, którego zdanie uwieńczone będzie wystawieniem imiennego certyfikatu, potwierdzającego kompetencje w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych w organizacjach zgodnie z wytycznymi zawartymi we wspomnianych normach ISO. Zintegrowane zarządzanie: jakością wg ISO 9001:2009, środowiskiem wg  ISO 14001:2005 oraz bezpieczeństwem pracy wg PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007 jest powszechnie wdrażane w organizacjach, dla których profesjonalizm zarządzania oraz stosowanie dobrych praktyk stanowi istotny element ich działalności. Posiadanie kompetencji audytora wewnętrznego w zakresie wszystkich ww. norm ISO może stanowić dla absolwenta naszego Wydziału bardzo duży atut przy ubieganiu się o pracę, szczególnie w organizacjach, w których wdrożone zostały te systemy.

KONTAKT
Dr inż. Marek Bogacki
mbogacki@agh.edu.pl