Działalność laboratorium

Laboratorium Badań Geotechnicznych i Geomechanicznych Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej WGGiOŚ, AGH, prowadzi działalność badawczą służącą celom naukowym i dydaktycznym, a także wykonuje badania o charakterze komercyjnym na rzecz przemysłu górniczego oraz budownictwa ogólnego, drogowego, kolejowego i hydrotechnicznego.

W Laboratorium prowadzone są badania:

Stosowane są metody badawcze zawarte w normach międzynarodowych, regionalnych i krajowych lub rekomendowane przez renomowane organizacje techniczne, a także opublikowane w czasopismach naukowych albo określone przez producenta wyposażenia. Wykorzystywane są także specjalne procedury badawcze opracowane przez zespół specjalistów Laboratorium.

Działalność badawcza Laboratorium prowadzona jest w sposób bezstronny i zapewniający poufność w zakresie zarządzania wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji badań. Laboratorium planuje, nadzoruje, monitoruje i dokumentuje proces wykonywania badań w celu uzyskania wiarygodnych, użytecznych i rzetelnych wyników każdego badania oraz wykonania wszystkich zleceń zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej.

Na życzenie klienta zespół specjalistów opracowuje także specjalne procedury badawcze oraz prowadzi kursy doszkalające w zakresie laboratoryjnych badań geotechnicznych.