Wyrażenia regularne

Wyrażenia regularne pokazane są na przykładzie implementacji w języku Python 3 w module re.

Znaki specjalne

Większość znaków może być używana jako literały. Istnieją jednak znaki specjalne, które muszą być poprzedzone ukośnikiem \, aby można było ich używać jako literałów. Wspomniane znaki specjalne to: \ . ^ $ ? + * { } [ ] |

Klasy znaków

Jeśli chcemy dopasować jeden znak z określonego zbioru znaków należy użyć klasy znaków. Klasa znaków to jeden lub większa liczba znaków ujętych w nawiasy kwadratowe. Klasa znaków jest wyrażeniem. Jeśli nie jest podany po niej kwantyfikator, zostanie dopasowany dokładnie jeden znak spośród znaków zdefiniowanych w klasie znaków.

Dla częstych klas znaków dostępne są poniższe skróty.

Klasa znaków Dopasowanie
. Dowolny znak z wyjątkiem znaku nowej linii
\d Dowolna cyfra
\D Dowolna znak nie będący cyfrą
\s Dowolny biały znak
\S Dowolny znak nie będący białym znakiem
\w Dowolny znak alfanumeryczny (litera lub cyfra)
\W Dowolny znak nie będący znakiem alfanumerycznym

Kwantyfikatory wyrażeń regularnych

Kwantyfikatory określają ilość powtórzeń znaków lub sekwencji we wzorcach. Domyślnie kwantyfikatory są zachłanne, tzn. starają się dopasować maksymalną możliwą ilość znaków w tekście.

Kwantyfikator Dopasowanie
* 0 lub więcej wystąpień
+ 1 lub więcej wystąpień
? 0 lub 1 wystąpienie
{m} dokładnie m wystąpień
{m,} co najmniej m wystąpień
{,n} co najwyżej n wystąpień
{m,n} od m do n wystąpień
[...] jeden znak spośród zbioru znaków
[^...] jeden znak spoza zbioru znaków
A | B dopasowanie A lub B, operator alternatywy jest zachłanny

Kwantyfikatory niezachłanne

Dodanie znaku zapytania po kwantyfikatorze przekształca go w kwantyfikator niezachłanny (leniwy). Kwantyfikator niezachłanny stara się dopasować minimalną możliwą ilość tekstu.

Kwantyfikator Dopasowanie
*? 0 lub więcej wystąpień, wersja niezachłanna
+? 1 lub więcej wystąpień, wersja niezachłanna
?? 0 lub 1 wystąpienie, wersja niezachłanna
{m,n}? od m do n wystąpień, wersja niezachłanna

Asercje

Asercje (kotwice) pozwalają wyznaczyć miejsce w tekście, w którym musi pojawić się dopasowanie. Asercje mają w dopasowaniu zerową długość.

Asercja Dopasowanie
^ początek tekstu, także początek nowej linii w przypadku włączonej opcji re.MULTILINE
$ koniec tekstu, także koniec nowej linii w przypadku włączonej opcji re.MULTILINE
\A początek tekstu
\Z koniec tekstu
\b pusty string na początku lub końcu słowa (dopasowuje granicę słowa albo początek lub koniec tekstu)
\B pusty string, lecz nie na początku lub końcu słowa (dopasowanie wewnątrz słowa)
(?=e) dopasowuje łańcuch, jeśli bezpośrednio po nim następuje wyrażenie pasujące do e (ang. positive lookeahead)
(?!e) dopasowuje łańcuch, jeśli bezpośrednio po nim nie następuje wyrażenie pasujące do e (ang. negative lookeahead)
(?<=e) dopasowuje łańcuch, jeśli bezpośrednio przed nim następuje wyrażenie pasujące do e (ang. positive lookebehind)
(?<!e) dopasowuje łańcuch, jeśli bezpośrednio przed nim nie następuje wyrażenie pasujące do e (ang. negative lookebehind)

W przypadku asercji wstecznych (ang. lookbehind) implementacja dla Pythona dopuszcza skończoną i ustaloną długość wzorca e. Zatem użycie operatora Kleen'a * lub operatora zakresu {n,m} jest niedozwolone w asercji wstecznej.

Surowe ciągi znaków

Surowe ciągi znaków (ang. raw strings) ułatwiają pisanie wyrażeń regularnych w Pythonie, zmniejszając potrzebę użycia znaków ukośnika (backslash'a). Łańcuch znaków poprzedza się literą r, która wyłącza specjalne znaczenie ukośnika. Dobrą praktyką jest zawsze definiowanie wzorców jako surowych łańcuchów.

Przykłady zwykłych łańcuchów i równoważnych im surowych łańcuchów:

Zwykły łańcuch Łańcuch surowy
"ab*" r"ab*"
"\\ten" r"\ten"
"\\w+\\s+" r"\w+\s+"

Grupowanie

Nawiasy oprócz zwykłej funkcji, wpływania na kolejność obliczeń, pełnią drugą ważną rolę - tworzą z wyrażenia w nawiasach tzw. grupę.

Wyrażenie Znaczenie
(...) dopasowanie wyrażenia w nawiasie jako grupy, po dopasowaniu pierwszej grupy można odwoływać się we wzorcu do jej zawartości poprzez odwołanie wsteczne \1 i odpowiednio poprzez \2,\3... do zawartości kolejnych dopasowanych grup
(?:...) nawiasy nieprzechwytujące, od zwykłych nawiasów różnią się tym, że po dopasowaniu nie można odwoływać się do zawartości dopasowanego wyrażenia poprzez odwołania wsteczne
(?P<name>...) tworzy grupę nazwaną name
(?P=name) dopasowuje tekst, który został dopasowany wcześniej przez grupę nazwaną name
(?(1)then|else) wyrażenie warunkowe, jeśli pierwsza grupa przechwytująca dopasowała porcję tekstu, dopasuj wyrażenie then. Jeśli grupa przechwytująca nr 1 nie brała udziału w dopasowaniu tekstu, dopasuj wyrażenie else

W przypadku użycia grupowania przy zastępowaniu tekstów z użyciem funkcji sub:

Przykłady zastosowania grupowania do wyszukiwania i zastępowania wzorców:

pattern = r'\w+ \w+'
r = re.compile(pattern)
m = r.match('Hello world, ...') # dopasowuje pare slow rozdzielonych spacja
Dopasowanie pary identycznych słów:
pattern = r'(\w+) \1'
r = re.compile(pattern)
m = r.match('Hello world, ...') # brak dopasowania
m = r.match('Hello Hello, ...') # dopasowanie
Dopasowanie pary identycznych słów przy pomocy grupy nazwanej:
pattern = r'(?P<word>\w+) (?P=word)' # to samo co r'(\w+) \1' przy pomocy grupy nazwanej
r = re.compile(pattern)
m = r.match('Hello Hello, ...') 
Zamiana adresu www na hyperlink:
str = r'http://www.python.org'
pattern = r'(http://\w+(\.\w+)+)' 
r = re.compile(pattern)
link = r.sub(r'<a href="\1">\1</a>', str)
Zamiana adresu www na hyperlink z użyciem grup nazwanych:
str = r'http://www.python.org'
pattern = r'(?P<addr>http://\w+(\.\w+)+)'
r = re.compile(pattern)
link = r.sub(r'<a href="\g<addr>">\g<addr></a>', str)

grouping.py

Opcje i modyfikatory

Opcje i modyfikatory wpływają na sposób dopasowywania wzorca w tekście.

Opcja (długa) Opcja (krótka) Znaczenie
re.IGNORECASE re.I Wielkość liter nie jest brana pod uwagę przy dopasowywaniu
re.DOTALL re.S Znak . pasuje również do znaku nowej linii
re.MULTILINE re.M ^ pasuje nie tylko do początku łańcucha, ale także do początku każdej nowej linii w przypadku łańcucha składającego się z wielu linii. W analogiczny sposób modyfikowane jest dopasowanie $
re.VERBOSE re.X Możliwość umieszczania komentarzy w wyrażeniu regularnym, spacje nie są częścią wzorca

Opcje można przekazywać do szeregu funkcji, w tym funkcji re.compile. Chcąc przekazać do funkcji wiele opcji należy użyć alternatywy bitowej:

r = re.compile("This is regex pattern", re.VERBOSE | re.IGNORECASE | re.DOTALL | re.MULTILINE)

W odróżnieniu od opcji, modyfikatory są częścią samego wzorca.

Modyfikator Znaczenie
(?i) odpowiednik re.I
(?s) odpowiednik re.S
(?m) odpowiednik re.M
(?x)odpowiednik re.X
Poniżej mamy trzy równoważne sposoby użycia tego samego wzorca bez oraz z użyciem komentarzy:
a = re.compile(r"\d+\.\d*")

b = re.compile(r"""\d+  # czesc calkowita
          \.  # kropka dziesietna
          \d*  # czesc ulamkowa""", re.X)

c = re.compile(r"""(?x) # wlacz komentarze
          \d+  # czesc calkowita
          \.  # kropka dziesietna
          \d*  # czesc ulamkowa""")

Dodatkowo istnieje jeszcze możliwość wstawiania we wzorcu komentarzy w postaci (?#komentarz).

Moduł re

Wyrażenia regularne w Pythonie zaimplementowane są w module re. Moduł ten pozwala na dopasowywanie oraz zastępownie fragmentów tekstów przy pomocy opisanej powyżej składni.

Poniższy przykład znajduje w łańcuchu liczbę zmiennoprzecinkową przy pomocy prostej wersji wyrażenia regularnego dla liczb zmiennoprzecinkowych.

import re

pattern = r'(\d+).(\d*)'
str = '342.79+12.56'

m = re.match(pattern,str)
if m:
  print("{0} pasuje do {1}".format(pattern, str) )
else:
  print("{0} nie pasuje do {1}".format(pattern, str) )
simple.py

W przypadku, gdy będziemy wyszukiwali dany wzorzec wiele razy, efektywniej jest na początku dokonać kompilacji wzorca do obiektu. Obiekty wyrażeń regularnych tworzone są metodą re.compile Poprzedni przykład, tym razem z kompilacją wzorca będzie wyglądał następująco:

import re

pattern = r'(\d+).(\d*)'
str = '342.79+12.56'

r = re.compile(pattern)
m = r.match(str)
if m:
  print("{0} pasuje do {1}".format(pattern, str) )
else:
  print("{0} nie pasuje do {1}".format(pattern, str) )
Poprzedni przykład z kompilacją wzorca: simple_compile.py

Analogicznie do metody match w powyższych przykładach, większość metod modułu re istnieje w dwóch wariantach: z kompilacją wzorca i bez kompilacji wzorca.

Obiekty dopasowania

W przypadku dopasowania zwracany jest tzw. obiekt dopasowania (ang. match object). Obiekty dopasowania posiadają m.in. następujące metody: Najważniejsza z powyższych jest funkcja group. Dla grupy 0 funkcja zwraca całe dopasowane wyrażenie regularne. Dla grup 1,2,... funkcja zwraca dopasowania w kolejnych nawiasach (nawiasy nieprzechwytujące nie są brane pod uwagę).
import re

pattern = r'(\d+).(\d*)'
str = '342.79+12.56'

r = re.compile(pattern)
m = r.match(str)

print( m.group(0) )      # 342.79, cale dopasowanie
print( m.group(1) )      # 342, dopasowanie (\d+)
print( m.group(2) )      # 79, dopasowanie (\d*)
print( m.start(1), m.end(1) ) # 0, 3
print( m.start(2), m.end(2) ) # 4, 6
match.py

Metody modułu re

Najważniejsze metody modułu re przedstawia poniższa tabela.
re.search(pattern, str [, pos [, endpos]])
Szuka dopasowania wyrażenia regularnego pattern w całym łańcuchu str. Zakres poszukiwań można ograniczyć podając parametry pos (indeks łańcucha, gdzie rozpocznie się poszukiwanie) oraz endpos, (indeks łańcucha, gdzie skończy się poszukiwanie).
re.match(pattern, str [, pos [, endpos]])
Szuka dopasowania wyrażenia regularnego pattern, ale tylko na początku łańcucha str, czym różni się od funkcji search
re.split(pattern, str)
Zwraca listę stringów powstałą z podzielenia łańcucha str na każdym dopasowania wyrażenia regularnego pattern. Jeśli wzorzec pattern umieszczono w nawiasach, każde dopasowanie tego wzorca na łańcuchu str znajdzie się w liście wynikowej.
re.findall(pattern, str)
Jeśli wzorzec nie zawiera nawiasów przechwytujących znajduje wszystkie dopasowania wyrażenia regularnego pattern w łańcuchu str i zwraca je w formie listy stringów. Jeśli wzorzec pattern zawiera nawiasy przechwytujące, zwraca dopasowania grup przechwytujących w formie listy krotek. W odróżnieniu od funkcji findall funkcje search oraz match znajdują tylko jedno dopasowanie.
re.finditer(pattern, str)
Zwraca iterator zwracający kolejne obiekty dopasowania wzorca pattern w łańcuchu str.
re.sub(pattern, repl, str)
Zwraca kopię łańcucha str, gdzie wszystkie dopasowania wyrażenia regularnego pattern zamienione zostały na repl.
re.subn(pattern, repl, str)
Działa podobnie jak funkcja sub, zwraca parę (zmodyfikowany łańcuch, liczba zamian)
Analogiczne metody istnieją dla obiektów wyrażeń regularnych, powstałych w wyniku kompilacji wzorca. Metody te nie przyjmują pierwszego parametru pattern, gdyż są wywoływane dla skompilowanego obiektu wzorca.

Przykłady

Poniżej znajdują się przykłady użycia wyżej opisanych funkcji.
funcs.py

Materiały

Szczegółowa dokumentacja modułu re